6. Kalkylering

6.1 Projektkalkylering

En konsekvens av den nya redovisningmodellen blir att projektkalkyleringen förändras på motsvarande sätt. Tidigare har kalkylen visat direkta projektkostnader och ett procentpåslag för indirekta kostnader. Procentpåslaget har bestämts i en överenskommelse med finansiären. Den nya kalkylmodellen visar istället de totala indirekta kostnaderna och finansiären beslutar om att bidra med ett visst belopp  eller en viss andel av de totala kostnaderna.

En fördel med den nya projektkalkylen är att behovet av medfinansiering tydliggörs både för högskolan och finansiären. Vid projektansökan måste sektionen ta ställning till om och i vilken omfattning det finns andra medel, t ex anslag, för att medfinansiera delar av ett projekt som det söks externa medel för.

 

6.2 Kalkyldifferenser och budgetavvikelser

Modellen bygger på att högskolan beräknar olika typer av kostnader på basis av t ex föregående års utfall eller budget. Dessa uppskattade kostnader används för att räkna fram påläggsprocenten med formeln: gem.kostn dividerade med fördelningsbasen (direkt lön).

Två sorters skillnader kan då uppstå i redovisningen:

  1. om det verkliga utfallet avviker från de uppskattade gem. kostnaderna (täljaren) uppstår en budgetavvikelse.
  2. om det verkliga utfallet avviker från den uppskattade fördelningsbasen (direkt lön, nämnaren) uppstår en kalkyldifferens.

Dessa differenser är omöjliga att undvika och målsättningen är att hålla nere storleken på dem, analysera orsaken och ev vidta åtgärder. Påläggsprocenten bör dock inte ändras för ofta utan bör ses som ett genomsnittligt pålägg över tiden för att bli stabilt och motstå svängningar mellan åren.

6.3 På BTH

Med hjälp av kalkylen faställer man vad kostnadsbäraren kostar oavsett finansiering. Vid kalkylering av gemensamma kostnader utgår man från utfallet föregående år. Från central nivå fördelas de gemensamma kostnaderna ut i kronor till sektionsnivå för att där fördelas med ett procentpåslag på kostnadsbärare.

På sektionsnivå kan en kalkyldifferens uppstå under året, som ev korrigeras nästkommande år (ändrad procentsats).

Budgetavvikelser kan uppstå både på central och sektionsnivå.

 

tillbaka tilll innehållsförteckning

Redigera
Share Dela