Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i maskinteknik - datorstödd inom produktutveckling

Ledigkungörelse 12/04/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0374-2015

Sista ansökningsdag: 12/18/2015

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för maskinteknik (TIMA)

Kontaktperson: Mats Walter


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

 

 

Universitetsadjunkt i Maskinteknik – Datorstöd inom produktutveckling

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för Maskinteknik, Karlskrona

 

Diarienr BTH BTH 3.1.1-0374-2015

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling på grundnivå inom maskinteknik. I anställningen ingår också studieadministrativt arbete samt deltagande i institutionens inre arbete och pedagogiska utveckling.

Angående undervisning och kursutveckling ligger fokus på institutionens kurser vad avser datorhjälpmedel, såsom CAD/CAM/CAE (inkluderande grundläggande FEM). Dessutom ingår ansvar för avancerad prototyputrustning, som institutionen förfogar över.

Vi värdesätter lärarnas engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering, genomförande och utveckling. Undervisning sker på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå (motsvarande 4 års heltidsstudier) eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng. Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt.

Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

Andra bedömningsgrunder

  • Civilingenjörsexamen i Maskinteknik
  • God kommunikations-och samarbetsförmåga med både kollegor och studenter
  • Dokumenterad erfarenhet av industrinära utvecklingsarbete samt dokumenterad erfarenhet av internationella uppdrag

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Vi kommer att rekrytera den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Mats Walter, tel 0455-38 55 08 eller universitetsadjunkt Jan-Anders Månsson, tel 0455-38 55 03. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2015-12-18. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

 

 

Välkommen med din ansökan

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
|