Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering

Ledigkungörelse 10/28/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0352-2015

Sista ansökningsdag: 12/15/2015

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning 1 år.

Omfattning: 100%. Möjlighet till deltid efter överenskommelse.

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för programvaruteknik (DIPT)

Kontaktperson: Jürgen Börstler


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i programvaruteknik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för programvaruteknik, Karlskrona

 

Diarienr BTH 3.1.1-0352-2015

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår forskning, undervisning, kursutveckling, handledning och samarbete med industrin. Vi kan erbjuda 50 % forskningstid i anställningen beroende på den sökandes inriktning och förutsättningar. Undervisning, kursutveckling och handledning bedrivs främst på avancerad nivå.

 

Den sökande förväntas i första hand arbeta inom ett eller flera av följande inriktningar:

-          Verifiering och validering/ testning

-          ”Human aspects” inom programvaruteknik (Behavioral Software Engineering)

-          Programvarukvalitet och mätning av programvara

-          Programvaru- och systemarkitekturer

-          Programvarudesign och modellering

-          Utveckling av mobila applikationer/ app-utveckling

-          Affärsmässiga aspekter på förändrade utvecklingsprocesser för programvara

 

Vår tradition med nära industrisamarbete gör att vi speciellt värdesätter kunskaper och erfarenheter från utvärdering och förbättringsarbete, samt erfarenhet från empirisk forskning. Erfarenhet från forskning i eller tillsammans med industrin är en väsentlig del av anställningen.

 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsat. Möjlighet till deltid efter överenskommelse.

 

Undervisningen genomförs på engelska på våra masterprogram, samt på svenska på våra kandidat- och civilingenjörsprogram.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder:

-          Erfarenhet av empirisk forskning.

-          Regelbunden och aktuell publicering inom inriktningen i välrenommerade vetenskapliga konferenser och tidskrifter.

-          Publicering om överföring av resultat till industri där nyttan och värdet mäts.

-          Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter; kursutveckling och kursgenomförande.

-          Erfarenhet i handledning av examensarbeten.

-          Erfarenhet av nationella och internationella forskningsprojekt.

-          Industriell erfarenhet.

-          Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i programvaruteknik i lika mån. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Tjänstgöringsomfattning:

100%. Möjlighet till deltid efter överenskommelse.

Tillträde:

Snarast möjligt.

Varaktighet:

Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning med 1 år.

Kontaktperson:

Till bemannings- rekryterings- och annonsföretag och till dig som försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryterings- och annonsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Jürgen Börstler, prefekt, tel 0455-38 58 67. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.

Ansökan:

Ansökningshandlingarna skall bestå av fem delar:

  1. Försättsblad
  2. Redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet
  3. Meritförteckning med bilagor
  4. Publikationsförteckning
  5. Skrifter, högst 10 st

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tel 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.1-0352-2015 senast 2015-12-15. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57. E-post: diarium@bth.se

Om institutionen:

Anställningen är förlagd till Institutionen för Programvaruteknik som tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 42 personer från 15 länder varav 18 är disputerade forskare och 15 är doktorander.

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och förstärkts. Institutionen ansvarar för flera utbildningsprogram i programvaruteknik och webbprogrammering på master-, kandidat- och högskolenivå, varav ett är på distans, och är dessutom involverat i de senare årskurserna på två av BTH:s civilingenjörsprogram.

Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med BTH:s övergripande profil (tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt) och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår styrka är fokuseringen på empirisk forskning för att stärka industrins konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter som sker i nära samarbete med företag som t.ex. ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor och Volvo. Forskningen är internationellt top-rankad av tidskriften Journal of Systems and Software baserat på sina starka publikationer i ett antal tidskrifter. Vår verksamhet inom både forskning och utbildning fortsätter expandera och ska förstärkas med totalt ett tiotal personer.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi. BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

 

–––––––––––––––– In English ––––––––––––––––-

Senior lecturer in Software Engineering

The position is on the level "universitetslektor" in the Swedish system, which corresponds to "senior lecturer" in the UK or Australia and "professor-level" in the US or Germany.

The position is placed at the Department of Software Engineering in Karlskrona, Sweden

Reference number BTH 3.1.1-0352-2015

Work description:

The position comprises research, teaching, course development, supervision and collaboration with industry. We can offer 50% research time in the position, depending on the candidate’s research areas and merits. Teaching, course development and supervision are conducted primarily at the advanced level.

 

The applicant is expected to primarily work in one or more of the following areas:

-          Verification and validation / testing

-          Behavioral Software Engineering (“human aspects” in software engineering)

-          Software quality and software measurement

-          Software- and system architectures

-          Software design and modeling

-          Development of mobile applications / app development

-          Business aspects of software development and software process change

 

Our tradition of close cooperation with industry means that we particularly value knowledge and experience from evaluation and improvement, as well as experience from empirical research. Performing research in or with industry is a significant part of the employment.

 

The position is full time and fixed-term. Possibility of part-time on agreement.

 

Teaching is conducted in English on our Master’s programs, and in Swedish on our Bachelor and Master of Science of Engineering programs.

Eligibility:

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skill and has obtained a doctoral degree or the equivalent scholarly competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position.

Basis for assessment:

In the assessment, scientific and pedagogical skills are considered foremost and are of equal importance. Further consideration is given to the degree of administrative and other skills that are relevant to the position. Additional consideration is given to the ability to develop and manage activities and staff at the university as well as the ability to interact with and inform the community about research and development.

Meriting qualifications:

-          Experience in empirical research

-          Regular publication and recent papers in the position’s focus area(s) in renowned scientific conferences and journals.

-          Publications on the transfer of results to industry where usefulness and value is measured.

-          Quality and breadth of teaching experience; course development and actual teaching.

-          Experience in the supervision of master theses.

-          Experience with national and international research projects.

-          Industrial experience.

-          Ability to work independently as well as in teams.

Employment level:

100%. Possibility of part-time (to be agreed).

Commencement:

To be agreed.

Duration:

Fixed term employment for 1 year with the possibility of renewal for another year.

Contact person:

Jürgen Börstler, Head of Department, tel 0455-38 58 67. Union representatives: Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 and Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.

Application instructions:

The application shall include the following five parts:

  1. Cover sheet
  2. Account of scientific, educational and other relevant work
  3. CV with annexes
  4. List of publications
  5. Documents, maximum of 10

 

For more detailed information on the expected contents of these parts, please refer to www.bth.se/jobb or contact the human resources department, tel 0455-38 50 68.

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are very welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, BTH 3.1.1-0352-2015, on or before December 15, 2015. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

 

About the department

The position is located at the Department of Software Engineering, which belongs to the Faculty of Computing and currently consists of 42 people out of which 18 are senior researchers and 15 are PhD students.

Our tradition in software engineering originates from 1990 when we launched Sweden’s first education program in software engineering. The department’s research and education environment, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, has steadily expanded in the last years. The department is responsible for several study programs in software engineering and web-programming on Master- and Bachelor level, including a 2-year distance program. We are also involved in two of BTH’s Master of Science of Engineering programs.

Research and education at the Department of Software Engineering are fully aligned with BTH’s overarching profile (applied IT and innovation for sustainable growth), and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Our strength is the focus on empirical research to strengthen industry’s competitiveness in the development of software-intensive systems, services and products in close collaboration with companies such as ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor and Volvo. The department’s research is internationally top-ranked by Journal of Systems and Software, based on its strong publication record in prestigious journals. Our research and education continue to expand and we are now looking for 10 new people in total on several levels.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus. BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has approx. 5100 students and 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

We welcome your application

Redigera
|