Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i Datavetenskap

Ledigkungörelse 05/26/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0173-2015

Sista ansökningsdag: 08/31/2015

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för kreativa teknologier (DIKR)

Kontaktperson: Veronica Sundstedt

Tjänsten tillsatt med: José Maria Font Fernández

Antal sökande: 3

Beslutsdatum: 11/17/2015


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor

i datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona

 

Diarienr BTH 3.1.1-0173

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår forskning och undervisning på kandidat-, magister - och doktorandnivå, främst inom området "Datavetenskap / Utveckling av digitala spel" (föreläsningar och praktiska moment som laborationer och projekt). Dessutom ingår handledning av doktorander inom ämnesområdet, samt examensarbeten på grund- och avancerad nivå - främst i utbildningsprogram inom spelteknikområdet. I arbetet ingår även att skriva ansökningar om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Andra bedömningsgrunder

Ämneskompetens:

- Doktorsexamen i ett ämne med anknytning till digital spelutveckling eller närliggande områden inom datavetenskap

- Erfarenhet av artificiell intelligens för spel och /eller spelanalys

Forskningsmeriter:

- Publikationer i högt rankade tidskrifter och konferenser

- Internationella erfarenheter inom expertområdet

- Erfarenhet av empirisk forskning

Pedagogisk skicklighet:

- Dokumenterad undervisningserfarenhet inom digital spelutveckling eller närliggande områden inom datavetenskap

- Kvalitet och bredd av pedagogiska meriter, kursutveckling och kursgenomförande

- Erfarenhet av handledning av studenter

Generella egenskaper:

- God kommunikations- och samarbetsförmåga

- Goda kunskaper i engelska och svenska

 

Initialt ska den sökande ska kunna undervisa på engelska eller svenska. Om den sökande inte är svenskspråkig förväntas att den sökande är villig att förvärva kunskaper i svenska för att senare kunna undervisa på svenska.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Först bedöms ämneskompetensen och därefter i lika mån den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten.

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Prefekten vid Institutionen för kreativa teknologier Veronica Sundstedt, tel 0455-385850, veronica,sundstedt@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38  54 92.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2015-08-31 Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Om institutionen:

Institutionen för kreativa teknologier (DIKR) är en av fem institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. DIKR är specialiserat på datorgrafik (modellering, rendering, animation), spelteknik och utveckling av digitala spel, simulering, visualisering, samt människa-dator interaktion (interaktionsdesign och nya interaktionstekniker). DIKR är också involverade inom utbildning på civilingenjörs-, master-, och kandidatprogram. I huvudsak bedrivs utbildning hos DIKR inom datavetenskap och utveckling av digitala spel. DIKR har idag ca 20 anställda som består av professorer, lärare/forskare, doktorander och administrativ personal.

Om institutionen: http://www.bth.se/dikr

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

 

 

 

Senior Lecturer

Computer Science

to BTH, Blekinge Institute of Technology

with placement at the Department of Creative Technologies in Karlskona

 

Diarienr BTH 3.1.1-0173

Work description:

The position includes research and teaching at bachelor, master and doctoral level, primarily in the area of "Computer Science/Digital Game Development" (lectures and practical parts such as labs and projects). Also included supervision of graduate students in the subject area, and master's theses at undergraduate and postgraduate level - primarily in education programs within the computer games area. The position also includes writing applications for external research funding at both national and international level.

Evaluation criteria:

Eligibility:

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skill and has obtained a doctoral degree or the equivalent scholarly competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position.

Other evaluation criteria:

Subject competence:

- Doctoral degree in a topic related to digital game development or related areas in computer science

- Experience in Game AI and/or Game Analytics

Research merits:

- Publication track record in highly ranked journals and conferences

- International experience within the area of expertise

- Experience in empirical research

Pedagogical skills:

- Documented teaching experience in digital game development or related areas in computer science

- The quality and breadth of teaching qualifications, course and programme development and course implementation

- Experience of student supervision

General skills:

- Good communication and cooperation skills

- Good knowledge of English and Swedish

Initially the successful candidates should be able to teach in English or Swedish. If the applicant is not Swedish speaking it is expected that the successful candidate is willing to become proficient in Swedish to later be able to teach in Swedish.

Basis for assessment:

After the subject competence has been evaluated as much attention shall be given to the assessment of teaching proficiency as to the assessment of research proficiency.

Employment:

100

Commencement:

To be agreed.

Duration:

Until further notice.

Contact person:

Veronica Sundstedt, tel. 0455-385850, veronica.sundstedt@bth.se

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)455 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Stina Valdenäs (OFR) +46 (0)455 385492, e-mail: stina.valdenas@bth.se.

Application procedures is available at www.bth.se/jobb or contact the Human Resources Department, +46(0)455 38 50 68.

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions.

About the department:

The Department of Creative Technologies (DIKR) is one out of five departments in the faculty of computing. DIKR is specialised in computer graphics (modelling, rendering, animation), game technology and digital game development, simulation, visualisation, as well as human-computer interaction (interaction design and novel interaction techniques). DIKR is also involved in education within engineering, master's and bachelor's programs. The main subject areas of teaching in DIKR are in computer science and digital game development. DIKR has about 20 employees consisting of professors, lecturers / researchers, PhD students and administrative staff.

About the department: http://www.bth.se/dikr

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Institute of Technology, BTH, is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.
BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app.  5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

We welcome your application

 

 

Redigera
|