1. Internkonton

Interna omföringar
BTH är en juridiskt enhet, en myndighet och vi gör ett bokslut. Alla transaktioner som sker inom BTH är interna och kommer inte att redovisas i bokslutet. Dessa transaktioner ska bokföras på internkonton, som alltid börjar på 9. Alla omföringar som görs i denna klass ska debiteras och krediteras samma konto. Detta gäller såväl omföringar mellan olika sektioner och enheter som inom sektioner och enheter.

BTH:s bokslut och externa redovisning baseras på kontona i kontoklass 3-8.

Resultatbokföring
En intern transaktion är alltid en kostnad på en sektion/enhet och en kostnadsreducering på motpartens sektion/enhet. Därför har vi bara kostnadskonton i internredovisningen och alla transaktioner ska debiteras resp krediteras samma internkonto.

Interna intäkter kan inte uppstå inom BTH. Detta är viktigt för att vi inte ska blåsa upp omsättningen i internredovisningen. På så vis stämmer också omsättningen i extern- och internredovisningen.

Balansbokföring
Interna fordringar och skulder kan inte bokas upp på balanskontona. Balanskonton kan bara användas om man har en extern motpart.

Bokföring av interna köp 94*-95*
Interna köp, t ex förbrukningsartiklar, inventarier, hyror, telefon, personal, övr tjänster ska alltid bokföras på internkonto.

Bokföring av gemensamma kostnader 991*
Sektionen/enheten ska använda konto 9912/9913 för sin egen fördelning av gemensamma kostnader. För BTH:s fördelning används konto 9911. Notera att det är viktigt att särskilja sektionens/enhetens egen och den centrala fördelningen. Detta för att underlätta senare uppföljning.

Bokföring av interna rekvisitioner 992*
Rekvisitioner från Rektor görs på konto 9921. För övriga rekvisitioner mellan sektioner och enheter används konto 9922.

Kontoplan internkonton 2013:

9406 Övr personalkostnader, internkonto
9407 Traktamente och bilers. inkl lkp, internkonto
9408 Förändr semesterlöneskuld, internkonto
9409 Lönekostnader inkl lkp, internkonto
9508 Lokalkostnader - bokningsbara, internkonto
9509 Lokalkostnader, internkonto
9559 Rese- och repr kostn, internkonto
9569 Övriga varor, internkonto
9575 Telekostnader, internkonto
9579 Övriga tjänster, internkonto
9691 Avskrivningar, internkonto
9911 Gem kostn BTH
9912 Gem kostn Sektion
9913 Gem kostn Avdelning
9921 Rektors interna fördelningar
9922 Övriga interna fördelningar
9923 Samfinansiering ext projekt

 

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela