16. Kundfordringar

Kundfordringar per 131231 ska stämmas av mot kundreskontran. Detta görs av ekonomiavdelningen.

Genomgång av samtliga kundfordringar ska göras av sektioner/enheter. Gamla osäkra kundfordringar ska reserveras enligt rutin nedan.

Meddela personal i god tid att ni måste få in faktureringsunderlag för att hinna få med allt i bokslutet.

16.1 Bokföring av osäkra kundfordringar

Fordringar ska bokföras enligt den s k försiktighetsprincipen. Detta innebär att osäkra kundfordringar och/eller konstaterade kundförluster ska kostnadsföras. Man skiljer på befarade och konstaterade kundförluster. Orsaken till detta är att moms endast får begäras tillbaka för konstaterade kundförluster.

Rutin för värdering av kundfordingar:
Samtliga kundfordringar ska gås igenom (värderas), bedömning ska göras om de kommer betalas eller ej. Särskilt bör beaktas kundfordringar vilka ej betalts inom förfallotiden eller ej betalts trots påminnelser.

Kundfordringarna kan efter värdering delas in i tre olika klasser:

1. Säkra - ingen åtgärd, låt kvarstå.

2. Befarade kundförluster, ska kostnadsföras som kundförlust.

Exempel: kundfordran på 100 (varav 20 är moms) är osäker då kunden trots påminnelse ej betalt.

Konto Benämning
Debet
kredit
1511/1512 Kundfordringar
100
1518 Osäkra kundfordringar
100
1519 Värdereglering kundfordr.
80
5452 Befarade kundförluster
80

Kommentar:
Notera att hela fordran inklusive moms bortförs från konto kundfordringar. Endast nettobeloppet belastar resultatet via konto 5452.

3. Konstaterade kundförluster, d v s kundförlusten är definitiv, innebärande att vi kan begära momsen åter från skattemyndigheten.

Exempel: Vi har en kundfordran på 100 (moms 20). Vi får uppgift om att företaget vi har en fordran på gått i konkurs och att vi ej kommer erhålla någon utdelning.
Förutsättning: fordran har tidigare bokförts som osäker enligt p.2 ovan.

Konto Benämning
Debet
kredit
5451 Konstaterade kundförluster
80
1518 Osäkra kundfordringar
80
5452 Befarade kundförluster
80
1519 Värdereglering kundfordr.
80
1518 Osäkra kundfordringar
20
2571 Utgående moms
20


Om kundfordran bokförs som en konstaterad kundförlust direkt, om den alltså ej först har bokförts som osäker (enl p2), så bokförs den enligt följande:

Konto Benämning
Debet
kredit
5451 Konstaterade kundförluster
80
1511 Kundfordringar
100
2571 Utgående moms
20

 

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela