1. Kreditpolicy

Kreditprövning utförs av ekonomiavdelningen.

Riskbedömning bör göras av samtliga kunder. Följande indelning görs dock av kunderna;

  • Myndigheter eller statliga/kommunala bolag. Risk för kundförluster bedöms liten för denna kategori av kunder. Finns i regel inget behov av kreditprövning.
  • Övriga företag. Rutinmässigt bör kreditprövning alltid göras.
  • Privatpersoner. Vi bör alltid sträva efter att erhålla kontant betalning från privatpersoner. Endast i undantagsfall kan fakturering göras. Om fakturering görs ska för belopp överstigande 1000 kr kontakt tas med ekonomiavdelningen. Mindre belopp får avgöras av respektive sektion/enhet.
  • Generellt gäller för återkommande kunder att ytterligare kredit ej ges om förfallna obetalda fordringar finns på kunden, eller om vi tidigare haft problem att erhålla betalning. Kontakt ska därför tas med ekonomiavdelningen för att erhålla information om betalningshistorik för återkommande kunder.

tillbaka till innehållsförteckning

Redigera
Share Dela