Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i Datorsystemteknik/PhD student position in Computer System Engineering

Ledigkungörelse 04/01/2014

Diarienummer: BTH3.1.2-0072-2014

Sista ansökningsdag: 05/09/2014

Varaktighet:

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD)

Kontaktperson: Lars Lundberg

Tjänsten tillsatt med: Akash Kiran Neelap

Antal sökande: 18

Beslutsdatum: 10/30/2014


Doktorand i Datorsystemteknik.

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik i Karlskrona.

.

Diarienummer BTH 3.1.2-0072-2014.

For an English version of this advertisement, see below.

 

Tjänsten är knuten till det industriella excellenscentrumet EASE (Embedded Applications Software Engineering). Forskningen ska bedrivas inom ramen för EASE, avser industriellt relevanta utmaningar, och ska genomföras i nära samverkan mellan Sony Mobile Communications, Axis Communications AB, BTH och LTH. Som en del i tjänsten ingår undervisning (upp till 20%) på grundläggande och avancerad nivå.

Den aktuella tjänsten är inriktad mot programmering av heterogena system samt design av dessa. De applikationer som kommer att vara i fokus är algoritmer för bildbehandling, videobearbetning och videoanalys i realtid. Centralt för frågeställningarna är hur man ska uppnå bra avvägningar mellan hög prestanda och låg energiförbrukning i inbyggda system. Forskningsarbetet kommer att innebära både teoretiska frågeställningar, implementation och analys av algoritmer både i mjukvara och hårdvara, samt muntlig och skriftlig rapportering av resultat.

Doktoranden kommer att bedriva forskning inom forskarutbildningsämnet datorsystemteknik. Regler och förmåner för doktorander i Sverige gäller för denna tjänst. Doktoranden kommer att ha en individuell studieplan i datorsystemteknik

Kvalifikationer:

• Civilingenjörs-, Magister- eller Masterexamen i datateknik, datavetenskap eller annat relevant område

• Goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

• Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Meriterande är:

• Goda kunskaper inom parallella system, t ex parallell/multicore programmering, multitrådning, GPU-programmering eller inbyggda system

• Goda kunskaper inom datorarkitektur eller hårdvarukonstruktion

• Goda kunskaper inom ett eller flera av områdena: bildbehandling, videobearbetning, eller videoanalys i realtid

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Omfattning:

100%

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information:

Om forskargruppen: http://www.bth.se/com/disl

Om EASE: http://ease.cs.lth.se/

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta:

Professor Håkan Grahn, tel 0455-385804, Hakan.Grahn @bth.se eller Prefekt Lars Lundberg, tel. 0455-385833, Lars.Lundberg @bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Ansökan:

Din ansökan bör innehålla:

• En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.

• CV.

• Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.

• Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

• Det tidigaste datum då tjänsten kan påbörjas.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer senast 2014-05-09.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via

epost till diarium@bth.se.

Ange diarienummer: BTH 3.1.2-0072-2014.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

(in English)

PhD Student Position in Computer System Engineering

The position is placed at the Department of Computer Science and Engineering in Karlskrona.

Reference number BTH 3.1.2-0072-2014.

The position is associated with the industrial excellence center EASE (Embedded Applications Software Engineering). The research is to be conducted within EASE, and concerns industrially relevant challenges, and should be performed in close cooperation with Sony Mobile Communications AB, Axis Communications AB, BTH, and Lund University. Teaching at basic and advanced level is part of the position (up to 20%).

The announced position is focused on programming of heterogeneous systems and design of such systems. Specifically, we will focus on applications and algorithms for image processing, video processing, and real-time video analytics. Important issues to address are how to achieve good trade-offs between high performance and low power consumption in embedded systems. The research work includes theoretical aspects, implementation and analysis of algorithms both in software and hardware, as well as oral and written presentation of the research results.

The PhD student will conduct the research within the research subject area Computer systems engineering. Rules and benefits for PhD students in Sweden applies to this position. The PhD student will have an individual study plan in Computer systems engineering.

Requirements:

A successful candidate should:

• Hold a master degree in computer engineering, computer science, or equivalent.

• Be proficient in written and spoken English.

• Be able to work independently as well as in teams.

Desired qualifications also include:

• Good knowledge in parallel systems, e.g., parallel/multicore programming, multithreading, GPU-programming, or embedded systems.

• Good knowledge in computer architecture or hardware design.

• Good knowledge in one or several of the following areas: image processing, video processing, or real-time video analytics.

Appointment:

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Commencement:

To be agreed.

Employment:

100%

Salary:

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the program.

For more information:

About EASE: http://ease.cs.lth.se/

About the research group: http://www.bth.se/com/disl

Contact persons for more information about the position:

Professor Håkan Grahn, phone +46-455-385804, Hakan.Grahn @bth.se or Head of department Professor Lars Lundberg, phone +46-455-385833, Lars.Lundberg @bth.se

Union representatives are Mikael Åsman (SACO), phone +46-455-385720 and Monika Nilsson (TCO), phone +46-455-385440.

Application:

The application should include the following:

• A letter of interest, including a statement of the applicants background and experience/knowledge in the targeted areas.

• CV.

• Certified copies of certificates and diplomas.

• Contact information for 2 references.

• The earliest date the candidate can start work.

• Appendix with current publications (if applicable).

• Link to your thesis (latest/highest degree).

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are very welcome.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by May 9, 2014 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of Sweden's most distinct universities with the vision to be a globally attractive knowledge community in applied IT and in innovation for sustainable growth. Here come together technology with economics, social sciences, health care, culture and communication. BTH conducts education and research at a high international level where learning at the heart of all students, teachers, and researchers.

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and currently has more than 8 000 registered students and about 550 employees. BTH received 1999 university status in technology and conducts researcher education in the areas of "Applied IT" and "Planning and Management".

Our main campus is located in Karlskrona in new offices on the coast to the sea.

 

BTH closely cooperates with industry and the public sector, both in research and education at the regional, national and international levels. Research is one third of our business.

BTH is a climate-neutral university since September 1, 2008.

Please visit us at http://www.bth.se/eng .

 

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Redigera
|