Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor inom innovativ produktutveckling och modellering

Ledigkungörelse 02/24/2014

Diarienummer: BTH-3.1.2-0147-2013

Sista ansökningsdag: 04/15/2014

Varaktighet: 1 år

Omfattning: 80-100%

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för maskinteknik (TIMA)

Kontaktperson: Sharon Kao-Walter

Tjänsten tillsatt med: Defeng Zhang

Antal sökande:

Beslutsdatum: 02/19/2015


EN POSTDOKTORTJÄNST INOM INNOVATIV PRODUKTUTVECKLING OCH MODELLERING

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med placering vid institutionen för maskinteknik i Karlskrona

Diarienr BTH-3.1.2-0147-2013

For an English version of this advertisement: see below

Arbetsuppgifter:

I tjänsten ingår egen forskning, arbete i avdelningens forskningsprojekt, undervisning inom avdelningens verksamhetsområde och annat avdelningsarbete. Huvudfokus för tjänsten är att bedriva forskning inom brottmekanik i laminat med tillämpningsområdet förpackningsmaterial eller andra konstruktionsmaterial. Brottmekanikteori, linjär och olinjär finita elementmetoden och konstitutiv modellering tillsammans med design- och innovationsmetodik för integration i produktutveckling är i fokus för denna tjänst. Tjänsten kommer att innebära nära samverkan med förpacknings- och transportsektorn som ligger inom BTH’s strategiska forskningsprofil.

Önskvärda kvalifikationer:

PhD inom hållfasthetslära, maskinteknik eller motsvarande. Behärska engelska i tal och skrift. Erfarenhet av ABAQUS eller motsvarande FEM-program samt kunskap om materialmodellering är en fördel. Tidigare erfarenhet av utvecklings- och innovationsarbete, internationell samverkan samt kunskap i svenska är meriterande.

Tillträde:

1 Maj 2014 eller efter överenskommelse.

Omfattning:

80-100% under 12 månader

Varaktighet:

1 år, med möjlighet till förlängning.

Ansökan:

  • Uppgift om tidigaste tillträdesdag
  • Meritsammanställning (CV), publikationslista och ev. avhandling
  • Kopior av betyg och examensbevis
  • Översikt av forskningsinsatser och forskningsplan (1-2 sidor)
  • Övrigt den sökande önskar åberopa

 

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar.

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med BTH 3.1.2-0147-2013 senast den 2014-04-15.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000.  E-post: diarium@bth.se

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta docent Sharon Kao-Walter, tel. 0455-385506, skw@bth.se eller prefekt Mats Walter, tel. 0455-385508, mats.walter@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

 

A POSTDOCTORAL POSITION IN PRODUCT DEVELOPMENT AND MODELINg AT BTH, BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

with placement at the Department of Mechanical Engineering in Karlskrona

Registration number: BTH-3.1.2-0147-2013

Job assignments:

The position includes own research, assignments in the department’s research projects, teaching in the field of activities of the department and other departmental work. The main focus of the position is to conduct research in fracture mechanics of laminate in packaging material or other construction materials as the field of application. Fracture mechanics theory, linear and nonlinear finite element methods and constitutive modeling together with design and innovation methodology for integration in product development is the focus for this position. The position will entail close cooperation with the packaging and transport sector which lies within the strategic research profile of BTH.

Desired qualifications:

PhD in solid mechanics, mechanical engineering or the equivalent. The applicant should have very good English, spoken and written.  Having worked with ABAQUS or corresponding FEM program and knowledge of material modeling is an advantage. Previous experience of development and innovation work, international collaboration and knowledge of Swedish are considered additional qualifications.

First day of employment:

1st of May 2014 or as agreed.

Extent:

80-100% for 12 months.

Duration:

1 year, with possibility of extension.

Application:

  • Information about earliest day of employment
  • List of qualifications (CV), publication list and possible dissertation
  • Copies of grades and degree certificates
  • 1-2 page overview of research achievements and plan
  • Other information that the applicant wishes to refer to

All documents are to be provided in two copies.

In its activities, the Institute needs both women’s and men’s experiences. The Institute therefore welcomes applications from both men and women for all types of employments.

Welcome to submit your application marked with BTH-3.1.2-0147-2013 the latest by 2014-04-15. Send the application to: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telephone: 0455-385000.  E-mail: diarium@bth.se

For more information:

If you want to know more about the position, please contact docent Sharon Kao-Walter, tel. 0455-385506, skw@bth.se or Head  of Department Mats Walter, tel. 0455-385508, mats.walter@bth.se. Labour union representatives are Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 and Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Redigera
|