Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor i Datavetenskap

Ledigkungörelse 11/07/2014

Diarienummer: BTH-3.1.5-0274-2014

Sista ansökningsdag: 11/24/2014

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning 1 år.

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD)

Kontaktperson: Lars Lundberg

Tjänsten tillsatt med: Anton Borg

Antal sökande: 2

Beslutsdatum: 02/01/2015


Blekinge tekniska högskola söker:

Postdoktor i Datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik i Karlskrona.

Diarienummer BTH 3.1.5-0274-2014.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är i första hand inriktad mot forskning (80%) inom huvudområdet med fokus på informationsutvinning, beslutsstödsystem och närliggande områden. Tjänsten innehåller dessutom undervisning (20%) inom huvudområdet. Undervisningen kommer främst att bedrivas på avancerad nivå men även undervisning på grundläggande nivå kan förekomma. Tjänsten innehåller även handledning av forskarstuderande och studenter på avancerad nivå. Innehavaren av tjänsten kommer att delta i forskningsprojektet, “Nationellt centrum för IT-baserad polisiär metodikforskning”, där nära forskningssamarbete med svensk polis, Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) samt näringslivsaktörer är en förutsättning för projektets genomförande. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och publicera forskning av hög internationell kvalitet samt att ansöka om externa forskningsmedel.

Om forskningsprojektet

Syftet med projektet är att etablera ett nationellt centrum mellan polis, akademi och näringsliv för att möjliggöra innovation, utveckling och kommersialisering av tjänster. Centrumbildningen ämnar verka för kunskap, fortbildning och metodutveckling inom IT-driven polisverksamhet med avnämare på regional, nationell och internationell nivå. Genom denna samverkan mellan regionala och nationella intressenter möjliggörs ökad samhällsnytta. Projektet syftar till att ytterst främja utveckling av effektivare evidensbaserade metoder för polisiärt arbete, vilket i sin tur gynnar samhällsutvecklingen genom förutsättningar för högre polisiär uppklarningsfrekvens samt effektivare brottsprevention. Huvudmålet inom centrumbildningen är att skapa rätt förutsättningar för effektiv användning av information för uppklarning av brott. Delar av den data som samlas in kan avidentifieras och öppnas upp för näringsliv och medborgare. Denna öppna brotts- och polisiära data innebär att centrumet kommer inkludera en IT-platform som möjliggör nya innovationer genom utveckling och kommersialisering av tjänster, t. ex. trafiksäkerhetstjänster baserat på aggregerad data från polisens insatser. Centrumbildningen som etableras inom projektet ska involvera regionala samt nationella näringslivsaktörer med syfte att möjliggöra samhällsnytta i offentlig verksamhet genom nyttjande av öppna datakällor.

 

Postdoktortjänsten som ingår i projektet involveras i följande aktiviteter:

1. Etablering av ett nationellt centrum för IT-baserad polismetodik med placering i Karlskrona. Detta inkluderar även inrättande av ett nationellt nätverk med representanter från näringsliv, akademi och polis. Formerna för detta arbete inkluderar olika typer av nätverkande samt arrangering av fysiska och virtuella möten för kompetensutbyte, utbildning och fortbildning mellan relevanta aktörer.

2. Innovation och samproduktion mellan myndigheter, näringslivsaktörer och andra intressenter. En utgångspunkt för denna samproduktion är att först finna konsensus kring vilken data som kan öppnas upp, formerna för hur datan kan tillgängliggöras, samt hur datan kan användas vid utvecklingen av nya tjänster.

3. Drift och vidareutveckling i form av en migrering från BTH till SKL av ett befintligt IT-stöd för identifiering/samordning av bostadsinbrott samt undersökande av möjligheterna för hantering av ytterligare seriebrottskategorier i IT-stödet, t.ex. avseende åldringsbrott, transportstölder och bedrägerier.

4. Marknadsföring och kommunikation med regionala, nationella såväl som internationella aktörer och medier.

Om institutionen:

Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik (DIDD) bildades den 1 januari 2014. DIDD tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 36 anställda varav 17 är disputerade forskare och 12 är doktorander. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena datavetenskap och datorsystemteknik samt närliggande områden. BTH:s övergripande profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med denna profil och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig förvaltning.

Behörighet:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs:

Avlagd doktorsexamen inom datavetenskap eller motsvarande.

Regelbunden publicering inom området i välrenommerade vetenskapliga konferenser och tidskrifter.

Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Goda kunskaper i svenska språket (både tal och skrift) eftersom intern kommunikation och dokumentation inom polisen och SKL sker på svenska.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas i första hand vetenskaplig skicklighet inom datavetenskap med inriktning mot informationsutvinning, beslutsstödsystem och i andra hand pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av polisforskning och samarbete med polisiära organisationer som polisen och SKL är meriterande. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Särskilt meriterande är:

Dokumenterad erfarenhet och kunskap inom ett eller flera av följande områden:

utveckling av intelligenta beslutstödssystem,

tekniker för klustring,

tekniker för klassificering,

goda kunskaper i systemutveckling, samt

experimentdesign och statistisk analys.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Varaktighet:

Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning 1 år.

Omfattning:

100%

För mer information:

Om institutionen: http://www.bth.se/didd

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta:

Lektor Martin Boldt, tel 0455-385837, Martin.Boldt@bth.se eller Prefekt Lars Lundberg, tel. 0455-385833, Lars.Lundberg @bth.se

 

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

 

Ansökan:

Ansökan ska bestå av fem delar:

Ett försättsblad

En redogörelse för vetenskapliga meriter och undervisningsmeriter

CV med bilagor

Publikationslista

Upp till 10 publikationer/dokument

 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385078.

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer senast 2014-12-01.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via epost till diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

 

Redigera
|