1. Inledning

 

Enligt 2 KAP. 1§ i Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheter senast den 22 februari varje år lämna en årsredovisning till regeringen avseende det senast avslutade räkenskapsåret.

4 § Årsredovisningen ska bestå av:

  • resultatredovisning
  • resultaträkning
  • balansräkning
  • anslagsredovisning
  • finansieringsanalys (BTH undantaget), samt
  • noter

Det övergripande regelverk som anger hur årsredovisningen ska upprättas är huvudsakligen:

  1. Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
  2. Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
  3. Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier vid universitet och högskolor
  4. Regleringsbrevet för innevarande år

Denna bokslutsinstruktion är en praktisk handledning i hur årsbokslutet ska upprättas för sektioner och enheter vid Blekinge Tekniska Högskola. För den intresserade finns p 1-2 ovan av de övergripande regelverket i ESV:s EA-handbok, webbversion finns på ESV:s hemsida, p 3 kan erhållas av ekonomiavdelningen. P 4 Regleringsbrevet finns utlagt på ek.avdelningens hemsida.

Det som är avgörande för att klara av tidsramen är att arbetet planeras i god tid, men framförallt att den löpande redovisningen är uppdaterad och avstämd så att en stor del av tiden i samband med bokslutsarbetet inte går åt till avstämningsarbete mm.

Det är mycket viktigt att alla poster redovisas på rätt bas- och verksamhetskonto eftersom utsökningarna görs utifrån dessa konton då den externa resultat- och balansräkningen mm upprättas på ekonomiavdelningen. Det mest omfattande arbetet för sektionerna/enheterna torde vara interna omföringar och arbetet med projektredovisningen. En god framförhållning och löpande avstämningar och kontroller är därför viktiga för att underlätta arbetet.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela