Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i strategisk hållbar utveckling/Senior Lecturer in Strategic Sustainable Development

Ledigkungörelse 12/15/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0375-2015

Sista ansökningsdag: 03/21/2016

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för strategisk hållbar utveckling (TISU)

Kontaktperson: Göran Broman


Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Universitetslektor i Strategisk hållbar utveckling

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för strategisk hållbar utveckling i Karlskrona

 

Diarienr BTH 3.1.1-0375-2015

 

For an English version of this advertisement, see below.

 

Arbetsbeskrivning:

Anställningen omfattar forskning och pedagogiskt arbete inom området strategisk hållbar utveckling med fokus på hållbar produkt- och tjänsteinnovation. Detta inkluderar egen forskning, handledning av doktorander, utformning och ledning av forskningsprojekt, medverkan i forskningsprojekt, samverkan med externa parter, sökande av finansiering, undervisning, program- och kursutveckling, kursansvar, framtagande eller bearbetning av läromedel, och uppdragsutbildning. Forskningen sker i nära samverkan med externa partners och är för närvarande huvudsakligen inriktad mot att utveckla modellbaserat beslutsstöd i den dagliga utvecklingsmiljön i syfte att förbättra industrins förmåga till integrering och implementering av hållbarhetsaspekter i beslutsfattandet i tidiga utvecklingsfaser. Undervisningen inkluderar t.ex. föreläsningar, övningar, handledning av grupparbeten, personlig coaching, faciliterad dialog och reflektion, och eftersträvar att stödja ett transformativt lärande bland studenter med diversifierad utbildningsbakgrund, professionell bakgrund och kulturell bakgrund. Proportionerna mellan de olika arbetsuppgifterna kan variera över tid.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Andra bedömningsgrunder

Särskilt meriterande är:

  • doktorsexamen inom hållbar produkt- och tjänsteinnovation, eller motsvarande.
  • dokumenterad erfarenhet av forskning med industripartners, eller utvecklingsarbete, i en ingenjörskontext och av ett modellbaserat stöd för integrering och implementering av hållbarhetsaspekter i beslutsfattandet i tidiga utvecklingsfaser.
  • dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete inom områden som ledarskap för hållbarhet, strategiskt hållbarhetsarbete, teknik för hållbarhet, hållbar produktutveckling, eller liknande.
  • dokumenterad framgång med sökande av extern finansiering inom tjänstens område.
  • mycket god färdighet i muntlig och skriftlig engelska samt grundläggande muntlig och skriftlig svenska eller målet att behärska svenska inom en treårsperiod.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas graden av skicklighet att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktpersoner:

Prefekt Göran Broman, tel. 0455-38 55 04 e-post: goran.broman@bth.se.

Forskningsområdesledare för hållbar produktutveckling Sophie Hallstedt, tel. 0455-38 55 11, e-post: sophie.hallstedt@bth.se.

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-38 54 92. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tel. 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-03-21. Skicka ansökan till diarium@bth.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling arbetar med ledarskap och innovation för hållbar utveckling. Forskning, utbildning och samverkan sker med fokus på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen. Vi ser det som speciellt viktigt att få in ett strategiskt hållbarhetstänkande i innovationsprocessens tidiga faser, där de största möjligheterna finns att påverka produkters och tjänsters inverkan på ekologiska och sociala system under hela livscykeln. Det är viktigt att redan i dessa tidiga faser kunna modellera, simulera och ta i beaktan tekniska, affärsmässiga och socio-ekologiska implikationer av många olika lösningsalternativ så att de bästa alternativen utifrån ett strategiskt hållbarhetsperspektiv kan identifieras och utvecklas vidare i senare faser av innovationsprocessen. Verksamheten attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Läs gärna mer om institutionens forskning, utbildning och samverkan här: www.bth.se/tisu.

