Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand med inriktning mot hållbar produktutveckling med speciellt fokus på tidig produktutvecklingsfaser/PhD student with focus on Sustainable Product Development

Ledigkungörelse 02/12/2015

Diarienummer: BTH 3.1.2-0072-2015

Sista ansökningsdag: 03/31/2015

Varaktighet:

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för strategisk hållbar utveckling (TISU)

Kontaktperson: Sophie Hallstedt

Tjänsten tillsatt med: Helena Zetterlund

Antal sökande:

Beslutsdatum:


Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Doktorand med inriktning mot hållbar produktutveckling med speciellt fokus på tidiga produktutvecklingsfaser

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

 

med för närvarande placering vid institutionen för strategiskt hållbar utveckling i Karlskorna.

 

Diarienr BTH 3.1.2-0072-2015

 

For an English version of this advertisement, see below.

 

Forskargruppen

Forskargruppen utvecklar metodik för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen. Vår forskning och våra utbildningar attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s vision att vara en ”globalt attraktiv kunskaps-community inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt”. Allt vårt forskningsarbete sker genom samverkansprojekt med partners i näringsliv och samhälle.


Vi ser det som speciellt viktigt att få in ett strategiskt hållbarhetstänkande i innovationsprocessens tidiga faser, där de största möjligheterna finns att påverka produkters och tjänsters inverkan på ekologiska och sociala system under hela livscykeln. Det är viktigt att redan i dessa tidiga faser kunna modellera, simulera och ta i beaktan tekniska, affärsmässiga och socio-ekologiska implikationer av många olika lösningsalternativ så att de bästa alternativen utifrån ett strategiskt hållbarhetsperspektiv kan identifieras och utvecklas vidare i senare faser av innovationsprocessen.

Arbetsuppgifter:

Anställningen innebär att bidra till förväntade resultat i de forskningsprojekt som doktoranden deltar i samt att medverka i utvecklingen av forskningsområdet.  Detta innebär att i tät samverkan med forskare och industripartners förstå och utveckla stöd för beslutsstöd i tidiga utvecklingsskeden och att undersöka hur man med ett modelleringsdrivet angreppssätt kan förbättra beslutsstöd i produktutvecklingsteam.

Målet med forskningsarbetet är att öka industrins förmåga till hållbarhetsintegrering och implementering i de tidiga produktutvecklingsfaserna, med förbättrat beslutsstöd i den dagliga ingenjörsmiljön. Detta innebär att doktoranden, speciellt, förväntas bidra till att:

 • Öka mognadsgrad och applicerbarhet i metoder och kriterier som utvecklats i samverkan med industripartners.
 • Utveckla ett modelleringsbaserat beslutsstödsystem tillämpbart i tidiga produktutvecklingsskeden.
 • Identifiera hållbarhets- och värdemål och metoder för att mäta, kvantifiera och visualisera konsekvenserna av olika lösningar.
 • Tydliggöra risk- och värdekonsekvenser från ett socio-ekologiskt hållbarhetsperspektiv när man gör riskanalyser av föreslagna tekniska lösningar.

I anställningen ingår att lära sig arbeta vetenskapligt och publicera resultat i vetenskapliga forum samt utveckla tillämpbara verktyg.

I en doktorandanställning ingår vanligtvis också att stödja utbildning. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

 • Stöd till utveckling och genomförande av kurser inom hållbarhets- och produkt- och tjänstesystemområdena.
 • Administrativt arbete med projekthantering, marknadsföring, rekrytering, urval, programadministration, m.m.

Önskvärda kvalifikationer:

 • Akademisk ingenjörsutbildning på master of science-nivå (Magister eller civilingenjör), med inriktning mot hållbarhet och/eller produktutveckling.
 • Hög kommunikativ förmåga och kunna framträda med presentationer och redovisningar inom ingenjörs- och hållbarhetsområdena.
 • Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i grupp.
 • Pedagogisk förmåga och intresse för undervisning.
 • Flytande engelska (i tal och skrift).
 • Grundläggande svenska eller målet att behärska svenska inom en 2-års period.

Kvalifikationer som utöver ovanstående är meriterande:

 • Industriell erfarenhet.
 • Påvisad praktisk erfarenhet av produktutveckling, hållbarhetsanalyser inom industrin eller liknande.
 • Förmåga att tillämpa metoder och verktyg för strategisk hållbar utveckling.
 • Visad förmåga att leda samt driva projekt.
 • Förmåga till flytande svenska (i tal och skrift).

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Doktorandanställning fram till licentiatexamen, alternativt från licentiat till doktorsexamen. Det innebär max 2.5 år om anställningen är uppdelad i 80% forskning och 20% institutionstid, eller max  2 år om anställningen är 100% forskning. Om möjligt och vid behov ges förlängning fram till doktorsexamen med fortsatt inriktning.

 

Omfattning:

100 %

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Ansökan:

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2015-03-31.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via epost till diarium@bth.se.

