10. Interna överlåtelser

Med interna överlåtelser avses i detta sammanhang överlåtelser av anläggningstillgångar mellan sektioner/enheter.

De problem/frågeställningar som uppstår i samband med en intern överlåtelse är främst hur tillgången ska föras över mellan sektionen/enheten. Vid överlåtelsen ska äganderätten föras över på köparen då denna ska belastas med framtida avskrivningar på tillgången. Då detta är en intern överlåtelse kan det uppstå problem med hur avskrivningarna ska beräknas. Detta beroende på att köparen får ett nytt ”internt anskaffningspris” vilket rätteligen borde ligga till grund för de framtida avskrivningarna. För högskolan (externt) är det dock det ursprungliga anskaffningspriset som ska ligga till grund för avskrivningarna. För att erhålla en rättvis intern kostnadsfördelning krävs därför en relativt omfattande internredovisning. M h t nuvarande omfattning av denna typ av transaktioner bedömer jag detta medföra mer arbete än nytta.

Förslaget är därför att interna överlåtelser hanteras enligt följande:

  • Överenskommelse träffas om internt pris, samt datum för överlåtelsen. Datumet bör sättas något av kvartalen, dvs 31/3, 30/6, 30/9 eller 31/12 för att underlätta hanteringen.
  • Intern faktura skickas på mellanskillnaden mellan bokfört värde och internpris. Uppgift om bokfört värde skall kunna härledas ur anläggningsregistret.
  • I samband med de halvårsvisa avstämningarna av investeringar ansvarar säljande sektion/enhet för att ekonomiavdelningen får information om interna överlåtelser.
  • Överföring av tillgången mellan de organisatoriska enheterna görs på ekonomiavdelningen.
  • Köpande enhet belastas med avskrivningar från överlåtelsetidpunkten.

Notera att internpriset som faktureras endast är skillnaden mellan tillgångens bokförda värde och det interna priset.

Redovisning
Köparen bokför internpriset som ett internt inköp anl.tillg, säljaren bokför inköpet som en intern försäljning anl.tillgång. Denna bokning görs i samband med försäljningen.

  1. Om internpriset överstiger bokfört värde, internvinst för säljaren, kostnad för köparen.
  2. Om internpriset understiger bokfört värde, internvinst för köparen, kostnad/förlust för säljaren.)

I externredovisningen omförs inventarien i huvudboken och anläggningsregistret mellan de organisatoriska enheterna. Denna bokning görs av ekonomiavdelningen. Avskrivningarna fr o m överlåtelsedatumet belastas köparen.

Detta innebär att tillgången överlåts till sitt ursprungliga anskaffningsvärde och ack. avskrivning, dvs till bokfört restvärde. Övertagande enhet tar alltså över överlåtande enhets avskrivningsplan, eventuell mellanskillnad mellan internt pris och bokfört värde får alltså tas över resultaträkningen direkt för resp. enhet.
Effekten för säljande enhet blir alltså en intäkt/kostnad på mellanskillnaden bokfört värde och internpris samt minskade framtida kostnader då man ej belastas med avskrivningarna längre. För köparen blir effekten en intäkt/kostnad på mellanskillnaden bokfört värde och internpris samt ökade framtida kostnader då man kommer belastas med avskrivningarna.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela