4. Stöldmärkning

Samtliga anläggningstillgångar ska märkas. Övriga inventarier vilkas anskaffningsvärde understiger 20 000 kr ska registreras i anläggningsregistret om de bedöms utgöra stöldbegärligt gods. Inventarier vars anskaffningsvärde understiger 10 000 kr behöver dock ej registreras.

Ett komplement till den ordinarie märkningen har tagits fram för att märka stöldbegärligt gods. Detta komplement utgörs av en speciellt framtagen stöldskyddsetikett som ska anbringas inventarien om den bedöms som stöldbegärlig. Definition och vägledning följer nedan.

För att avgöra om en inventarie är stöldbegärlig bör man göra en bedömning utifrån följande kriterier:

  • Inventariens ekonomiska värde
  • Inventariens fysiska placering
  • Mervärdet av en stöldskyddsmärkning (exempelvis vid stöld eller liknande)

Stöldbegärliga inventarier ska stöldskyddsmärkas med avsedda stöldmärkningsetiketter. Detta gäller både rena anläggningar och de inventarier som registreras som stöldbegärligt i anläggningsregistret.

Tillvägagångssätt

När fakturan anländer, ange att stöldmärken önskas (ange även antal om flera önskas) och skicka sedan fakturan till någon på ekonomiavdelningen för uppläggning.

Några tips och råd

Datorer: Hela enheten har ett anläggningsnummer, men kan ha flera stöldskyddsnummer som knyts till anläggningen. Dessa nummer placeras exempelvis på dator, skärm, skrivare etc. Dock ej på tillbehör och kringutrustning av mindre värde. Här bör en avvägning göras av det mervärde som märkningen kan ge enligt ovan.

Möbler och inredning: Registreras i anläggningsregistret som anläggningar och erhåller endast en inventarietikett. Utöver detta bör inte standardmöbler stöldskyddsmärkas. Med standardmöbler avses möbler ur ett standardsortiment. Möbler som avviker från detta på något sätt exempelvis i design eller inköpspris, eller som på något annat sätt är mer stöldbenägna bör stöldskyddsmärkas på samma sätt som datorer och liknande enligt ovan.

Konst: Ska registreras i anläggningsregistret och i tillämpliga fall även stöldskyddsmärkas.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela