4. Sociala avgifter 2015

Den sociala avgiften för 2015 är 51% (avrundat).

Arbetsgivarverket, Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter i procent av utbetald lön. Siffror inom parentes avser föregående år.


Lagstadgade arbetsgivaravgifter
31,420 (31,420)

Genomsnittlig avtalsförsäkringspremie 1)
10,166 (10,073)

Korrigering avtalsförsäkringpremie för BTH 1)
1,5

Avgift individuell ålderspension inklusive löneskatt
3,107 (3,107)

Avgift kompletterande ålderspension inkl. löneskatt (Kåpan)
2,485 (2,485)

Avgifter partsorgan, trygghetsstiftelsen, utvecklingsrådet
0,300 (0,300)

Medlemsavgift arbetsgivarverket
0,085 (0,085)

Lokalt aktivt omställningsarbete
0,300 (0,300)


Summa sociala avgifter
49,36 (47,77)

Semesterlönetillägg
2,000 (2,000)


Summa sociala avgifter inkl. semesterlönetillägg
51,36 (49,77)Avgifter och skatter för anställda i vissa åldersgrupper fr o m 1 augusti 2015:
(exkl genomsnittlig avtalsförsäkringspremie)

Födda 1990 eller senare: totalt 25,46% (15,49%)
Födda 1950-1989: totalt 31,42% (31,42% resp 15,49% född 1989)
Födda 1938-1949: totalt 10,645% (10,645%.)
Födda t o m 1937: totalt 0,435% (0,435%.)

1) För 2015 görs bedömningen att BTH:s avtalsförsäkringspremie kommer att hamna på ca 1,5% över den genomsnittliga premien. BTH-snitt 2012-2014 är 12,15%.

tillbaka till övrigt

 


 


Redigera
Share Dela