Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer Computer Science

Ledigkungörelse 01/19/2016

Diarienummer: BTH 3.1.1-0001-2016

Sista ansökningsdag: 02/29/2016

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för kreativa teknologier (DIKR)

Kontaktperson: Veronica Sundstedt


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona

Diarienr BTH 3.1.1-0001-2016

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning på kandidat - eller magisternivå , främst inom området    Datavetenskap / Utveckling av digitala spel" med fokus på praktiska moment som            laborationer och projekt. Handledning av studenter inom ämnesområdet kan också ingå.    Anställningen avser undervisning inom program i digital spelutveckling. Anställningen är     inriktad mot 3D-programmering och spelutvecklingsprojekt. Undervisning kan också        förväntas i angränsande områden. Anställningen kan också innehålla administrativa         uppgifter samt utveckling av kurser, nya och befintliga.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng . Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt.

Om särskilda skäl finns, tex när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

Andra bedömningsgrunder

- Erfarenhet av undervisning och kursutveckling

- Undervisningserfarenhet av grafikprogrammering (C++, Direct3D 11+, OpenGL 4+,             realtidsgrafik)

- Kunskaper i spelmotorutformning

- Goda kunskaper i engelska och svenska, både muntligt och skriftligt.

- God kommunikations- och samarbetsförmåga

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Först bedöms ämneskompetensen och därefter den pedagogiska skickligheten.

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Prefekten vid Institutionen för kreativa teknologier Veronica Sundstedt, tel 0455-385850, veronica,sundstedt@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-02-29. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Om institutionen:

Institutionen för kreativa teknologier (DIKR) har ett fokus på visuell och interaktiv                    datavetenskap vilket inkluderar discipliner såsom datorgrafik, visualisering, spelteknik och  datoranvändning där människan står i centrum. En snabbt växande utmaning är insamling, bearbetning, analys och lämplig visualisering av data. Andra relevanta och centrala              utmaningar inkluderar hur människor, på effektivt sätt, interagerar med datorer och hur         förvärvade kunskaper kan integreras i design- och utvecklingsprocesser av nya tekniska     lösningar. Exempelapplikationsområden inom grafik-, visualiserings- och                          interaktionstekniker är vetenskap, teknik, underhållning, hälsa, offentlig sektor, etc. Vår         forskning sker i huvudsak inom följande områden:

  • Datorgrafik och visualisering: Modellering, animering, rendering, virtual reality, bildbehandling och lämplig visualisering och kommunikation av 2D- och 3D-data.
  • Digital spelutveckling: Spelutvecklingsprocesser, nya interaktionstekniker (biofeedback) för spel, serious games samt spel för underhållning.
  • Metoder och tekniker för människa-dator-system: Människa-datorinteraktion, interaktionsdesign, användarstudier och ögonstyrnings- och ögonspårningstekniker.

DIKR är också involverade inom utbildning på civilingenjörs-, master-, och                     kandidatprogram.

DIKR har idag 18 anställda som består av professorer, lärare/forskare, doktorander och    administrativ personal.

http://www.bth.se/dikr

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan

Lecturer Computer Science

to BTH, Blekinge Institute of Technology

with placement at the Department of Creative Technologies in Karlskona

Diarienr BTH 3.1.1-0001-2016

Work description:

The position includes teaching at bachelor or master level, primarily in the area of           "Computer Science/Digital Game Development focus on and practical parts such as labs    and projects. Supervision or co-supervision of undergraduate students in the subject area is also included. The position is directed to teaching within programmes in digital game      development. The position is directed to 3D programming and game development projects.Teaching can also be expected in adjacent areas. The position can also contain      administrative tasks as well as development of courses, new and existing.

Evaluation criteria:

Eligibility:

For employment as a Lecturer, the appointed person must have:

Have completed a higher education qualification in relevant discipline or equivalent               competency. Completed a university teacher training programme or has in some other way  acquired the equivalent teaching knowledge.

Other evaluation criteria:

- Quality and experience in teaching, course development and execution.

- Teaching experience in graphical programming (C++, Direct3D 11+, OpenGL 4+, real-        time graphics)

- Knowledge in game engine design and implementation

- Good knowledge in English and Swedish, both oral and written.

- Good communication and cooperation skills

Basis for assessment:

After the subject competence has been evaluated attention shall be given to the assessment of teaching proficiency.

Employment:

100

Commencement:

To be agreed.

Duration:

Until further notice.

Contact person:

Veronica Sundstedt, tel. 0455-385850, veronica.sundstedt@bth.se

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)455 385720, e-mail:              mikael.asman@bth.se, and Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92. , e-mail:                 stina.valdenas@bth.se.

Application procedures is available at www.bth.se/jobb or contact the Human Resources     Department, +46(0)455 38 50 68.

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are          welcomed from both genders for all positions.

Application deadline

2016-02-29

About the department:

The Department of Creative Technologies (DIKR) is one of five departments at the Faculty    of Computing. DIKR has a focus on Visual and Interactive Computing which includes           computer science disciplines such as computer graphics, visualisation, game technologies, and human-centered computing. A rapidly growing challenge is in the acquisition, processing, analysis and rendering of visual information and how to communicate this information to be understood by people. Other important challenges include how people interact with computers in an efficient way and how this knowledge can be effectively incorporated in the design and development of new technological solutions. Application  areas of Visual and Interactive Computing include science, engineering, entertainment, healthcare, public service, etc. In particular our research activities are focused on the following areas:

  • Computer Graphics and Visualisation, including modelling, animation, rendering, virtual reality, image processing, and effective visualisation and communication of 2D/3D data.
  • Digital Game Development, including the game development process, novel interaction techniques (biofeedback) in games, and serious and entertainment game applications.
  • Human-Centered Computing, including human-computer interaction, interaction design, user studies, and eye tracking methodologies.

DIKR currently has 18 staff consisting of professors, senior lecturers/researchers, lecturers, and administrative staff.

About the department: http://www.bth.se/dikr

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are in focus.

In our education and research, engineering and IT are integrated with other disciplines such as urban planning, industrial economics, design and health sciences to contribute to solving the challenges facing society.

Everything we do at BTH has three distinct perspectives: innovation, sustainability and in real life, which means cooperation and exchange with both business and industry as well as society.


A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society, which permeates both education and research at the regional, national and international level.

 

We conduct education and research at a high international level. BTH has two faculties – the Faculty of Computing and the Faculty of Engineering.

 

 

We welcome your application

 

Redigera
|