Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i datavetenskap/PhD student position in Computer Science

Ledigkungörelse 02/02/2016

Diarienummer: BTH 3.1.2-0057-2016

Sista ansökningsdag: 04/30/2016

Varaktighet:

Omfattning:

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD)

Kontaktperson: Lars Lundberg


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand i datavetenskap till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik i Karlskrona.

Diarienr: BTH 3.1.2-0057-2016

For an English version of this advertisement, see below

Arbetsbeskrivning:

Doktoranden kommer att bedriva forskning inom forskarutbildningsämnet datavetenskap med fokus på utveckling av beslutstödjande system för effektiv resurshantering (Decision Support for Scheduling and Resource Management). Doktoranden kommer att ha en individuell studieplan i datavetenskap.

Som en del i anställningen ingår undervisning (upp till 20 %) på grundläggande och avancerad nivå. Regler och förmåner för doktorander i Sverige gäller för denna anställning.

Om forskningsinriktningen:

Behovet av smarta beslutstödjande beräkningsmetoder är betydande i de flesta industrier och verksamheter. Att planera och styra resursanvändningen är ofta mångfacetterade och komplexa problem – i synnerhet om det sker i realtid och det finns stokastiska faktorer som påverkar systemet. Inom DIDD - Institutionen för datalogi och datorsystemteknik - har vi arbetat med denna typ av forskning sedan många år inom flera domäner.

Vi utökar nu vår grupp av forskare som arbetar med utveckling av beslutstödsystem och effektiv resurshantering. Vi söker en nyfiken, engagerad person som har förmågan, intresset och drivkraften att lära sig beskriva, analysera och lösa relevanta, komplexa problem såväl självständigt som tillsammans med ett team av andra forskare.

Doktoranden kommer att arbeta i och vara knuten till pågående externa större forskningsprojekt tillsammans med ett antal europeiska universitet, företag och myndigheter. Doktoranden kommer även vara knuten till forskningsprofilen BigData@BTH.

Om institutionen:

Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik (DIDD) bildades den 1 januari 2014. DIDD tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 36 anställda

varav 17 är disputerade forskare och 12 är doktorander. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena datavetenskap och datorsystemteknik samt närliggande områden. BTH:s övergripande profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med denna profil och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig förvaltning.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav: För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Önskvärda kvalifikationer

 • Civilingenjörs-, Magister- eller Masterexamen i datavetenskap, tillämpad matematik eller annan relevant teknisk inriktning.
 • Goda kunskaper i programmering.
 • Goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 • Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Meriterande är:

 • Tidigare dokumenterad erfarenhet av arbete med resursplanering i och uppföljning av produktionssystem i t ex tillverkningsindustrin, försvarsindustrin, transportindustrin eller sjukvården är meriterande.
 • Goda kunskaper i matematisk modellering och erfarenhet av kommersiella lösare.
 • Förmåga att kunna läsa, skriva och tala svenska.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Varaktighet:

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Kontaktperson:

Prefekt Lars Lundberg, tel. 0455-385833, Lars.Lundberg@bth.se Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-38  54 92.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-04-30 via epost till diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan

 

 

in English)

PhD student position in Computer Science

The position is placed at the Department of Computer Science and Engineering in Karlskrona.

Reference number BTH 3.1.2-0057-2016

About the position:

The PhD student will conduct the research within the research subject area of Computer Science with focus on Decision Support for Scheduling and Resource Management.

The student will have an individual study plan in Computer Science, which details a research, study and teaching plan. Rules and benefits for PhD students in Sweden apply to this position.

Teaching at basic and advanced level in Computer Science is also part of the position (up to 20% of full time).

About the research focus:

Achieving an effective resource management is a key challenge in most organizations and domains and computation decision support plays today a vital role to tackle this in a sustainable, proactive manner. To design, develop and implement such decision-support systems requires, however, competence from many different disciplines since it is a multi-facetted and complex task.

Within The Department of Computer Science and Engineering (DIDD) we have tackled these types of challenges in various domains and we are now expanding our group of researchers further.

We are looking for a strong candidate that has a significant interest, driving force and ability to learn how to identify, formulate, analyze and solve complex scheduling problems independently as well as together with a research team.

The Ph D student will be working in ongoing, larger external research projects conducted in cooperation with several European universities, authorities and companies. The Ph D student will also be associated with the research profile in BigData@BTH.

About the department:

The Department of Computer Science and Engineering (DIDD) was established on January 1, 2014. DIDD belongs to the Faculty of Computing and currently includes 36 staff members out of which 17 are senior researchers and 12 are PhD students. The department offers education and conducts research in computer science and computer engineering as well as related areas. The University profile is applied IT and innovation for sustainable development. The research and education at DIDD are completely aligned to this profile, and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Requirements:

A successful candidate should:

 • Hold a Masters degree in either Computer Science, or Applied Mathematics.
 • Demonstrate good programming skills.
 • Demonstrate proficiency in English (reading, writing, speaking).
 • Show ability to work independently as well as in a team.

Desired qualifications also include:

 • Experience of scheduling and resource management in a relevant context.
 • Experience in mathematical modeling and use of commercial solvers.
 • Ability to communicate in Swedish.

Appointment:

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Commencement:

To be agreed.

Employment:

100%

Salary:

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the program.

For more information:

About the department: http://www.bth.se/didd

Contact persons for more information about the position:

Head of department Professor Lars Lundberg, phone +46-455-385833,
Lars.Lundberg @bth.se

Union representatives are Mikael Åsman (SACO), phone +46-455-385720 and Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-38  54 92.

Application:

 

The application should include the following:

A letter of interest, including a statement of the applicant’s background and experience/knowledge in the targeted areas.

CV.

Certified copies of certificates and diplomas.

Contact information for 2 References.

The earliest date the candidate can start work.

Appendix with current publications (if applicable).

Link to their thesis (latest/highest degree).

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by April 30, 2016 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

Blekinge Institute of Technology, BTH,

Blekinge Institute of Technology, BTH, is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are in focus.

In our education and research, engineering and IT are integrated with other disciplines such as urban planning, industrial economics, design and health sciences to contribute to solving the challenges facing society.

Everything we do at BTH has three distinct perspectives: innovation, sustainability and in real life, which means cooperation and exchange with both business and industry as well as society.


A
characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society, which permeates both education and research at the regional, national and international level.

We conduct education and research at a high international level. BTH has two faculties – the Faculty of Computing and the Faculty of Engineering.

Welcome with your application

 

 

 

 

 

 

Redigera
|