Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor i datavetenskap / Postdoctoral Researcher in Computer Science

Ledigkungörelse 01/19/2016

Diarienummer: BTH 3.1.5-0003-2016

Sista ansökningsdag: 04/30/2016

Varaktighet: 2 år

Omfattning:

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för kreativa teknologier (DIKR)

Kontaktperson: Veronica Sundstedt


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Postdoktor i datavetenskap med inriktning mot spelteknik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona

Diarienr BTH 3.1.5-0003-2016

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

Tjänsten är i första hand inriktad mot forskning (100%) inom huvudområdet med fokus på   spelteknik och mätverktyg för biofeedback (EEG, GSR, eye tracking, etc.) i spel samt  spelbeteende. Syftet med projektet är att studera och utveckla djupare kunskap inom      området spelteknik/spelbeteende i förhållande till risk för spelberoende bland unga vuxna.  arbetsuppgifterna ingår att bedriva och publicera forskning av hög internationell kvalitet  samt att ansöka om externa forskningsmedel. En förutsättning för projektets genomförande är ett nära tvärvetenskapligt samarbete med Lunds Universitetssjukhus samt Region Skånes Beroendecentrum.

Om forskningsprojektet:

Forskningsprojektet är inom ett område som spänner över flera forskningsdiscipliner, där    det idag finns ett påtagligt forskningsglapp och brist på kommunikation mellan spelteknisk  forskning och medicinsk beroendeforskning. Ambitionen är att utveckla ett        forskningssamarbete inom vilket vi kan koppla samman kliniska aspekter på                                                                                                                            spelberoendemekanismer och korrelat med mätning av spelinlevelse, spelbeteende och   beroendemekanismer i experimentell miljö och relatera forskningsresultaten till         spelutveckling för spelglädje utan spelberoende. En viktig målsättning med projektet är vidare att utveckla ett internationellt tvärvetenskapligt samarbete med forskare inom              spelbeteende och spelberoende. Projektet genomförs i tvärvetenskapligt samarbete mellan DIKR vid BTH och en forskargrupp inom spelberoendeforskning i Skåne där           postdoktjänsten utgör en nod i samarbetet. En samrådsgrupp kommer att skapas som stöd  för postdoktjänsten. I den gruppen ingår Med. Dr., leg. läkare, docent Anders C.            Håkansson, lektor i beroendemedicin med inriktning mot spelberoende, Lunds           Universitetssjukhus samt Region Skånes Beroendecentrum, docent Veronica Sundstedt,    forskare i datavetenskap/datorgrafik, BTH och professor Sara Eriksén, forskare inom datavetenskap/interaktionsdesign och tillämpad hälsoteknik, BTH.

Forskningsfrågorna bearbetas inom ramen för fem arbetspaket där det första arbetspaketet (AP0) är dedikerat till projektplanering och projektuppföljning. Initialt fokuserar AP1 på publicering av resultaten från det planeringsbidrag som DIKR erhållit från Svenska Spel  under 2015. De övriga arbetspaketen AP2-AP5 inkluderar också litteraturstudier, experimentdesign i DIKRs forskningsmiljöer, statistisk analys och dissemination av resultat.

Arbetspaket 0 (AP0): Projektplanering och start (planerad år 1 och 2)

Arbetspaket 1 (AP1): Publicering av planeringsbidragets resultat

Arbetspaket 2 (AP2): Analys av mätverktyg och spelbeteende

Arbetspaket 3 (AP3): Analys av ögonstyrning och spelbeteende

Arbetspaket 4 (AP4): Analys av inlevelse och spelberoende (planerad forskning delvis å med möjlig fortsättning år 2)

Arbetspaket 5 (AP5): Analys av spelteknik/spelkategorier & spelbeteende (möjlig plane forskning år 2)

Forskningen ligger helt i linje med högskolans vision om att vara en globalt attraktiv     kunskapsmiljö inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig     doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

För denna anställning krävs:

· Avlagd doktorsexamen inom datavetenskap eller motsvarande.

· Regelbunden publicering inom området datavetenskap i välrenommerade vetenskapliga   konferenser och tidskrifter.

· Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Andra bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet och kunskap inom ett eller flera av områdena:

 • utveckling av spel,
 • erfarenhet av biofeedback sensorer (EEG, skin, eye tracking, etc.),
 • experimentdesign och statistisk analys.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas i första hand vetenskaplig skicklighet inom datavetenskap eller relevant område med inriktning mot spelteknik och biofeedback. Erfarenhet av spelberoendeforskning och industrinära forskningssamarbete är också meriterande. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att  informera om forskning och utvecklingsarbete.

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

1 år med möjlighet till förlängning (max 2 år totalt)

Kontaktperson:

Prefekten vid Institutionen för kreativa teknologier Veronica Sundstedt, tel 0455-385850, veronica,sundstedt@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummersenast 2016-04-30. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Om institutionen:

Institutionen för kreativa teknologier (DIKR) har ett fokus på visuell och interaktiv                     datavetenskap vilket inkluderar discipliner såsom datorgrafik, visualisering, spelteknik och  datoranvändning där människan står i centrum. En snabbt växande utmaning är insamling,  bearbetning, analys och lämplig visualisering av data. Andra relevanta och centrala  utmaningar inkluderar hur människor, på effektivt sätt, interagerar med datorer och hur  förvärvade kunskaper kan integreras i design- och utvecklingsprocesser av nya tekniska  lösningar. Exempelapplikationsområden inom grafik-, visualiserings- och              interaktionstekniker är vetenskap, teknik, underhållning, hälsa, offentlig sektor, etc. Vår       forskning sker i huvudsak inom följande områden:

 • Datorgrafik och visualisering: Modellering, animering, rendering, virtual reality, bildbehandling och lämplig visualisering och kommunikation av 2D- och 3D-data.
 • Digital spelutveckling: Spelutvecklingsprocesser, nya interaktionstekniker (biofeedback) för spel, serious games samt spel för underhållning.
 • Metoder och tekniker för människa-dator-system: Människa-datorinteraktion, interaktionsdesign, användarstudier och ögonstyrnings- och ögonspårningstekniker.

DIKR är också involverade inom utbildning på civilingenjörs-, master-, och             kandidatprogram.

DIKR har idag 18 anställda som består av professorer, lärare/forskare, doktorander och     administrativ personal.

http://www.bth.se/dikr

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper..

 

Välkommen med din ansökan

ANSÖKAN:

Ansökan ska bestå av fem delar:

Ett försättsblad

En redogörelse för vetenskapliga meriter och undervisningsmeriter

CV med bilagor

Publikationslista

Upp till 10 publikationer/dokument

 

Postdoctoral Researcher in Computer Science with Emphasis on Game Technology Computer Science

to BTH, Blekinge Institute of Technology

with placement at the Department of Creative Technologies in Karlskona

Diarienr BTH 3.1.5-0003-2016

Work description:

The position is primarily aimed towards research (100%) in the main field with focus on      game technology and measurement tools for biofeedback (EEG, GSR, eye tracking, etc.) in  games and game behavior. The project aims to study and develop deeper knowledge in the field of game technology / game behavior relative to the risk of game addiction among young adults. Responsibilities include conducting and publishing research of high international quality and to apply for external funding. A prerequisite for the implementation of the project is a close interdisciplinary collaboration with Lund University and Malmö Addiction Centre.

About the research project:

The research project is in an area spanning several disciplines, which currently has             significant research gaps and lack of communication between game technology research   and medical addiction research. The ambition is to develop a research collaboration in  which we can connect the clinical aspects of game addiction mechanisms and correlates    with measurement of game immersion, game behavior and addiction mechanisms in an    experimental environment and relate the results of the research to development of entertaining games without game addiction. An important objective of the project is also to   develop an international interdisciplinary collaboration with researchers in game behavior and game addiction. The project is implemented in interdisciplinary collaboration between  the Department of Creative Technologies (DIKR) at the Blekinge Institute of Technology  (BTH) and a research team in game addiction in Skåne where the position represents a  node in the collaboration. A group will be created to support the post-doc. In this group are Dr., Dipl. doctor, Associate Professor Anders C. Håkansson, Lecturer in Addiction Medicine, specializing in game addiction, Lund University and Region Skåne's Addiction Centre,Associate Professor Veronica Sundstedt, researcher in Computer Science / Computer Graphics, BTH and Professor Sara Eriksen, researcher in Computer Science /Interaction Design and Applied Health Technology, BTH.

The research questions are processed within five work packages where the first work    package (AP0) is dedicated to project planning and project monitoring. Initially AP1 focus on the publication of the results of the planning grants DIKR received from Svenska Spel  in 2015. The other work packages AP2-AP5 also include literature studies, experimental design in DIKRs research laboratory, statistical analysis and dissemination of results.

Work Package 0 (AP0): Project planning and startup (planned years 1 and 2)

Work Package 1 (AP1): Publication of the planning grant results

Work Package 2 (AP2): Analysis of measurement tools and game behavior

Work Package 3 (AP3): Analysis of eye tracking and game behavior

Work Package 4 (AP4): Analysis of immersion and game addiction (research planned          partially year 1 with a potential continuation year 2)

Work Package 5 (AP5): Analysis of game technology / game genres & game behavior          (potential planned research year 2)

The research is in line with the University's vision of being a globally attractive knowledge    environment within applied IT and innovation for sustainable growth.

Evaluation criteria:

Eligibility:

A person is qualified for employment as a post doc if he or she has obtained a doctoral       degree, or a corresponding foreign exam. The following is required for this position:

 • A doctoral degree in computer science or a related area.
 • Periodic publication in high-quality scientific conferences and journals in computer science.
 • Ability to work independently as well as in teams.

Other evaluation criteria:

Documented experience and knowledge within one or several of the following areas:

 • game development,
 • experience of biofeedback (EEG, GSR, eye tracking, etc.),
 • experimental design and statistical analysis

Basis for assessment:

Research skills in computer science with a focus on game technology and biofeedback.     Experience of game addiction/behavior research and industrial collaboration is considered  as a merit. Thereafter are administrative and other skills related to the position weighted, and the ability to interact with the society and inform about research and development work.

Employment:

100

Commencement:

To be agreed.

Duration:

1 year with the possibility of extension (max 2 years in total)

Contact person:

Veronica Sundstedt, tel. 0455-385850, veronica.sundstedt@bth.se

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)455 385720, e-mail:            mikael.asman@bth.se, and Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92. , e-mail:              stina.valdenas@bth.se.

Application procedures is available at www.bth.se/jobb or contact the Human Resources     Department, +46(0)455 38 50 68.

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are    welcomed from both genders for all positions.

About the department:

The Department of Creative Technologies (DIKR) is one of five departments at the Faculty   of Computing. DIKR has a focus on Visual and Interactive Computing which includes           computer science disciplines such as computer graphics, visualisation, game technologies, and human-centered computing. A rapidly growing challenge is in the acquisition, processing, analysis and rendering of visual information and how to communicate this information to be understood by people. Other important challenges include how people interact with computers in an efficient way and how this knowledge can be effectively incorporated in the design and development of new technological solutions. Application areas of Visual and Interactive Computing include science, engineering, entertainment, healthcare, public service, etc. In particular our research activities are focused on the following areas:

 • Computer Graphics and Visualisation, including modelling, animation, rendering, virtual reality, image processing, and effective visualisation and communication of 2D/3D data.
 • Digital Game Development, including the game development process, novel interaction techniques (biofeedback) in games, and serious and entertainment game applications.
 • Human-Centered Computing, including human-computer interaction, interaction design, user studies, and eye tracking methodologies.

DIKR currently has 18 staff consisting of professors, senior lecturers/researchers, lecturers, and administrative staff.

http://www.bth.se/dikr

Application deadline

2016-04-30

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are in focus.

In our education and research, engineering and IT are integrated with other disciplines such as urban planning, industrial economics, design and health sciences to contribute to solving the challenges facing society.

Everything we do at BTH has three distinct perspectives: innovation, sustainability and in real life, which means cooperation and exchange with both business and industry as well as society.


A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society, which permeates both education and research at the regional, national and international level.

We conduct education and research at a high international level. BTH has two faculties – the Faculty of Computing and the Faculty of Engineering.

We welcome your application

APPLICATION:

The application documents shall comprise five parts:

 • Cover sheet
 • Account of scientific and educational work
 • CV with annexes
 • List of publications
 • Documents, maximum of 10
Redigera
|