Investeringar i projekt

För att projektledare/ansvariga ska få en mer ändamålsenlig uppföljning av resultatet på sina projekt behövs ibland en utgiftsbaserad redovisning avseende investeringar.

Notera att följande rutin endast avser externfinansierade investeringar och där hela investeringen ska belasta projektet oavsett avskrivningstid.

Skillnaden kan åskådliggöras enligt följande:

KOSTNADSBASERAD
Intäkter
1 000
Driftkostnader
-500
Avskrivning
-100
RESULTAT
400

 

UTGIFTSBASERAD
Intäkter
1 000
Driftkostnader
-500
Investering
-500
RESULTAT
0


Om den ”kostnadsbaserade” varianten tillämpas förefaller det som om projektet har ett överskott på 400 som kan förbrukas. Då projektet har gjort en investering på 500 ska de resterande 400 täcka framtida avskrivningar. Förbrukas dessa medel kommer projektet att gå med underskott.

Då projektledare/ansvariga dels vill veta hur mycket pengar som återstår, dels ej alltid kan läsa den kostnadsbaserade redovisningen på rätt sätt, behövs en utgiftsbaserad redovisning där det framgår hur mycket pengar som kvarstår att förbruka.

För att erhålla denna information används internredovisningen. Det är viktigt att nedanstående rutin följs då de externa kraven skiljer sig från de interna behoven.

1. Övergripande vsh-konto för avskrivningar

Övergripande vsh-konto finns upplagda under respektive verksamhetsgren: 353961, 343961, 323961 samt 313961 Avskrivn projekt. Mot dessa övergripande konton går sedan avskrivningarna, samtidigt som hela utgiften belastar det faktiska projektkontot.

2. Anskaffning/investering

Anskaffningen/investeringen aktiveras/bokförs löpande som tidigare direkt i balansräkningen.

Notera dessutom att investeringen i anläggningsregistret ska märkas som ”9FINBI” i relationsfliken, om den finansieras till 100% av icke-statliga bidragsgivare. Till icke-statliga bidragsgivare räknas i detta avseende bidrag från alla andra än statliga myndigheter, EU, Nordiska ministerrådet, statliga bolag och stiftelser.

Exempel på bokföring av anskaffningen:

Konto

Org Anl
Debet
Kredit
1221 204 17XXX
500
2581 204
500


Avskrivningen styrs mot vsh-konto 3*3961 Avskrivn projekt. Se punkt 4 nedan.

3. Bokföring av utgiften på projektet

Samtidigt som aktiveringen görs belastas projektet med hela anskaffningskostnaden för investeringen samtidigt som det övergripande vsh-kontot för avskrivningar krediteras med samma belopp. Här använder vi internredovisningen och kontoklass 9 för att inte externredovisningen ska bli felaktig.

Konto Org Vsh Fritt Anl (frivilligt)
Debet
Kredit
9691 204 343999 17XXX
500
9691 204 343961 17XXX
500


Konto 9691 Avskrivningar, internkonto
Vsh-konto 343999 ”projektet”
Vsh-konto 343961 Avskrivn projekt, FO

Totalt blir kostnaden 0 på sektionen/enheten inom verksamhetsgrenen. Men för projektledaren anges det i rapporten att hela investeringen belastat projektet.

4. Avskrivning

Vid aktivering av anläggningen styrs avskrivningarna mot vsh-konto 3*3961

Konto Org Vsh Anl
Debet
Kredit
6916 204 343961 17XXX
100
1229 204 17XXX
100

Den externa kostnaden blir således endast avskrivningskostnaden.

5. Periodisering i samband med bokslut

I samband med års- och delårsbokslut måste både projektet och avsk vsh stämmas av så att den externa redovisningen blir korrekt avseende periodisering av pågående projekt.

PROJEKTET

Ingen periodisering
343999
9691
+500
3517
-500
Saldo
0

 

Upplupen intäkt
343999
9691
+500
Saldo
+500
3519/1631
-500
Saldo
0


AVSKR VSH

Oförbrukat bidrag
343961
9691
-500
6916
+100
Saldo
-400
3519/27311
400
Saldo
0


Exemplet ovan avser ett inomstatligt bidrag.

 

Redigera
Share Dela