Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer in computer science

Ledigkungörelse 09/01/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0265-2015

Sista ansökningsdag: 09/30/2015

Varaktighet: 2016-06-30

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för kreativa teknologier (DIKR)

Kontaktperson: Veronica Sundstedt

Tjänsten tillsatt med: Avvruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 10/27/2015


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i datavetenskap/Lecturer in computer science

med för närvarande placering vid institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona.

Diarienr: BTH 3.1.1-0265-2015

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning på kandidat - eller magisternivå , främst inom området "Datavetenskap / Utveckling av digitala spel" med fokus på praktiska moment som laborationer och projekt. Handledning av studenter inom ämnesområdet kan också ingå. Anställningen avser undervisning inom program i digital spelutveckling. Anställningen är inriktad mot 3D-programmering och spelutvecklingsprojekt. Undervisning kan också förväntas i angränsande områden. Anställningen kan också innehålla administrativa uppgifter samt utveckling av kurser, nya och befintliga.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt examen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng. Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt.

Andra bedömningsgrunder:

- Erfarenhet av undervisning och kursutveckling

- Undervisningserfarenhet av grafikprogrammering (C++, Direct3D 11+, OpenGL 4+, realtidsgrafik)

- Kunskaper i spelmotorutformning

- Goda kunskaper i engelska och svenska, både muntligt och skriftligt.

- God kommunikations- och samarbetsförmåga

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

2016-06-30

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid Institutionen för kreativa teknologier Veronica Sundstedt, tel 0455-385850, veronica.sundstedt@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385078.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 30 september 2015. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

OM INSTITUTIONEN:

Institutionen för kreativa teknologier (DIKR) är en av fem institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. DIKR är specialiserat på datorgrafik (modellering, rendering, animation), spelteknik och utveckling av digitala spel, simulering, visualisering, samt människa-dator interaktion (interaktionsdesign och nya interaktionstekniker). DIKR är också involverade inom utbildning på civilingenjörs-, master-, och kandidatprogram. I huvudsak bedrivs utbildning hos DIKR inom datavetenskap och utveckling av digitala spel. DIKR har idag ca 20 anställda som består av professorer, lärare/forskare, doktorander och administrativ personal.

Om institutionen: http://www.bth.se/dikr

BTH, BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

BTH, Blekinge Tekniska Högskola är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

LECTURER IN COMPUTER SCIENCE

Work Description

The position includes teaching at bachelor or master level, primarily in the area of "Computer Science/Digital Game Development focus on and practical parts such as labs and projects. Supervision or co-supervision of undergraduate students in the subject area is also included. The position is directed to teaching within programmes in digital game development. The position is directed to 3D programming and game development projects. Teaching can also be expected in adjacent areas. The position can also contain administrative tasks as well as development of courses, new and existing.

Required Qualifications:

For employment as a Lecturer, the appointed person must have:

Have completed a higher education qualification in relevant discipline or equivalent competency. Completed a university teacher training programme or has in some other way acquired the equivalent teaching knowledge.

Other evaluation criteria:

• - Quality and experience in teaching, course development and execution.

• - Teaching experience in graphical programming (C++, Direct3D 11+, OpenGL 4+, real-time graphics)

• - Knowledge in game engine design and implementation

• - Good knowledge in English and Swedish, both oral and written.

• - Good communication and cooperation skills

Duration

2016-06-30

Employment

100%

Application deadline

2015-09-30

Reference number:

BTH 3.1.1-0265-2015

Commencement:

Start date according to agreement, requested as soon as possible.

For further information about the position please contact:

Veronica Sundstedt, tel. 0455-385850, veronica.sundstedt@bth.se

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)455 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Stina Valdenäs (TCO) + 46 (0)455-38  54 92, e-mail stina.valdenas@bth.se

Application procedures is available at www.bth.se/jobb or contact the Human Resources Department, +46(0)455 38 50 68.

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions.

ABOUT THE DEPARTMENT:

The Department of Creative Technologies (DIKR) is one out of five departments in the faculty of computing. DIKR is specialised in computer graphics (modelling, rendering, animation), game technology and digital game development, simulation, visualisation, as well as human-computer interaction (interaction design and novel interaction techniques). DIKR is also involved in education within engineering, master's and bachelor's programs. The main subject areas of teaching in DIKR are in computer science and digital game development. DIKR has about 20 employees consisting of professors, lecturers / researchers, PhD students and administrative staff.

About the department: http://www.bth.se/dikr

BTH, BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Blekinge Institute of Technology, BTH, is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.
BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app.  5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

WE WELCOME YOUR APPLICATION

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

Redigera
|