Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i Medieteknik/Senior Lecturer in Media Technology

Ledigkungörelse 11/03/2011

Diarienummer: PERS 421-0130-2011

Sista ansökningsdag: 03/12/2012

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för planering och mediedesign (DSN)

Kontaktperson: Paul Carlsson

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbrúten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 10/12/2012


Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Universitetslektor i Medieteknik till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Sektionen för planering och mediedesign i Karlshamn.

Diarienr PERS 421-0130-2011

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning och utvecklingsarbete samt planering av kurser inom design för digitala medier med inriktning digital speldesign. Omfattningen av forskning som ingår i tjänsten beror på aktuella ekonomiska förutsättningar och ska ligga inom sektionens forskningsstrategi.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Speciell vikt läggs vid (viktigaste först)

 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom design för digitala medier
 • Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig utbildning, utvecklingsarbete och forskning mellan ämnen inom digital medieteknik och design för digitala medier
 • Dokumenterad erfarenhet av kvalificerad handledning och processhandledning av team i kreativa gestaltande projekt.
 • Dokumenterad erfarenhet av utveckling av design för digitala medier - inriktning speldesign
 • Bred erfarenhet av eget spelande i olika spelgenrer samt egen produktion av digitala spel.
 • Dokumenterad pedagogisk erfarenhet av speldesignverktyg och spelutvecklingsmiljöer.
 • God kännedom om och nätverk inom den digitala mediebranschen nationellt och internationellt.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Varaktighet

Tills vidare

Omfattning

100 %.

Ansökan senast

2012-03-12 Ange diarienummer: PERS 421-0130-2011

För mer innformation

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Paul Carlsson , 0454-385915, paul.carlsson@bth.se eller sektionschef Peter Ekdahl, 0454-385909, peter.ekdahl@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management".

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

 

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

Blekinge Institute of Technology invites applications for the post of

 

SENIOR LECTURER IN MEDIA TECHNOLOGY AT BTH, BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

currently placed at the School of Planning and Media Design in Karlshamn.

Registration no. PERS 421-0130-2011

DUTIES

The duties for the position include research, teaching, supervision and developmental work, as well as developing courses in design for digital media with an emphasis on game design. The extent of the position's research opportunities is dependent on the school’s current economic resources and must be within the scope of the school's research strategy.

ELIGIBILITY

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skill and has obtained a doctoral degree or the equivalent scholarly competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position.

BASIS FOR ASSESSMENT

One or more of the following qualifications will be an advantage (in order of importance)

 • Documented scientific proficiency in design for digital media.
 • Documented experience of interdisciplinary education, development work, and research in subjects in digital media technology and design for digital media.
 • Documented experience of qualified supervision and process-oriented supervision of teams working on creative projects.
 • Documented experience of development of design for digital media, with an emphasis on game design.
 • Extensive experience of the applicant’s own gaming in diverse game genres and own production of digital games.
 • Documented pedagogical experience of game design tools and game development environments.
 • Extensive knowledge of networks in the field of digital media, nationally as well as internationally.
 • Proficiency in Swedish and English.

starting date

Per agreement

CONTRACT term

Open-ended

contract type

Full time

Application deadline:

12 March 2012

Quote registration number:

PERS 421-0130-2011

FURTHER INFORMATION

For further information about this position, please contact

Head of Department Paul Carlsson, tel. +46 (0)454-385915, paul.carlsson@bth.se or Head of Section Peter Ekdahl, tel. +46 (0)454-385909, peter.ekdahl@bth.se. Union representatives are Mikael Åsman (SACO, Swedish Confederation of Professional Associations), tel. +46 (0)455-38 57 20 and Monika Nilsson (TCO, Swedish Confederation of Professional Employees), tel. +46 (0)455-38 54 40.

Guidelines for completing the application can be found at http://www.bth.se/hle/lfn.nsf/sidor/f2f3cb1ac67ad23ec125723e003707d9!OpenDocument or can be obtained from the Personnel Department, tel. +46 (0)455-38 50 68.

The experiences of both women and men are essential to BTH’s activities. For this reason, BTH welcomes applications from both women and men for all types of positions.

 

BTH, BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, with a vision of being a globally attractive knowledge community in the fields of applied IT and innovation for sustainable growth. At BTH, engineering and technology, economics, the social sciences, the health sciences, and culture and communication all co-exist harmoniously. BTH pursues education and research at a high international level, placing learning at the centre for students, teachers, and researchers alike.

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and today has more than 8,000 registered students and more than 550 employees. In 1999 BTH was granted university status in the area of technology, and offers postgraduate education in the areas of "IT with applications" and "Planning and management".

Our main campus is in Karlskrona, where the Institute is located in newly-built premises with the sea as its closest neighbour. The BTH campus in Karlshamn is also located by the sea.

BTH is characterised by close cooperation with society as well as with trade and industry, something that permeates both research and education on the regional, national, and international levels. Research accounts for one third of our activities.

BTH became a climate-neutral university on 1 September 2008.

You are welcome to visit us at www.bth.se

 

We look forward to receiving your application

 

Blekinge Institute of Technology, The Registrar, SE-371 79 Karlskrona, Sweden
Telephone: +46 (0)455-38 50 00

Fax: +46 (0)455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

Redigera
|