7. Gemensamma kostnader och lokaler

Kostnader för Gemensamt verksamhetsstöd, Ledningsenheten, Bibliotek etc benämns "gemensamma kostnader".

7.1 Fördelningsnycklar

Gemensamma kostnader fördelas ut på institutionerna samt HOS, INO, KOI och projekt & ext intäkter på enheten för GS, Ledn och Bibliotek  med hjälp av fördelningsnycklar. De fördelas ut på verksamhetsgrenarna GU och FO. 2 fördelningsnycklar används vid fördelningen 2014. Lönekostnad (LK) samt Helårsstudent (HST).

Löne- och konsultkostnad (LK+K)
Definition: 
konton som ingår i relationen RES1, begrepp C21 lönekostnad, samt baskonto 571*, 573*, 578* samt 5794 och 5795.
Fakturor från projektpartners i gem projekt är exkluderade (där det i avtalet framgår att det finns flera jämnbördiga partners i projektet men att hela intäkten går via BTH).
Beräkning: värden enl P2 2013.

Helårsstudent (HST)
Definition:
1 HST = student som studerar på heltid 40 veckor. 1 distansstudent värderas till 0,75 HST.
Beräkning: värden enl P2 2013. Distansstudenter enl VB 2013-09.

För FO används genomgående fördelningsnyckeln LK+K och för GU fördelar det sig enligt nedan:

LK+K: gem vsh-stöd, ek.avd, pers.avd, ledn enhet och ledn kansli.

HST: BIB, stud.avd, markn avd, IT-avd, stud.hälsa.

7.2 Fördelning gemensamma kostnader 2014

Länk: Gem kostn 2014 Uppd 2013-11-08. Slutlig.

7.3 Lokaler

7.3.1 Fasta lokaler

Kostnadsfördelningen 2014 av fasta lokaler på BTH sker på effektiv yta med ett framräknat kvadratmeterpris. Effektiv i den meningen att gemensamma utrymmen (korridorer, wc, kopieringsrum, förråd, personalrum, pentryn, postrum, konferensrum mm) läggs in i kvadratmeterpriset.Så görs även med tomma lokaler.

Andra kostnader som är inräknade i kvadratmeterpriset är bevakning, soptömning, underhåll/reparation, om- och tillbyggnad, avskrivningar och förbrukningsmaterial

7.3.2 Bokningsbara lokaler

  • Beräknad kostnad för bokningsbara lokaler i budgeten 2014 uppgår till 8 131 tkr. En proportionell fördelning av denna kostnad har gjorts.
    Länk: Prop. fördeln bokn.bara lokaler 2014. Uppd 2013-10-11.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela