Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två universitetsadjunkter i klinisk medicin

Ledigkungörelse 01/21/2016

Diarienummer: BTH 3.1.1-0008-2016, BTH 3.1.1-0009-2016

Sista ansökningsdag: 03/06/2016

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Antal platser: 2

Sektion/enhet: Institutionen för hälsa (TIHA)

Kontaktperson: Johan Sanmartin Berglund


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Två universitetsadjunkter i klinisk medicin

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för hälsa  i Karlskrona.

Anställning nr 1 Diarienr BTH 3.1.1-0008-2016

Anställning nr 2 Diarienr BTH 3.1.1-0009-2016

 

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår främst undervisning inom sjuksköterskeprogrammet och fristående kurser på grundnivå. Vid undervisning i sjuksköterskeprogrammet används problembaserat lärande (PBL). Vidare ingår föreläsningar, handledning, medverkan i och ansvar för seminarier och examinationer samt kontinuerlig pedagogisk-, ämnes- och kursutveckling. Därutöver omfattar anställningen samverkan med företrädare för professionsområdet och det omgivande samhället. Vissa administrativa uppgifter förekommer. Undervisning kan ske på engelska.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng. Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt.

Om särskilda skäl finns, tex när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

Andra bedömningsgrunder

  • Magisterexamen i medicinsk vetenskap med klinisk inriktning mot gerontologi eller omvårdnad (Anställning nr 1)
  • Magisterexamen med klinisk inriktning i medicinsk vetenskap eller omvårdnad med inriktning teknikintensiv vård (Anställning nr 2)
  • Legitimerad sjuksköterska
  • Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter
  • Medverkan i genomförande av, och uppvisad pedagogisk skicklighet i, problembaserad/ problemorienterad undervisning
  • Erfarenhet av och intresse för att integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tills vidare

Kontaktperson:

Professor Johan Sanmartin Berglund tel 0455-38 54 71. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38  54 92. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer  senast 2016-03-06. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

 

 

Välkommen med din ansökan

Redigera
|