4. Kravrutiner och dröjsmålsränta

Högskolan lämnar 30 dagars kredit enligt räntelagen om inget annat överenskommes med kunden. Rutinen syftar till att säkerställa att betalning av kundfordringar sker inom rimlig tid samt att ränta faktureras för betalningar som ej kommer Högskolan tillhanda inom föreskriven tid.

Rutinen administreras av ekonomiavdelningen.

Rutin för krav
Information om förfallna fordringar:

 • Avstämning av kundreskontra görs månadsvis (senast den 10:e) av ekonomiavdelningen.

 • Påminnelse och inkassoadministration hanteras sedan på ekonomiavdelningen.

Regler för hantering av förfallna fordringar

 • Påminnelse ska sändas till kunder där betalning ej erhållits 10 dagar från förfallodatum.

 • Om betalning uteblir 10 dagar efter påminnelse tas eventuell kontakt med kunden efter samråd med faktureringsansvarig. Detta för att undvika missförstånd eller felaktiga påminnelser/krav.

 • Vid utebliven betalning - 10 dagar från påminnelsefaktura - lämnas fordran till Kammarkollegiet för inkasso.

 • Vid upprepade, försenade betalningar spärras kunden för framtida tjänster.

Påminnelsefakturor medför inte direkt någon bokföringsåtgärd. I samband med års- och periodbokslut kan eventuell reservering göras. Individuell prövning ska dock ske innan denna bokning görs.

Rutin för inkasso
Fakturor som ej betalts enligt ovan skickas till kammarkollegiet för indrivning. Minimibelopp för inkasso 150 kr.

Kopia av påminnelsefaktura skickas till kammarkollegiet, följande information ska framgå;

 • Namn, adress.
 • Vad fordringen avser.
 • Kapitalbelopp.
 • Förfallodag och räntevillkor.
 • Organisations- alternativt personnummer om detta finns.
Kopia på underlag skickade till kammarkollegiet sätts i särskild pärm för bevakning och kontroll.

Inkasso/indrivning medför inte direkt någon bokföringsåtgärd. I samband med års- och periodbokslut kan eventuell reservering göras. Individuell prövning ska dock ske innan denna bokning görs.

Rutin för reservering av osäkra kundfordringar
Individuell prövning görs av alla förfallna obetalda kundfordringar vid varje bokslutstillfälle.
Se osäkra kundfordringar.

Rutin för räntefakturering
Räntefakturering görs ej för fakturor som skickats till Kammarkollegiet.

Enligt räntelagen ska pengarna vara borgenären tillhanda 30 dagar från fakturadatum. Andra villkor kan överenskommas med gäldenären.

Högskolan tillämpar räntelagen, d v s diskonto + 8%, 30 dagar från fakturadatum. Notera att pengarna ska vara Högskolan tillhanda på förfallodagen, d v s tillgängliga för lyftning för att fordran ska betraktas som betald.

 • Minsta belopp som faktureras, 100 kr.
 • Ränteräkningsperiod för dröjsmålsränta är fakturans förfallodatum tills pengarna är oss tillhanda.
 • Dröjsmålsränta, enligt räntelagen diskonto + 8% om inget annat överenskommits med kunden.
 • Bokföring görs i egen nummerserie, se konteringsinstruktionen.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela