4. Funktionsindelning av gem kostnader

I kalkylmodellen ska de gemensamma kostnaderna struktureras i sex huvudfunktioner på de två fördelningsnivåerna vid högskolan:

 1. Ledning
 2. Utbildnings- och forskningsadministration
 3. Ekonomi- och personaladministration
 4. Infrastruktur och service
 5. Bibliotek
 6. Nivåspecifikt mm

För en detaljerad genomgång av vad som ingår i respektive funktion se bilaga:

struktur gemensamma kostnader (pdf)

Funktionerna är nödvändiga för driften av en högskolas verksamhet. I realiteten har högskolorna mycket olika organisation och funktionsbenämningar. Motivet till att normera indelningen i huvudfunktioner är att sektorn ska kunna visa en enhetlig precisering och struktur för gemensamma kostnader.

Samtliga högskolor måste anpassa sin redovisningsinformation till den gemensamma strukturen i projektkalkylerna. Modellen innebär däremot inte något krav på att högskolan ska organisera stödverksamheten i enlighet med funktionerna.

4.1 Arbetsgång funktionsindelning

 • Fundera igenom vad som är stöd- respektive kärnverksamhet. Läs igenom definitionen av centrala begrepp (direkta/indirekta kostnader). I stödverksamheten hittas de sektionsgemensamma kostnaderna som ska funktionsindelas.
 • Utgå från sektionens budget/bokslut och identifiera stödverksamhetens kostnader. För att få fram dessa uppgifter kan det bli aktuellt med intervjuer, tidrapporter eller andra sätt för att proportionera kostnaderna.
 • Förutom funktionsindelning ska kostnaderna fördelas på verksamhetsgren GU eller FO. En uppdelning på kostnadsslag ska också göras (lön, drift, utrustn/avskr, lokaler).
 • Börja med att göra funktionsindelningen. Till hjälp finns en detaljerad beskrivning av vad som ingår i vilken funktion.

  Struktur gemensamma kostnader (pdf)
  Fortsätt sedan att fördela per vgren och kostnadslag.

 • Funktionsindelningen görs i samma mall och i samband med beräkningen av påläggsprocentsatser inom BTH. Se avsnitt 7 Beräkning av påläggsprocentsatser inom BTH.

 • Ni behöver också fastställa direkt lön (uppdelad på GU/FO) eftersom det är basen för fördelning på kostnadsbärarna.

 

tillbaka till innehållsförteckning

Redigera
Share Dela