Konto

Konton är främst avsedda för den externa redovisningen, dvs registrering av transaktioner mellan myndigheten och dess omvärld. För redovisning av vissa interna händelser finns en särskild kontoklass 9. Konto anges i fält 1 och är obligatoriskt för alla transaktioner. Kontoplanen är indelad i följande nivåer:

Nivå 1 Kontoklass 1
Nivå 2 Kontogrupp 12
Nivå 3 Undergrupp 123
Nivå 4 Konto 1234 konteringsbar nivå
Nivå 5 Underkonto 12345 konteringsbar nivå

Kontoklasserna är uppdelade i kontogrupper som i sin tur är uppdelade i konton respektive underkonton. Av dessa är det endast konto- och underkontonivåerna som är konteringsbara. Sökningar kan göras på alla nivåer. (Ej konteringsbara nivåer är markerade med kursiv text i kontoplanen).

Kontoklass 9 är avsedd för interna transaktioner och ska användas vid internfakturering och interna omföringar. Viktigt att notera är att balansering måste ske inom kontoklassen, d v s en debettransaktion på ett 9-konto måste motbokas med en kredittransaktion på ett konto inom 9-gruppen.

Kontoplanens uppbyggnad i kontoklasser:

1 Tillgångar
2 Kapital och skulder
Balansräkning
3 Verksamhetens intäkter
4 Kostnader för personal
5 Kostnader för lokaler samt övriga driftskostnader
6 Avyttring samt avskrivning och nedskrivning av anl.tillgångar
7 Transfereringar och uppbörd
8 Årets kapitalförändring, resultat från andelar i dotterföretag
Resultaträkning
9 Interna intäkter och kostnader  

Ladda hem aktuell kontoplan här:

Baskontoplan 2014
uppdaterad 2014-06-03

Anvisningar till baskontoplanen
Beskrivande text till vad som ska konteras på respektive konto/kontogrupp, 68 sidor.

tillbaka till redovisningsplan

Redigera
Share Dela