Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorandtjänst inom radio/radarfjärranalys / Ph.D. student in radio/radar remote sensing

Ledigkungörelse 12/22/2015

Diarienummer: BTH 3.1.2-0434-2015

Sista ansökningsdag: 02/01/2016

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap (TIMN)

Kontaktperson: Mats Pettersson


Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorandtjänst inom radio/radarfjärranalys

med för närvarande placering vid Institutionen för matematik och naturvetenskap

Diarienummer: BTH 3.1.2-0434-2015

For an English version of this advertisement, see below:

Allmänt:

Gruppen bedriver forskning för att förbättra fjärranalyssystem som används för att studera skeenden på jorden och i dess atmosfär. Detta projekt bedrivs i samarbete med RUAG Space och stöds ekonomiskt av Nationella Rymdforsknings Programmet (NRFP). Syftet med forskningen är att förbättra morgondagens satellitburna Radio Occultaions (RO) system för att avbilda jordens atmosfär.

Arbetsbeskrivning:

Forskningen avser att ta fram nya metoder och att förbättra inversionsprocessen för RO systemen. Doktoranden kommer att inrikta sig på inversions algoritmer och systemteknik för RO. I doktorandanställningen ingår forskarstudier, arbete i institutionens forskningsprojekt samt undervisning och/eller institutionsarbete.

Önskvärda kvalifikationer:

Sökande har civilingenjörsexamen eller masterexamen i teknisk matematik, teknisk fysik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande.  Sökande måste ha goda kunskaper i matematik och systemteknik och det är meriterande med goda kunskaper i signalbehandling, reglerteknik eller dylikt. Det är även meriterande med kunskaper i programmering och vågutbredning.

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller bli antagen till forskarutbildning.

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

Tidsbegränsad anställning

Omfattning:

100 %

Lön:

För högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.2-0434-2015 senast 2016-02-01 till diarium@bth.se.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Mats Pettersson, tel. 0455-38 57 28 eller Vanja Lindberg, tel. 0455-38 54 38. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.

Övrigt:

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryterings- och marknadsföringskanaler. Vi undanber oss därför bestäm kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och in real life, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter, fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan


Ph.D. student in radio / radar remote sensing

at BTH, Blekinge Institute of Technology

The position is currently placed within the department of Mathematics and Natural Science

Background:

The research group conducts research to improve technology for remote sensing systems used to study processes on Earth and in its atmosphere. This project is conducted in cooperation with RUAG Space and financially supported by the Swedish National Space Research Program (NRFP). The aim of the research is to improve future satellite -borne radio Occultaions (RO) system for imaging Earth's atmosphere.

Work description:

The research aims to develop new technologies and to improve the inversion process of RO systems. The PhD student will focus on the inversion algorithms and system technology for RO. The position refers to research studies, work in the department's research and teaching and /or other department related work.

Qualifications:

Applicants have master's degree in engineering physics, engineering mathematics, electrical engineering, computer engineering or equivalent. Applicants must be proficient in mathematics and systems engineering, it is an advantage with a good knowledge of signal processing, control theory or information theory. It is also an advantage with programming skills and wave propagation.

Appointment:

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Commencement:

To be agreed.

Employment:

100%

Salary:

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the program.

Application:

Reference number: BTH 3.1.2-0434-2015

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by 2016-02-01 at the latest. Applications should be sent to: diarium@bth.se.


Contact persons for more information about the position:

Vanja Lindberg, tel. +46 455 385438 or Mats Pettersson, tel. +46 455 385728, mats.pettersson@bth.se. Union representatives are Mikael Åsman (SACO), +46 455 385720 and Stina Valdenäs (OFR), +46 455-385492

Blekinge Institute of Technology, BTH

BTH, is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are in focus. In our education and research, engineering and IT are integrated with other disciplines such as urban planning, industrial economics, design and health sciences to contribute to solving the challenges facing society. Everything we do at BTH has three distinct perspectives: innovation, sustainability and in real life, which means cooperation and exchange with both business and industry as well as society. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society, which permeates both education and research at the regional, national and international level.We conduct education and research at a high international level. BTH has two faculties – the Faculty of Computing and the Faculty of Engineering.

We welcome your application

Redigera
|