10. Periodiseringar

10.1 Definition

Periodiseringar sammanförs i balansräkningen under rubriken periodavgränsningsposter. Detta avser fordringar och skulder som uppstår p g a att betalning och prestation hamnar på olika budgetår. Man gör därför en ”tillfällig” uppbokning av dessa poster så att de belastar rätt budgetår, ett annat vanligt namn för periodavgränsningsposter är därför interimsposter.

Det finns två typer av periodavgränsningsposter (interimsposter):

 1. Förutbet kostnader och uppl intäkter = interimsfordringar
  Förutbetalda kostnader är kostnader som är bokförda per bokslutsdagen men avser nästa period. De ska därför periodiseras så att kostnaden inte belastar detta budgetår.
  Exempel på vanliga förutbetalda kostnader är, hyror, telefonabonnemang, leasingavgifter, serviceavtal, försäkringspremier, prenumerationer och medlemsavgifter.

  Upplupna intäkter är intjänade intäkter per bokslutdagen men ej fakturerade/erhållna. De ska därför periodiseras så att de hamnar på detta budgetåret.
  Exempel på vanliga upplupna intäkter är upplupna ränteintäkter, bonus, upplupna ej fakturerade ersättningar för olika uppdrag (uppdragsutbildningar, forskningsprojekt mm).

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter är fordringar. Dessa poster bokförs därför i kontogrupp 16, och hamnar således på balansräkningens tillgångsida. Se kontobeskrivning nedan.

  Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu ej erhållits ska periodiseras och redovisas som upplupna bidragsintäkter 1632 (upplupna bidragsintäkter andra myndigheter 1631).

 2. Uppl kostnader och förutbet intäkter = interimsskulder
  Upplupna kostnader är kostnader som uppstått - prestationer som erhållits - fram till och med bokslutsdagen, men som ej betalts och/eller att vi ej erhållit faktura. Dessa kostnader måste därför periodiseras så att kostnaden belastar bokslutet.
  Exempel på upplupna kostnader är upplupna löner, övertidsersättningar, semesterlöneskuld, räntor, mottagna men ej fakturerade varor och tjänster.

  Förutbetalda intäkter är betalningar som erhållits detta budgetår för leveranser eller prestationer som avser nästa budgetår. Dessa intäkter måste därför periodiseras så att inte intäkten tillfaller detta budgetår.
  Exempel är förutbetalda kursavgifter eller hyresintäkter.

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter är skulder. Dessa poster bokförs därför i kontogrupp 27, och hamnar således på balansräkningens skuldsida. Se kontobeskrivning nedan.

  Erhållet bidrag som ej förbrukats ska periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag 2732 (oförbrukade bidrag andra myndigheter 2731).

10.2 Balanskonton

Vad gäller balanskonton används följande kontogrupper och konton vid bokföring av periodavgränsningsposterna:

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Konton (kontogrupp 16) Konton (kontogrupp 27)
1618 Förutbetalda kostnader, inomstatliga 2711 Upplupna löner
1619 Förutbetalda kostnader, utomstatliga 2712 Upplupna semester löner
1631 Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 2713 Upplupna soc.avgifter
1632 Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 2714 Upplupna soc avg semesterlöneskuld
1678 Övriga upplupna intäkter, inomstatliga 2715 Upplupna räntor, inomstatliga
1679 Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 2718 Upplupna kostnader, inomstatliga
2719 Upplupna kostnader,utomstatliga
2731 Oförbrukad bidrag, inomstatliga
27311 Bidrag investeringar, inomstatliga
2732 Oförbrukade bidrag, utomstaliga
27321 Bidrag investeringar, utomstatliga
2774 Övriga förutbetalda intäkter, inomstatliga
2775 Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga

 

10.3 Resultatkonton

När det gäller resultatkonton i statlig redovisning måste man använda separata konton för periodiseringar, vilket innebär att BTH måste ha särskilda underkonton för periodisering till de konton som vi löpande bokför utgifter på under året.

För att identifiera dessa underkonton ges de slutsiffran ”9”. På detta sätt kan man utläsa såväl kostnaden som utgiften för perioden. Utgiften genom att avläsa huvudkontot och kostnaden genom att summera huvudkonto och underkonto.

Exempel:
Huvudkonto 4011 Lön 1000 kr
Underkonto 4099 Periodiseringskonto löner 100 kr
Utgiften för perioden är 1000 kr, kostnaden är summan av kontona, 1000 kr + 100 kr = 1100 kr.

Vad gäller resultatkontona så kommer periodiseringskonto läggas upp efter behov, högst ett periodiseringskonto per kontogrupp bör förekomma, finns ytterligare behov kan eventuellt fler konton komma att läggas upp.

Exempel på upplagda periodiseringskonton:

Kontogrupp
Huvudkonton
Periodiseringskonto
40 Löner och arvoden
4011-4061
4099
554 Kostnader för egna transporter
5541-5548
5549

 

10.4 Bokföringsexempel

 

10.5 Reversering av bokslutsperiodiseringar

OBS! Pga omorganisering kan inte nedan funktion i agresso användas vid detta årsbokslutet.

Merparten av bokslutsperiodiseringarna ska reverseras dvs vändbokas nästkommande år i januari. I Agresso finns en tidsbesparande funktion för att göra detta i samband med uppbokningen. Bokför din verifikation som vanligt. Innan du sparar går du in under Verktyg och väljer Periodisera. I rutan som kommer upp väljer du reverseringsperiod. T ex 201301. Spara. När du sparat får du upp 2 ver.nummer, ett till resp period. Notera på den ursprungliga verifikationen att den är reverserad och reverseringens ver.nummer. Som underlag till den reverserade verifikationen kan du antingen ta en kopia på ursprungsverifikationen och ange på den reverseringens ver.nummer och att det är en reversering eller skriva ut en verifikationsspecifikation. Attest sker som vanligt på reverseringen, Om man på den reverserade verifikationen anger ursprungsverifikationens ver.nummer, behöver inga underlag bifogas (eftersom man vid behov kan plocka fram dem via ursprungsverifikationen).

10.6 Beloppsgräns för periodisering

Beloppsgräns för periodiseringar är 10 000 kr. Finns många fakturor understigande 10 000 kr får individuell bedömning göras på respektive sektion/enhet om summan sammantaget är så väsentlig att periodisering ska göras ändå.

10.7 Intäktsperiodiseringar bokslutet 2013-12-31

I bokslutet 2013-12-31 bokförs alla intäktsperiodiseringar på resp sektion/enhet.  Kontroll sker 140120-22 av sektionernas dokumentation och bokföring.

Revisorerna har i PM påpekat att det förekommit en del klassificeringsfel på BTH, var därför noga med att välja rätt konto och till din hjälp har du lathunden:

 ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTREDOVISNING, BOKSLUTET 131231.

Fullständig dokumentation innefattar:

 • Avtal, påskrivet av bägge parter. Inkl tidsangivelse och ev förlängningsavtal.
 • Projektredovisningsmall. Specifikation konto samt kommentarer obligatoriska uppgifter.

 


tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela