Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i datavetenskap

Ledigkungörelse 06/24/2014

Diarienummer: BTH 3.1.2-0187-2014

Sista ansökningsdag: 09/01/2014

Varaktighet:

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD)

Kontaktperson: Håkan Grahn

Tjänsten tillsatt med: Eva Garcia Martin

Antal sökande: 40

Beslutsdatum: 01/08/2015


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand i datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

 

med för närvarande placering Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik i Karlskrona.

Diarienr BTH 3.1.2-0187-2014

 

For an English version of this advertisement, see below

Anställningen är knuten till forskningsprofilen Skalbara och resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen ska bedrivas inom ramen för profilen, avser industriellt relevanta utmaningar, och ska genomföras i nära samverkan mellan BTH och profilens industripartners. Som en del i anställningen ingår undervisning (upp till 20 %) på grundläggande och avancerad nivå.

Den aktuella anställningen är inriktad mot maskininlärning (inkrementell inlärning, informationsutvinning från strömmande data, realtidsprediktion). Forskningsarbetet kommer att innebära både teoretiska frågeställningar, implementation och analys av och såvälmuntlig som skriftlig rapportering av forskningsresultat.

Doktoranden kommer att bedriva forskning inom forskarutbildningsämnet datavetenskap. Regler och förmåner för doktorander i Sverige gäller för denna anställning. Doktoranden kommer att ha en individuell studieplan i datavetenskap.

Om forskningsprofilen:

Data kommer att fortsätta produceras i en ökande takt inom en överskådlig framtid. Analys av dessa data kan leda till värdeskapande och minskade kostnader för många företag och myndigheter. Storskalig dataanalys kräver skalbara, högpresterande, och resurssnåla datorsystem och metoder. Vår forskningsprofil, Skalbara och resurseffektiva system för analys av stora datamängder, kombinerar expertis från maskininlärning, informationsutvinning, och datorsystemteknik för att utveckla ny kunskap inom detta område. Värdet av den nya kunskapen kommer att demonstreras och utvärderas inom ramen för två tillämpningsområden (beslutsstödsystem och bildbehandling).

Våra 11 industripartners behov och intressen grupperas och definieras som industriutmaningar. Vi har definierat initiala delprojekt baserat på dessa utmaningar och ett nära samarbete med våra industripartners.Delprojekten sker inom ramen för en eller flera av våra forskningsteman:

Forskningstema A: Informationsutvinning för beslutstöd

Forskningstema B: Informationsutvinning för bildbehandling

Forskningstema C: Kärntekniker (maskininlärning)

Forskningstema D: Grundläggande och möjliggörande tekniker

Forskningsprofilen ligger helt i linje med högskolans vision om att vara en globalt attraktiv kunskapsmiljö inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Forskargruppen innehåller för närvarande fyra professorer, två docenter, fyra lektorer, och ett antal doktorander. Blandningen avkompetenser ger unika möjligheter att utveckla ny kunskap inom profilsatsningen. Profilen innehåller också ett meriteringsprogram och ett gästforskarprogram.

Om institutionen:

Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik (DIDD) bildades den 1 januari 2014. DIDD tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 36 anställda varav 17 är disputerade forskare och 12 är doktorander. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena datavetenskap och datorsystemteknik samt närliggande områden. BTH:s övergripande profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med denna profil och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig förvaltning.

Kvalifikationer

 • Civilingenjörs-, Magister- eller Masterexamen i datavetenskap eller annat relevant område
 • Goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 • Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Meriterande är:

 • Goda kunskaper inom maskininlärning eller informationsutvinning
 • Goda kunskaper inom ett eller flera av följande områden: inkrementell inlärning (online/incremental learning), informationsutvinning från strömmande data (data stream mining), statistik, datorsystemteknik
 • Goda kunskaper inom ett eller flera av följande programmeringsspråk: C/C++, Python, Java

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Omfattning:

100%

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Om forskningsprofilen: http://bth.se/bigdata

Om institutionen: http://www.bth.se/didd

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta:

Professor Håkan Grahn, tel 0455-385804, Hakan.Grahn @bth.se eller Prefekt Lars Lundberg, tel. 0455-385833, Lars.Lundberg @bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Ansökan:

Din ansökan bör innehålla:

 • En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.
 • CV.
 • Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Det tidigaste datum då tjänsten kan påbörjas.
 • Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
 • Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande).

