2. Modellen

2.1 Om modellen

Modellen bygger på en fullständig kostnadsfördelning, som innebär att samtliga direkta och indirekta kostnader kalkyleras och redovisas på så kallade kostnadsbärare. I kapitel 3 finns en utförlig definition av begreppet kostnadsbärare, men i korthet innebär det den lägsta nivån som ska synliggöra och bära samtliga kostnader och intäkter.

All verksamhet vid högskolan genererar både direkta och indirekta kostnader och modellen tillämpas på all verksamhet: utbildning, forskning och uppdragsverksamhet.

Modellen betonar rättvisande kostnadsfördelning, vilket betyder att kostnaderna fördelas neutralt, oavsett vilken finansiering kostnadsbärarna har avtalat om. Varje kostnadsbärares resultat visar om full kostnadstäckning uppnås.

Ett antal finansiärer har redan accepterat modellen och förhoppningen är att också övriga svenska finansiärer ska göra detta och att modellen accepteras som en full cost modell av EU-kommissionen.

Fullkostnadsredovisningen är även av stort värde för lärosätena själva. De indirekta kostnadernas omfattning behöver klargöras inte bara för externfinansiärerna utan även för den interna ledningen och forskarna själva.

Det finns inga fullt rättvisande modeller och inte heller modeller som passar alla. Den här modellen är inget undantag. Styrkan ligger i att det är en gemensam modell där alla högskolor har accepterat grundtankarna och avser att implementera den på bästa sätt utifrån de egna förutsättningarna.

2.2 Kortfattad beskrivning av modellen

Gemensamma kostnader finns på olika nivåer i högskolan. På BTH har vi högskolegemensamma kostnader samt sektionsgemensamma kostnader. De gemensamma kostnaderna samlas och fördelas ned nivå för nivå för att till sist föras på kostnadsbärarna.

Varje sektion fördelar sina sektionsgemensamma kostnader samt andelar av högskolegemensamma kostnader på sektionens kostnadsbärare. Inför den slutliga fördelningen på kostnadsbärare görs en påläggsberäkning med direkta lönekostnader hos kostnadsbärarna som fördelningsbas.

Pålägget används därefter både i redovisningen och i kalkyleringen av indirekta kostnader för sektionens kostnadsbärare.

Vid projektkalkylering ska de gemensamma kostnaderna struktureras enligt en för högskolorna gemensam, överenskommen klassificering i sex huvudfunktioner. Se mer om detta i kapitel 4.

Här kan du ladda ner hela handledningen om du vill läsa mer:
Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor (pdf)

 

tillbaka till innehållsförteckning

Redigera
Share Dela