8. Inventering

För att uppnå kontroll över högskolans anläggningstillgångar och inventarier ska först och främst löpande förändringar kontinuerligt meddelas till ekonomiavdelningen. Utöver detta ska en grundlig inventering av anläggningarna ske löpande minst vartannat år. Resultatet av inventeringen protokollförs och attesteras av respektive prefekt/enhetschef, vilken samtidigt medger att eventuella utrangeringar görs och kostnadsförs på respektive institution/enhet.

Utsedd person på ekonomiavdelningen samordnar inventeringen. Listor för inventeringen skickas ut till utsedd person på respektive institution/enhet. Denna person bör ha god kännedom om institutionens/enhetens anläggningstillgångar. Personen på respektive institution/enhet sammanställer resultatet av genomförd inventering, samt markerar i underlaget att dessa är gjorda. Övriga uppdateringar och utrangeringar ska framgå av underlaget som returneras till ekonomiavdelningen.

Samtliga avvikelser samt de anläggningstillgångar som inte kan återfinnas noteras i samband med inventeringen. För anläggningstillgångar som ska utrangeras se särskild rutin. Underlaget för utrangeringen ska attesteras av behörig person enligt delegationsordningen.

Det är lämpligt att i samband med inventeringen notera sådant som inventariernas placering (rum) samt vem som använder tillgången (Akro). Detta görs för att underlätta kommande inventeringar. I de fall det finns behov av ytterligare information görs detta i informationsfältet för varje anläggning. Finns behov av ytterligare sökbara begrepp eller relationer som knyts till anläggningarna kontaktas ekonomiavdelningen för att hitta lämplig lösning.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela