Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i datavetenskap/PhD student position in Computer Science

Ledigkungörelse 12/11/2015

Diarienummer: BTH 3.1.2-0392-2015

Sista ansökningsdag: 01/31/2016

Varaktighet:

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD)

Kontaktperson: Lars Lundberg


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

BTH söker

2015-12-10

Doktorand i datavetenskap till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik i Karlskrona.

Diarienr: BTH 3.1.2-0392-2015

For an English version of this advertisement, see below

Arbetsbeskrivning:

Anställningen är knuten till forskningsprojektet Agil utveckling av säkerhetskritiska system. Forskningen ska genomföras i nära samverkan mellan BTH och projektets industripartners Ericsson och WIP (www.wip.se). Som en del i anställningen ingår undervisning (upp till 20 %) på grundläggande och avancerad nivå.

Doktoranden kommer att bedriva forskning inom forskarutbildningsämnet datavetenskap. Regler och förmåner för doktorander i Sverige gäller för denna anställning. Doktoranden kommer att ha en individuell studieplan i datavetenskap.

Om forskningsprojektet:

Mjukvaruindustrin arbetar allt mer med agila utvecklingsmetoder. Tanken är att ett agilt team har all kompetens som behövs för att utveckla en programvarukomponent. I traditionell utveckling hanteras säkerhetsaspekter av experter, men i agil utveckling ska teamet även hantera säkerhetsaspekter. För att klara av detta måste den agila utvecklingsprocessen modifieras så att den även tar hänsyn till säkerhetsaspekter. Rigorös hantering av säkerhetsaspekter kan emellertid minska produktiviteten vid mjukvaruutveckling. Säkerhetskompetensen kan variera mycket mellan olika team, och det är därför viktigt att anpassa de säkerhetsrelaterade processerna till teamets säkerhetskompetens.

Projektets mål är att definiera ett index som mäter ett teams säkerhetskompetens, samt definiera modeller som baserat på team-medlemmarnas utbildning och erfarenhet kan förutsäga vilken säkerhetskompetens ett team kommer att få. Baserat på ett teams säkerhetsindex, kommer våra modeller också att göra det möjligt att förutsäga säkerhets- och kostnadsnivå för en programmodul. Våra modeller kommer att stödja ledningen i programutvecklings organisationer på flera sätt, t ex genom att göra det möjligt att göra kostnads-/intäktsanalyser av utbildningsinsatser samt att förutsäga hur olika sätt att gruppera utvecklare i team påverkar kostnad och säkerhet i olika programkomponenter. Resultaten kommer att tillämpas och utvärderas i två olika industriella omgivningar: ett litet och ett stort företag.

Om institutionen:

Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik (DIDD) bildades den 1 januari 2014. DIDD tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 36 anställda

varav 17 är disputerade forskare och 12 är doktorander. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena datavetenskap och

datorsystemteknik samt närliggande områden. BTH:s övergripande profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med denna profil och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig förvaltning.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Önskvärda kvalifikationer

 • Civilingenjörs-, Magister- eller Masterexamen i datavetenskap eller annat relevant område
 • Goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 • Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Meriterande är:

 • Goda kunskaper inom säkerhet
 • Goda kunskaper inom agil utveckling
 • Goda kunskaper i programmering

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Kontaktperson:

Prefekt Lars Lundberg, tel. 0455-385833, Lars.Lundberg@bth.se Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-38  54 92.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-01-31 via epost till diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan

in English)

PhD student position in Computer Science

The position is placed at the Department of Computer Science and Engineering in Karlskrona.

Reference number: : BTH 3.1.2-0392-2015

The position is associated with the research project Agile Development of Security Critical Software. Thus, the PhD research must be carried out within the context of the wider research project, and also needs to tackle industrially relevant challenges driven from a close cooperation with our two industrial partners in the project: Ericsson and WIP (www.wip.se). Teaching at basic and advanced level in Computer Science is also part of the position (up to 20% of full time).

The PhD student will conduct the research within the research subject area of Computer Science, and will also have an individual study plan in Computer Science, which details a research, study and teaching plan. Rules and benefits for PhD students in Sweden apply to this position.

About the research project:

Today, the software industry is moving to agile development processes. One of the main ideas is that an agile team has sufficient skills to get the job done, and does not have to rely on external experts. In traditional software development, security issues are handled by experts. However, in agile development, security issues should be handled by the team. The agile process must, therefore, be extended with security related quality control and support. Rigorous quality control may, however, reduce productivity. The level of security expertise may differ significantly from one agile team to another, and it is, therefore, important to adapt security related quality control to the security maturity level of the team.

The goal of this project is to define a security maturity index for agile teams, and develop models that can estimate the security maturity level of a team based on the education and background of the team members. Our models will also make it possible to estimate the security level and development cost of a software module by considering the security maturity level of the team developing the module. Our models will support management in software development organizations in a number of ways, e.g., make it possible to do cost-benefit analysis of educational activities, as well as to estimate how different ways of grouping developers into teams affect the cost and quality of the software. Our prediction models will use techniques from machine learning. The result of the project will be applied and evaluated in two industry settings: a large software development organization, and a small company.

About the department:

The Department of Computer Science and Engineering (DIDD) was established on January 1, 2014. DIDD belongs to the Faculty of Computing and currently includes 36 staff members out of which 17 are senior researchers and 12 are PhD students. The department offers education and conducts research in computer science and computer engineering as well as related areas. The University profile is applied IT and innovation for sustainable development. The research and education at DIDD are completely aligned to this profile, and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Requirements:

A successful candidate should:

 • Hold a Masters degree in Computer Science or equivalent.
 • Demonstrate proficiency in English (reading, writing, speaking).
 • Be able to demonstrate their capability to work independently as well as in teams.

Desired qualifications also include:

 • Evidence of knowledge in software security.
 • Experience in agile development and/or knowledge of agile practices
 • Good programming skills

Appointment:

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Commencement:

To be agreed.

Employment:

100%

Salary:

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the program.

For more information:

About the department: http://www.bth.se/didd

Contact persons for more information about the position:

Head of department Professor Lars Lundberg, phone +46-455-385833,
Lars.Lundberg @bth.se

Union representatives are Mikael Åsman (SACO), phone +46-455-385720 and Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-38  54 92.

Application:

The application should include the following:

A letter of interest, including a statement of the applicant’s background and experience/knowledge in the targeted areas.

CV.

Certified copies of certificates and diplomas.

Contact information for 2 References.

The earliest date the candidate can start work.

Appendix with current publications (if applicable).

Link to their thesis (latest/highest degree).

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by January 31, 2016 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

Blekinge Institute of Technology, BTH,

Blekinge Institute of Technology, BTH, is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are in focus.

In our education and research, engineering and IT are integrated with other disciplines such as urban planning, industrial economics, design and health sciences to contribute to solving the challenges facing society.

Everything we do at BTH has three distinct perspectives: innovation, sustainability and in real life, which means cooperation and exchange with both business and industry as well as society.


A
characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society, which permeates both education and research at the regional, national and international level.

We conduct education and research at a high international level. BTH has two faculties – the Faculty of Computing and the Faculty of Engineering.

Welcome with your application

 

Redigera
|