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer senast 2014-09-01.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via epost till diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

 

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

 

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

 

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

 

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

(in English)

 

PhD student position in Computer Science

The position is placed at the Department of Computer Science and Engineering in Karlskrona.

 

Reference number BTH 3.1.2-0187-2014

The position is associated with the research profile Scalable resource-efficient systems for big data analytics. The research is to be conducted within the research profile, and concerns industrially relevant challenges, and should be performed in close cooperation with BTH and the profile’s industrial partners. Teaching at basic and advanced level is part of the position (up to 20% of full time).

The announced position is focused on machine learning (online / incremental learning, data stream mining, real-time prediction). The research work includes theoretical aspects, implementation and analysis of algorithms, as well as oral and written presentation of the research results.

The PhD student will conduct the research within the research subject area Computer Science. Rules and benefits for PhD students in Sweden apply to this position. The PhD student will have an individual study plan in Computer Science.

About the research profile:

Data will be generated at an ever-increasing rate for the foreseeable future. Added value and cost savings can be obtained by analyzing big data streams. The analysis of large data sets requires scalable and high-performance computer systems. In order to stay competitive and to reduce consumption of energy and other resources, the next generation systems for scalable big data analytics need to be more resource-efficient. The research profile, Scalable resource-efficient systems for big data analytics, combines existing expertise in machine learning, data mining, and computer engineering to create new knowledge in the area of scalable resource-efficient systems for big data analytics. The value of the new knowledge will be demonstrated and evaluated in two application areas (decision support systems and image processing).

The needs and interests of our 11 industrial partners are grouped into industrial challenges. Based on these challenges and in cooperation with our partners we have defined initial sub-projects grouped into four research themes:

Research theme A: Big data analytics for decision support

Research theme B: Big data analytics for image processing

Research theme C: Core technologies (machine learning)

Research theme D: Foundations and enabling technologies

This research profile is in the center of the university's vision to be a globally attractive knowledge community within applied information technology and innovation for sustainable growth. The research group currently includes four full professors, two associate professors, four assistant professors, and a number of Ph.D. students. The mix of competences gives unique possibilities to develop new knowledge in the profile area. The profile includes a well-defined career advancement program and a visiting researcher program.

About the department:

The Department of Computer Science and Engineering (DIDD) was established on January 1, 2014. DIDD belongs to the Faculty of Computing and currently includes 36 staff members out of which 17 are senior researchers and 12 are PhD students. The department offers education and conducts research in computer science and computer engineering as well as related areas. The University profile is applied IT and innovation for sustainable development. The research and education at DIDD are completely aligned to this profile, and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Requirements:

A successful candidate should:

 • Hold a master degree in computer science or equivalent.
 • Be proficient in written and spoken English.
 • Be able to work independently as well as in teams.

Desired qualifications also include:

 • Good knowledge in machine learning or data mining & knowledge discovery.
 • Good knowledge in one or more of the following areas: online / incremental learning, data stream mining, statistics, computer engineering
 • Good knowledge in one or more of the following programming languages: C/C++, Python, Java

Appointment:

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Commencement:

To be agreed.

Employment:

100%

Salary:

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the program.

For more information:

About the research profile: http://www.bth.se/bigdata

About the department: http://www.bth.se/didd

 

Contact persons for more information about the position:

Professor Håkan Grahn, phone +46-455-385804, Hakan.Grahn @bth.se or Head of department Professor Lars Lundberg, phone +46-455-385833, Lars.Lundberg @bth.se

Union representatives are Mikael Åsman (SACO), phone +46-455-385720 and Monika Nilsson (TCO), phone +46-455-385440.

Application:

The application should include the following:

 • A letter of interest, including a statement of the applicant’s background and experience/knowledge in the targeted areas.
 • CV.
 • Certified copies of certificates and diplomas.
 • Contact information for 2 references.
 • The earliest date the candidate can start work.
 • Appendix with current publications (if applicable).
 • Link to your thesis (latest/highest degree).

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by September 1, 2014 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
|