Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer in Computer Science

Ledigkungörelse 04/03/2014

Diarienummer: BTH3.1.1-0070-2014

Sista ansökningsdag: 09/30/2014

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för kreativa teknologier (DIKR)

Kontaktperson: Veronica Sundstedt

Tjänsten tillsatt med: Francisco Lopez Luro

Antal sökande: 9

Beslutsdatum: 02/20/2015


Universitetsadjunkt i datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

 

med för närvarande placering vid institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona.

Diarienr BTH 3.1.1-0070-2014

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning på kandidat -eller magisternivå , främst inom området "Datavetenskap / Utveckling av digitala spel" (föreläsningar och praktiska moment som laborationer och projekt). Handledning av studenter inom ämnesområdet kan också ingå. Anställningen avser undervisning inom program i digital spelutveckling. Positionen är riktad till 3D-programmering och scripting. Undervisning kan också förväntas i angränsande områden. Positionen kan också innehålla administrativa uppgifter samt utveckling av kurser, nya och befintliga.

Behörighetskrav:

- Examen på avancerad nivå eller motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Särskild meriterande är:

- Kvalitet och bredd på undervisning, kursutveckling och genomförande

- Undervisningserfarenhet av grafikprogrammering (C++, OpenGL 4 +, realtidsgrafik)

- Erfarenheter från MEL , C#, Python, Lua, GLSL

- Kunskaper i spelmotorutformning och genomförande

- Kompetens i parallelalgoritmer, hårdvara och matematik relevanta för ämnesområdet

- Goda kunskaper i svenska och engelska

- God kommunikations-och samarbetsförmåga

Önskvärda kvalifikationer :

- Erfarenheter från Maya/3DS Max

- Kunskaper inom datorgrafik

- Erfarenhet av riggning och animering

- Erfarenhet av skript för animering

Initialt ska den sökande ska kunna undervisa på engelska eller svenska. Det förväntas att den sökande är villig att förvärva kunskaper i svenska för att senare kunna undervisa på svenska (inom tre år).

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid Institutionen för kreativa teknologier Veronica Sundstedt, tel 0455-385850, veronica,sundstedt@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385078.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 30 september 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

BTH, Blekinge Tekniska Högskola är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

lecturer in Computer Science

Work Description

The position includes teaching at bachelor or master level, primarily in the area of "Computer Science/Digital Game Development" (lectures and practical parts such as labs and projects). Supervision or co-supervision of undergraduate students in the subject area is also included. The position is directed to teaching within programmes in digital game development. The position is directed to 3D programming and scripting. Teaching can also be expected in adjacent areas. The position can also contain administrative tasks as well as development of courses, new and existing.

Required Qualifications:

For employment as a Lecturer, the appointed person must have:

Have completed a higher education qualification in relevant discipline or equivalent competency Completed a university teacher training programme or has in some other way acquired the equivalent teaching knowledge. Has demonstrated teaching skills

Meriting qualifications:

• Quality and width of teaching, course development and execution.

• Teaching experience in graphical programming (C++, OpenGL 4+, real-time graphics)

• Experience from MEL, C#, Python, Lua, GLSL

• Knowledge in game engine design and implementation

• Competence in concurrent algorithms, hardware and mathematics relevant to the subject area

• Good knowledge in Swedish and English.

• Good communication and cooperation skills

Commencement

To be agreed.

Duration

Until further notice

Employment

100%

Application deadline

2014-09-30

Reference number:

BTH 3.1.1-0070-2014

Desired qualifications:

• Experience from Maya/3DS Max

• Knowledge in computer graphics

• Experience of rigging and animation

• Experience of scripting for animation.

Initially the successful candidates should be able to teach at least in English. It is expected that the successful candidate is willing and able to become proficient in Swedish (within three years).

Commencement:

Start date according to agreement, requested as soon as possible.

For further information about the position please contact:

Veronica Sundstedt, tel. 0455-385850, veronica.sundstedt@bth.se

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)455 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Monika Nilsson (TCO) +46 (0)455 385440, e-mail: monika.nilsson@bth.se.

Application procedures is available at www.bth.se/jobb or contact the Human Resources Department, +46(0)455 38 50 68.

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions.

BTH, Blekinge Institute of Technology

Blekinge Institute of Technology, BTH, is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.
BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app.  5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

 

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

Redigera
|