9. Utrangering och försäljning

Anläggningstillgångar kan huvudsakligen tas ur verksamheten på två sätt:

Utrangering
D v s tillgången har inget värde för verksamheten eller utomstående. Den kan vara förstörd, ha stulits, kasserats eller på annat sätt vara oanvändbar. Om tillgången vid utrangeringen ej är avskriven ska det bokförda värdet skrivas bort.

Försäljning
Tillgången säljs. Enligt kapitalförsörjningsförordningen får en myndighet fritt disponera överskott och ska finansiera de underskott som uppstår vid avyttring av tillgångar som inte längre behövs i myndighetens verksamhet.

Gemensamt för dessa två sätt är att tillgången måste tas bort ur anläggningsregistret. Det är därför av största vikt att ekonomiavdelningen meddelas om att utrangering ska göras. De bokföringsmässiga transaktionerna ska göras av ekonomiavdelningen.

Utrangering av tillgångar
Tillgångar som utrangeras ska sakna värde för verksamheten. Detta kan bero på att de förstörts, kasserats, skrotats, stulits eller på annat sätt ej är användbara i verksamheten. Eventuellt värde skall vara så litet att en försäljning till anställda eller utomstående ej är lönsam.

Rutinbeskrivning
Beslut om utrangering av tillgång ligger på institution/enhetsnivå och tas av prefekt eller enhetschef. Bedömning om någon annan institution/enhet kan ha nytta av tillgången ska göras. Vid utrangering av större investeringar bör övriga institutioner/enheter tillfrågas.

Eventuellt oavskrivet restvärde på tillgången belastar institutionen/enheten. Utrangeringen ska ske i samråd med ekonomiavdelningen så att den bokföringsmässiga hanteringen blir korrekt. Som bokföringsunderlag till utrangeringen används undertecknat beslut.

Försäljning av tillgångar
Om en tillgång inte har någon nytta för verksamheten men har ett värde i sig, p g a att det finns någon form av marknad eller efterfrågan så ska utrangering ej göras. Tillgången kan då säljas.

Försäljning kan göras till personal, studenter eller andra utomstående personer och organisationer.

Enligt Riksrevisonen gäller följande riktlinjer:

  • Marknadsmässigt pris (i den mån det går att fastställa).
  • Erbjudande måste rikta sig till en större krets, t ex all personal, alla studenter mm.
  • Får endast förekomma vid enstaka tillfällen.

Då det är statlig egendom vi säljer är det extra viktigt att vi kan redogöra för alla försäljningar.

Prissättning
Satta priser ska alltid vara marknadsmässiga. Finns ingen fungerande marknad får priserna fastställas genom budgivning (t ex om det finns många intresserade köpare) eller i förhållande till nyanskaffningspris på motsvarande egendom samt tillgångens restvärde och skick (t ex om det endast finns en intresserad köpare).

Kan ett marknadsmässigt pris fastställas på objektiv grund bör försäljning fritt kunna göras till vem som helst, förutom personal och studenter (se vidare nedan under köpare). Notera att priset måste kunna styrkas.

Köpare
Före försäljning ska alltid kontrolleras om det finns internt intresse av köp, dvs om någon annan institution eller enhet är intresserad. Interna överlåtelser ska alltid prioriteras. I annat fall kan försäljning göras externt. Finns en efterfrågan hos studenter bör dessa prioriteras. I annat fall bör personal få tillfälle att köpa tillgången. Notera att det är extra viktigt att marknadsmässigheten kan styrkas då anställda köper, eftersom det annars kan bli föremål för förmånsbeskattning.
I bägge dessa fall bör de aktuella tillgångarna utbjudas till samtliga studenter och/eller personal. Försäljning görs sedan efter budgivning till högstbjudande. Ett pris fastställt efter ett budgivningsförfarande till samtliga studenter och/eller anställda bör uppfylla kravet på marknadsmässighet. Finns inget intresse hos studenter eller anställda vid BTH kan egendomen säljas till övriga personer eller organisationer.

Notera att sedvanlig kreditprövning skall göras vid försäljning till utomstående.

Vid försäljning till personal ska priset alltid dras på lönen.

Över-, underskott och inkomst från försäljning
Respektive institution/enhet får behålla eventuellt överskott eller finansiera ett eventuellt underskott av försäljning.

Rutinbeskrivning
Beslut om försäljning av tillgång ligger på institution/enhetsnivå och tas av prefekt eller enhetschef. För att försäljning ska få göras krävs att tillgången saknar värde för verksamheten på institutionen/enheten. Kontroll ska göras av om någon annan institution/enhet är intresserad. Eventuellt internt intresse skall prioriteras. Prissättning sker internt enligt markandsmässiga villkor. Finns inget internt behov ska tillgången i första hand bjudas ut till försäljning bland studenter och/eller anställda vid BTH.

Försäljning ska ske till högstbjudanda. Anbud begärs in på lämpligt sätt, t ex via mailsystemet. Finns inget intresse bland studenter och/eller anställda kan försäljning göras till övriga personer eller organisationer. Prissättningen ska vara marknadsmässig och kan fastställas enligt ovan (Prissättning). Den bokföringsmässiga hanteringen av försäljningen ska ske i samråd med ekonomiavdelningen och slutgiltliga utrangeringen görs av ekonomiavdelningen. Säljande enhet får behålla eventuell vinst eller måste täcka eventuell förlust som uppstår vid försäljningen. Om tillgången är anskaffad för egna externa medel och oavskrivet restvärde har reserverats som förskott från kund, får dessutom hela försäljningsinkomsten fritt disponeras.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela