Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två doktorander i programvaruteknik/Two PhD Student Positions in Software Engineering

Ledigkungörelse 10/28/2015

Diarienummer: BTH 3.1.2-0353-2015 samt BTH 3.1.2-0354-2015

Sista ansökningsdag: 12/15/2015

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i 2 år med möjlighet till förlängning om ytterligare 2 år. Doktorandanställning sker i ett första steg fram till licentiatexamen. Det innebär max 2 år om tjänsten är 100% forskning. Tjänsten får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring (t.ex. undervisning) varvid tiden kan förlängas till 2,5 år. Om tjänsten förlängs i ett andra steg fram till doktorsexamen uppgår förlängningen till max ytterligare 2 år vid 100% forskning respektive 2,5 år med 20% annan tjänstgöring.

Omfattning: 100 %

Antal platser: 2

Sektion/enhet: Institutionen för programvaruteknik (DIPT)

Kontaktperson: Jürgen Börstler


Blekinge Tekniska Högskola söker

Två doktorander i programvaruteknik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för programvaruteknik, Karlskrona

 

Diarienr BTH 3.1.2-0353-2015 samt BTH 3.1.2-0354-2015

 

For an english version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår forskning inom programvaruteknik inom följande inriktningar:

  • Beslutsstöd för mjukvarutestning: urval, prioritering och optimering. Doktorandprojektet genomförs ramen för projektet EASE (se http://ease.cs.lth.se för mer information).
  • Global och distribuerad mjukvaruutveckling. Doktorandprojektet genomförs ramen för projektet TEDD (se http://bth-tedd.weebly.com för mer information).

 

Andra kompetensområden inom programvaruteknik kan vara av intresse om den sökande har särskild goda meriter.

 

Regler och förmåner för doktorander i Sverige gäller för denna tjänst. Doktoranden kommer att ha en individuell studieplan i programvaruteknik. Som en del i tjänsten ingår undervisning (upp till 20%) på grundläggande och avancerad nivå.

Bedömningsgrunder:

Kvalifikationer:

-          Avlagd civilingenjörs-, master- eller magisterexamen i programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande.

-          Goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

-          Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Övriga meriter utöver ovanstående kvalifikationer:

-          Industrierfarenhet.

Behörighetskrav:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Snarast möjligt.

Varaktighet:

Tidsbegränsad anställning i 2 år med möjlighet till förlängning om ytterligare 2 år. Doktorandanställning sker i ett första steg fram till licentiatexamen. Det innebär max 2 år om tjänsten är 100% forskning. Tjänsten får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring (t.ex. undervisning) varvid tiden kan förlängas till 2,5 år. Om tjänsten förlängs i ett andra steg fram till doktorsexamen uppgår förlängningen till max ytterligare 2 år vid 100% forskning respektive 2,5 år med 20% annan tjänstgöring.

Kontaktperson:

Till bemannings- rekryterings- och annonsföretag och till dig som försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryterings- och annonsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Jürgen Börstler, prefekt, tel 0455-38 58 67. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.

Ansökan:

Din ansökan bör innehålla:

-          En framsida som tydligt pekar ut inom vilken/vilka inriktning/inriktningar du söker en doktorandanställning.

-          En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.

-          CV.

-          Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.

-          Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

-          Det tidigaste datum då anställningen kan påbörjas.

-          Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).

-          Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande).

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.2-0353-2015 samt BTH 3.1.2-0354-2015 senast 2015-12-15. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57. E-post: diarium@bth.se

 

Om institutionen:

Anställningen är förlagd till Institutionen för Programvaruteknik som tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 42 personer från 15 länder varav 18 är disputerade forskare och 15 är doktorander.

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och förstärkts. Institutionen ansvarar för flera utbildningsprogram i programvaruteknik och webbprogrammering på master-, kandidat- och högskolenivå, varav ett är på distans, och är dessutom involverat i de senare årskurserna på två av BTH:s civilingenjörsprogram.

Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med BTH:s övergripande profil (tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt) och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår styrka är fokuseringen på empirisk forskning för att stärka industrins konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter som sker i nära samarbete med företag som t.ex. ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor och Volvo. Forskningen är internationellt top-rankad av tidskriften Journal of Systems and Software baserat på sina starka publikationer i ett antal tidskrifter. Vår verksamhet inom både forskning och utbildning fortsätter expandera och ska förstärkas med totalt ett tiotal personer.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi. BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

 

–––––––––––––––– In English ––––––––––––––––-

 

Two PhD Student Positions in Software Engineering

 

The positions are placed at the Department of Software Engineering in Karlskrona, Sweden

 

Reference number BTH 3.1.2-0353-2015 and BTH 3.1.2-0354-2015

Work description:

The position comprises research in software engineering in one of the following areas:

  • Decision support for software test selection, prioritization, and minimization. The PhD project will take place in the context of the EASE project (see http://ease.cs.lth.se for more information).
  • Global and distributed software development. The PhD project will take place in the context of the TEDD project (see http://bth-tedd.weebly.com for more information).

 

Other areas of expertise in software engineering may be of interest if the applicant has excellent qualifications.

 

Rules and benefits for PhD students in Sweden apply to this position. The PhD student will have an individual study plan in Software Engineering. Up to 20% of teaching on undergraduate and graduate level are included in the employment.

Requirements:

A successful candidate should:

-          Hold a master degree in computer science or equivalent.

-          Have good communication skills in English Be proficient in written and spoken English.

-          Be able to work independently as well as in teams.

Further meriting qualifications:

-          Experience from working in industry.

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Employment level:

100%

Commencement:

To be agreed.

Duration:

Fixed term employment for up to 2.5 years (including up to 20% other duties, e.g. teaching) with the possibility of renewal for another 2.5 years.

Contact person:

Jürgen Börstler, Head of Department, tel 0455-38 58 67. Union representatives: Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 and Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.

Application instructions:

Your application shall include the following:

-          A cover sheet that clearly points out in which area(s) you are applying.

-          A letter of interest, including a statement of your background and your experience/knowledge in the area(s) you are applying for.

-          CV.

-          Certified copies of certificates and diplomas.

-          Contact information for 2 references.

-          The earliest date you can start to work.

-          An appendix with current publications (if applicable).

-          A link to your thesis (latest/highest degree).

 

For more detailed information on the expected contents of these parts, please refer to www.bth.se/jobb or contact the human resources department, tel 0455-38 50 68.

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are very welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, BTH 3.1.2-0353-2015 and BTH 3.1.2-0354-2015, on or before December 15, 2015. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

 

About the department

The position is located at the Department of Software Engineering, which belongs to the Faculty of Computing and currently consists of 42 people out of which 18 are senior researchers and 15 are PhD students.

Our tradition in software engineering originates from 1990 when we launched Sweden’s first education program in software engineering. The department’s research and education environment, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, has steadily expanded in the last years. The department is responsible for several study programs in software engineering and web-programming on Master- and Bachelor level, including a 2-year distance program. We are also involved in two of BTH’s Master of Science of Engineering programs.

Research and education at the Department of Software Engineering are fully aligned with BTH’s overarching profile (applied IT and innovation for sustainable growth), and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Our strength is the focus on empirical research to strengthen industry’s competitiveness in the development of software-intensive systems, services and products in close collaboration with companies such as ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor and Volvo. The department’s research is internationally top-ranked by Journal of Systems and Software, based on its strong publication record in prestigious journals. Our research and education continue to expand and we are now looking for 10 new people in total on several levels.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus. BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has approx. 5100 students and 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

We welcome your application

 

Redigera
|