Ange diarienummer:

BTH 3.1.2-0072-2015

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta forskningsprojektledaren Sophie Hallstedt, tel. 0455-385511, e-post: sophie.hallstedt@bth.se och prefekt Göran Broman, tel. 0455-385504, e-post: goran.broman@bth.se

 

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Välkommen med din ansökan

 

 

One PhD student with focus on: Sustainable Product Development

The position is currently placed within the Department of Strategic Sustainable Development in Karlskrona, Sweden.

Registration number:

BTH 3.1.2-0072-2015

 

The research team

In our research team we develop decision support methodology for companies, municipalities and other organizations that want to work strategically with sustainable development and to contribute to the society's transition to sustainability in a way that strengthens the organization. Our research and our education attract partners and students from all over the world and we are major contributors to BTH's vision to be a "globally attractive knowledge community within applied IT and innovation for sustainable growth." All of our research is done through collaborative projects with partners in industry and society.

 

We think it is especially important to bring in a strategic sustainability thinking in the early stages of the innovation process, where the greatest opportunities are to influence the products and services impact on the ecological and social systems throughout their life cycle. It is important that even in these early stages model, simulate and take into account technical, business and socio-ecological implications of many different solutions so that the best options from a strategic perspective of sustainability can be identified and further developed in later phases of the innovation process.

 

About the Position

The position means to contribute to expected results in the research projects that the PhD student participates in and to contribute to the development of the research field. This means, that in close collaboration with researchers and industrial partners, to understand and develop support for decisions in early development stages and to explore how a modeling-driven approach can improve decision support in product development teams.

 

Decision support for sustainability challenging situations are not well established in practice and this research work focus on how a model driven decison support approach can improve decision making in product development teams.

 

The position means that in close co-creation and collaboration with researchers and industry partners understand and develop support for decision making in early phases of product development. From ongoing and recently completed research work methods have been identified and developed and it is now time to take the next step. The goal of the research is to increase the capabilities to integrate and implement sustainability in the early product development phases, with improved decision support in the daily engineering environment.

 

This means that the PhD student is, specifically, expected to contribute to:

 • Increase the maturity and applicability of methods and criteria, developed together with industrial partners.
 • Develop a modeling based decision support system applicable in early phases of the product innovation process.
 • Identify sustainability- and value targets and methods to measure, quantify and visualize consequences of different solutions.
 • Clarify risk- and value consequences from a socio-ecological sustainability perspective when doing risk-assessments of proposed technical solutions.

As a PhD student you will learn and practice to use scientific work methods and publish results in scientific forums, as well as developing applicable tools.

 

In a PhD position it usually includes to support education. Examples of tasks include:

 • Support the development and implementation of courses within the sustainability and Product-Service System (PSS) areas.
 • Administrative work with project management, marketing, recruitment, selection, program administration, etc.

 

Required qualifications, the applicant should have:

 • Academic engineering education at master of science level in the field of sustainability and/or product development.
 • High level of communication skills and experience to make written and oral presentations in the engineering-and sustainability areas.
 • Ability to work effectively both independently and in groups.
 • Teaching ability and interest for teaching.
 • Fluent in English (spoken and written).
 • Basic Swedish language skills or the ambition to learn Swedish within a 2-year period.

Preferred qualifications, in addition to above:

   • Industrial experience
   • Proven practical experience of product development, sustainability assessments within industry or similar.
   • Ability to apply methods and tools for strategic sustainable development
   • Proven ability to manage and run projects.
   • Ability to become fluent in Swedish (spoken and written).

Extent:

100%

Duration:

PhD position to a licentiate degree, alternatively from licentiate degree to a doctoral degree.  This means maximum of 2.5 years if the position is divided in 80% research and 20% department work, or maximum of 2 years if the position is 100% research. If possible and if needed, the position is prolonged to a PhD degree with the same research focus.

Appointment:

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Start:

To be agreed

 

For more information

For more information about the employment, you are welcome to contact research project leader, Sophie Hallstedt, tel. 0455-385511, e-mail: Sophie.Hallstedt@bth.se and Head of Department Göran Broman, tel. 0455-385504, e-post: goran.broman@bth.se.

 

Union representative is Mikael Åsman (SACO), tfn 0455-385720 and och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Application:

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by March 31st 2015 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

registration number

BTH 3.1.2-0072-2015

 

The Blekinge Institute of Technology values both men's and women's experiences. Therefore, BTH welcomes applications from both men and women for all kinds of employment.

 

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of Sweden's most distinct universities with the vision to be a globally attractive knowledge community in applied IT and in innovation for sustainable growth. Here come together technology with economics, social sciences, health care, culture and communication. BTH conducts education and research at a high international level where learning at the heart of all students, teachers, and researchers.

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and currently has more than 8 000 registered students and about 550 employees. BTH received 1999 university status in technology and conducts researcher education in the areas of "Applied IT" and "Planning and Management".

Our main campus is located in Karlskrona in new offices on the coast to the sea.

BTH closely cooperates with industry and the public sector, both in research and education at the regional, national and international levels. Research is one third of our business.

BTH is a climate-neutral university since September 1, 2008.

Please visit us at http://www.bth.se/eng .

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00 Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

Welcome with your application!

 

 

 

 

 

Redigera
|