 

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Senior Lecturer in Strategic Sustainable Development

at BTH, Blekinge Institute of Technology

with current placement at the Department of Strategic Sustainable Development in Karlskrona

Reference number: BTH 3.1.1-0375-2015

Position Description:

The position comprises research and pedagogical work within the field strategic sustainable development with a focus on sustainable product- and service innovation. This includes individual research, supervision of PhD students, design and management of research projects, participation in research projects, collaboration with external partners, application for funding, teaching, program- and course development, course responsibility, development or adjustment of teaching materials, and contract education. The research is done in close collaboration with external partners and is currently mainly focus on development of model based decision support for use in the daily industrial development environment to improve industry’s ability to integrate and implement sustainability aspects in the decision making in early development phases. The teaching includes, e.g., lectures, exercises, supervision of group work, personal coaching, facilitation of dialogues and reflection, and aims to support transformative learning among students with a diversified educational background, professional background and cultural background. The proportions between the different duties may vary over time.

Assessment Criteria:

Eligibility:

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skill and has obtained a doctoral degree or the equivalent scholarly competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position.

Meriting qualifications:

  • PhD degree in sustainable product- and service innovation, or the equivalent.
  • Documented experience of research in collaboration with industry partners, or development work, in an engineering context, and experience of model based support for integration and implementation of sustainability aspects in decision making in early development phases.
  • Documented experience of teaching within the fields of leadership for sustainability, strategic sustainability work, engineering for sustainability, sustainable product development, or the equivalent.
  • Documented success with applications for external funding within the field of the position.
  • Very high proficiency in oral and written English and basic skills in oral and written Swedish (or the aim to be proficient in Swedish within a period of three years).

Basis for the assessment:

In the assessment, scientific and pedagogical skills are considered foremost and are of equal

importance. Further consideration is given to the degree of administrative and other skills that are relevant to the position. Additional consideration is given to the ability to interact with society and to inform about research and development work.

Employment level

100%

Commencement:

To be agreed.

Duration:

Permanent position

Contact persons:

Head of Department Göran Broman, tel. +46 455-38 55 04, e-mail: goran.broman@bth.se.

Research track leader (sustainable product development) Sophie Hallstedt, tel. +46 455-38 55 11, e-mail: sophie.hallstedt@bth.se.

Union representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 455 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Stina Valdenäs (OFR), tel. +46 455-38 54 92, e-mail: stina.valdenas@bth.se.

Instructions regarding the application procedure are available at www.bth.se/jobb, or contact the Human Resources Department, tel. +46 455 38 50 68.

In its work, BTH needs experiences of both women and men. Applications are welcomed from both genders for all positions.

Please submit your application, marked with the reference number of the position, no later than March 21, 2016. Applications should be sent to: diarium@bth.se.

 

The Department of Strategic Sustainable Development works with leadership and innovation for sustainable development. Our research, education and collaboration are focused on methodological support for companies, municipalities and other organizations that want to work strategically with sustainable development, i.e., that want to contribute to society's transition towards sustainability in a way that strengthens their own organization. We consider it especially important to bring in strategic sustainability thinking in the early phases of the innovation process, as here are the greatest opportunities to affect the life-cycle impacts of products and services on ecological and social systems. It is important to already in these early phases being able to model, simulate and consider in a coordinated way, e.g., technical, business economic and socio-ecological implications of many different solutions so that the best alternatives from a strategic sustainability perspective can be identified and developed further in later phases of the innovation process. Our work attracts partners and students from around the world and contributes strongly to BTH's focus on applied IT and innovation for sustainable growth. Read more about the department's research, education and collaboration here: www.bth.se/tisu.

 

BTH, Blekinge Institute of Technology

 

Blekinge Institute of Technology, BTH, is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are in focus. In our education and research, engineering and IT are also integrated with other disciplines such as urban planning, industrial economics, design, and health sciences, to contribute to solving the challenges facing society. Everything we do at BTH has three distinct perspectives: innovation, sustainability and in real life, the latter meaning cooperation and exchange with both business and society. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society, which permeates both education and research at the regional, national and international level.

We conduct education and research at a high international level. BTH has two faculties – the Faculty of Computing and the Faculty of Engineering.

 

 

We welcome your application!

 

 

 

 

 

 

Redigera
|