6. Avstämningar

Avstämningsarbetet kan i princip delas upp i två delar:

6.1 Resultatkonton

Avstämningsarbetet här består i att kontrollera att kostnader hamnat på rätt konto och belastat rätt verksamhet/projekt. Merparten av detta görs löpande på sektionerna/enheterna i samband med uppföljning av månadsrapporter varför omfattningen i samband med bokslutsarbetet torde vara liten.

Kontrollera extra noga att intäkterna hamnar på rätt intäktskonto.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika intäktskontogrupperna:

Konto-
grupp
Beskrivning
30
Avser intäkter av anslag, de månadsvisa anslagen intäktsförs på dessa konto, i samband med delårs- och årsbokslut görs en slutavräkning av erhållna anslag, underlag för detta är LADOK rapporten.
31
Intäkter enligt avgiftsförordningens § 4 ska bokföras här, intäkterna ska vara av tillfällig natur eller av ringa omfattning. Intäkten ska delas upp på moms- respektive ej momspliktiga intäkter och intäkter från andra myndigheter.
32
Denna kontogrupp är avsedd för offentligrättsliga avgifter, dvs avgifter som tas ut med stöd av lagar och förordningar. Här redovisas endast intäkter från Högskoleprovet.
33
I denna kontogrupp redovisas intäkter av uppdragsverksamhet. De mest omfattande posterna här är uppdragsutbilding och uppdragsforskning.
Intäkten ska delas upp på moms- respektive ej momspliktiga intäkter och intäkter från andra myndigheter.
34
Övriga intäkter i verksamheten. I denna kontogrupp ska redovisas försäljningar av t ex material, förbrukningsartiklar och kostnadsersättningar.
35
Erhållna bidrag från statliga myndigheter
36
Erhållna bidrag från kommuner och landsting
37
Erhållna bidrag från övriga, företag, organisationer, stiftelser mm
38
Finansiella intäkter bokförs här (räntor mm).

 

6.2 Balanskonton

Dessa konton avser sektionens/enhetens ställning per 31/12 varför avstämning måste göras per detta datum. Balanskontona ska vara avstämda mot huvudbok, dvs saldot på kontona ska kunna härledas och specificeras.

Saldot på respektive balanskonto ska specificeras på bokslutsmallar:

Nedan följer exempel på underlag till de vanligaste balansposterna.
Exemplen är uppställda efter balansposterna i balansräkningen. För varje balanspost anges vilken kontogrupp som ingår. Varje enskilt baskonto ska sedan specificeras för sig. Notera att sektionerna/enheterna endast har ett fåtal konton under varje kontogrupp.

Konto-
grupp

Balanspost Exempel på underlag att bifoga till bokslutsmallen

151/153

Kundfordringar Stäms av på ek.avdelningen. För osäkra fordringar ska underlag bifogas.

157

Övr. fordringar Kopia på rekvisition, avtal, annat underlag som styrker fordran.

16

Period-
avgränsings-
poster

Kopior på lev- och kundfakturor avseende förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , beräkningsunderlag, avtal som styrker fordran.

258

Lev.skulder Stäms av på ek.avd.

259, 26

Övr. skulder Kopia på avtal, skuldebrev.

27

Period-
avgränsings-
poster
Kopior på lev- och kundfakturor avseende uppl kostnader och förutbetalda intäkter, beräkningsunderlag för t ex uppl löner och avtal som styrker uppbokningen av skuld

 

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela