VGREN

Utöver högskolans egna interna uppföljningsbehov har regeringen ställt krav på myndigheterna att i årsredovisningen lämna en resultatredovisning per verksamhetsgren.

Till vår hjälp har vi fr o m 2012-01-01 begreppet VGR som konteras i fält 4. VGR ersätter begreppet FRITT som utgår fr o m 2012-01-01. Förutom verksamhetsgren visar begreppet finansieringstyp. ex anslag, bidrag, samfinansiering.

VGR-plan 2014  (uppdaterad 2014-01-24)

Anvisningar till de olika VGR-begreppen

Anslag (vgren GU samt FO)
Används vid bokföring av verksamheter som finansieras av anslag från staten.Stud avg (vgren GU)
Används vid bokföring av verksamheten utbildning avgiftsskyldiga studenter. Ska enl regleringsbrevet särredovisas.

Anslag samfinansiering (vgren GU samt FO)
Används vid bokföring av samfinansiering med anslag i den bidragsfinansierade verksamheten

Avgifter (alla vgrenar)
Används vid bokföring av verksamheter som finansieras med avgifter, t ex uppdragsverksamhet men avgifter kan även förekomma i verksamhetsgrenarna GU och FO.

Bidrag (vgren GU samt FO)
Används vid bokföring av verksamheter som finansieras med bidrag. Förekommer inte i uppdragsverksamheten.

RIK-kostn (alla vgrenar)
Används vid bokföring av RIK-påläggen. Krediteras med godkänd OH. Nettot visar då den OH som finansiären inte finansierar. Tillsammans med VGR anslag samfinansiering visas den totala samfinansieringen med anslag på BTH, dvs det som ska särredovisas i årsredovisningen enl regleringsbrevet.

Gem kostn (vgren GU samt FO)
Används vid bokföring av gem kostn både centrala och sektionernas egna.

Den centrala utfördelningen av gem kostnader görs med följande kontering:
KONTO 9911 - ORG resp - VSH 9*000 (*=funktion) - VGR 119 alt 219

Sektionernas kontering:
KONTO 9912/9913 - ORG inom sektion - VSH projekt (kostn bärare) - VGR alla

Kontroll/avstämning vgr

Kontroll ska ske vid varje bokslutstillfälle (Tertial 1 & 2 samt årsbokslut) att rätt vgr använts enl denna specifikation:

VGR 111, 211
* Endast intäkter av anslag.
* Inga intäkter av avg eller bidrag bör finnas på denna VGR.
* Direkta och indirekta kostn kopplade till denna vsh ska finnas här.

VGR 112
* Inga anslagsintäkter ska finnas här.
* Endast avg intäkter ska finnas.
* Agentkostnader ska finnas här.
* Egentligen ska alla direkta och indirekta kostn kopplade till denna vsh ska finnas här, men för detta måste vi utarbeta en gemensam modell under 2013 då revisorerna har synpunkter på detta.

VGR 113, 213
* Anslagsintäkter ska finnas bokförda här för att finansiera de kostnader som är bokförda på denna VGR.
* Samfinansiering i projekt i form av direkta och godkända indirekta kostn ska finnas här.
* Resultatet på denna VGR ska vara noll i normalfallet.

VGR 114, 124,134, 214, 224
* Inga anslagsintäkter ska finnas här.
* Endast avg intäkter ska finnas.
* Direkta och godkända indirekta kostn kopplade till avg fin verksamhet ska finnas här. I normalfallet bör full kostnadstäckning gälla inom alla projekt.
* Resultatet på denna VGR ska vara noll i normalfallet. Underskott ska ej finnas (åtminstone ej på BTH-nivå).

VGR 115, 215
* Inga anslagsintäkter ska finnas här.
* Endast bidragsintäkter ska finnas.
* Direkta och godkända indirekta kostn kopplade till bidrags fin verksamhet ska finnas här.
* Resultatet på denna VGR ska vara noll i normalfallet. Endast resultatavräknade projekt bör ge ett plus eller minus.

VGR 118, 128, 138, 218, 228
* Anslagsintäkter ska finnas bokförda här för att finansiera de kostnader som är bokförda på denna VGR.
* Ej godkända direkta kostnader inom VGR 113, 114, 115, 124, 134, 213, 214, 215 (vilka ska belasta projektet enl RIK-modellen) samt ej godkända indirekta kostnader inom VGR 113, 114, 115, 124, 134, 213, 214, 215 (vilka ska belasta projektet enl RIK-modellen) ska finnas bokförda på denna VGR.
* Resultatet på denna VGR ska vara noll i normalfallet.

VGR 119, 219
* Kostnader som definieras som gemensam verksamhet enl RIK-modellen ska vara bokförda här.
* Alla kostnader ska vara bokförda på en VSH som börjar med 9.
* Inga intäkter ska bokföras på denna VGR.

 

tillbaka till redovisningsplan

 

Redigera
Share Dela