Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i datavetenskap/Senior Lecturer Computer Science

Ledigkungörelse 01/19/2016

Diarienummer: BTH 3.1.1-0002-2016

Sista ansökningsdag: 05/31/2016

Varaktighet:

Omfattning:

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för kreativa teknologier (DIKR)

Kontaktperson: Veronica Sundstedt


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona


Diarienr BTH 3.1.1-002-2016

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår forskning och undervisning på kandidat-, magister - och doktorandnivå, främst inom området för Datavetenskap (föreläsningar och praktiska moment såsom laborationer och projekt). Dessutom ingår handledning av doktorander inom ämnesområdet, samt examensarbeten på grund- och avancerad nivå - främst i utbildningsprogram inom spelteknikområdet. I arbetet ingår även att skriva ansökningar om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Andra bedömningsgrunder

Ämneskompetens:

- Doktorsexamen med relevans för områdena datorgrafik, 3D-programmering, realtidsanimation, eller visualisering

- Erfarenhet från grafikprogrammering (C++, OpenGL 4+, realtidsgrafik)

- Kunskaper i spelmotorutformning och genomförande

- Kompetens inom parallellalgoritmer, hårdvara och matematik relevanta för                ämnesområdet

 

Forskningsmeriter:

- Publikationer i högt rankade tidskrifter och konferenser

- Internationella erfarenheter inom expertområdet

- Erfarenhet av empirisk forskning

 

Pedagogisk skicklighet:

- Dokumenterad undervisningserfarenhet inom relevanta områden

- Kvalitet och bredd av pedagogiska meriter, kursutveckling och kursgenomförande

- Erfarenhet av handledning av studenter

 

Generella egenskaper:

- God kommunikations- och samarbetsförmåga

- Goda kunskaper i engelska och svenska

 

Initialt ska den sökande ska kunna undervisa på engelska eller svenska. Om den sökande inte är svenskspråkig förväntas att den sökande är villig att förvärva kunskaper i svenska för att senare kunna undervisa på svenska.

 

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Först bedöms ämneskompetensen och därefter i lika mån den vetenskapliga och          pedagogiska skickligheten.

Tjänstgöringsomfattning:

100

Tillträde:

Enligt överenskommelse

 

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson:

Prefekten vid Institutionen för kreativa teknologier Veronica Sundstedt, tel 0455-385850, veronica,sundstedt@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-05-31. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Om institutionen:

Institutionen för kreativa teknologier (DIKR) har ett fokus på visuell och interaktiv         datavetenskap vilket inkluderar discipliner såsom datorgrafik, visualisering, spelteknik och  datoranvändning där människan står i centrum. En snabbt växande utmaning är insamling, bearbetning, analys och lämplig visualisering av data. Andra relevanta och centrala      utmaningar inkluderar hur människor, på effektivt sätt, interagerar med datorer och hur     förvärvade kunskaper kan integreras i design- och utvecklingsprocesser av nya tekniska     lösningar. Exempelapplikationsområden inom grafik-, visualiserings- och                   interaktionstekniker är vetenskap, teknik, underhållning, hälsa, offentlig sektor, etc. Vår      forskning sker i huvudsak inom följande områden:

  • Datorgrafik och visualisering: Modellering, animering, rendering, virtual reality, bildbehandling och lämplig visualisering och kommunikation av 2D- och 3D-data.
  • Digital spelutveckling: Spelutvecklingsprocesser, nya interaktionstekniker (biofeedback) för spel, serious games samt spel för underhållning.
  • Metoder och tekniker för människa-dator-system: Människa-datorinteraktion, interaktionsdesign, användarstudier och ögonstyrnings- och ögonspårningstekniker.

DIKR är också involverade inom utbildning på civilingenjörs-, master-, och                         kandidatprogram.

DIKR har idag 18 anställda som består av professorer, lärare/forskare, doktorander och      administrativ personal.

http://www.bth.se/dikr

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan

Senior Lecturer Computer Science

to BTH, Blekinge Institute of Technology

with placement at the Department of Creative Technologies in Karlskona

Diarienr BTH 3.1.1-0002-2016

Work description:

Includes research and teaching at bachelor, master and doctoral level, primarily in the area  of Computer Science (lectures and practical parts such as labs and projects). Also included  supervision of graduate students in the subject area, and master's theses at undergraduate and postgraduate level - primarily in education programs within the computer games area. The position also includes writing applications for external research funding at both national and international level.

Evaluation criteria:

Eligibility:

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skill and has obtained a doctoral degree or the equivalent scholarly competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position.

Other evaluation criteria:

Subject competence:

- Doctoral degree in a topic related to computer graphics, 3D programming, real-time           animation, visualisation or computer graphics

- Experience from graphical programming (C++, OpenGL 4+, real-time graphics)

- Knowledge in game engine design and implementation

 

- Competence in concurrent algorithms, hardware and mathematics relevant to the subject  area

Research merits:

- Publication track record in highly ranked journals and conferences

- International experience within the area of expertise

- Experience in empirical research

 

Pedagogical skills:

- Teaching experience in computer science and in particular computer graphics

- The quality and breadth of teaching qualifications, course and programme development    and course implementation

- Experience of student supervision

 

General skills:

- Good communication and cooperation skills

- Good knowledge of English and Swedish

 

Initially the successful candidates should be able to teach in English or Swedish. If the        applicant is not Swedish speaking it is expected that the successful candidate is willing to  become proficient in Swedish to later be able to teach in Swedish.

 

Basis for assessment:

After the subject competence has been evaluated as much attention shall be given to the    assessment of teaching proficiency as to the assessment of research proficiency.

Employment:

100

Commencement:

To be agreed.

Duration:

Until further notice.

Contact person:

Veronica Sundstedt, tel. 0455-385850, veronica.sundstedt@bth.se

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)455 385720, e-mail:              mikael.asman@bth.se, and Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92. , e-mail:                                                                                                                        stina.valdenas@bth.se.

Application procedures is available at www.bth.se/jobb or contact the Human Resources     Department, +46(0)455 38 50 68.

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are             welcomed from both genders for all position

 

Application deadline:

2016-05-31

 

About the department:

The Department of Creative Technologies (DIKR) is one of five departments at the Faculty    of Computing. DIKR has a focus on Visual and Interactive Computing which includes           computer science disciplines such as computer graphics, visualisation, game technologies, and human-centered computing. A rapidly growing challenge is in the acquisition,  processing, analysis and rendering of visual information and how to communicate this information to be understood by people. Other important challenges include how people interact with computers in an efficient way and how this knowledge can be effectively incorporated in the design and development of new technological solutions. Application  areas of Visual and Interactive Computing include science, engineering, entertainment, healthcare, public service, etc. In particular our research activities are focused on the following areas:

  • Computer Graphics and Visualisation, including modelling, animation, rendering, virtual reality, image processing, and effective visualisation and communication of 2D/3D data.
  • Digital Game Development, including the game development process, novel interaction techniques (biofeedback) in games, and serious and entertainment game applications.

 

  • Human-Centered Computing, including human-computer interaction, interaction design, user studies, and eye tracking methodologies.

DIKR currently has 18 staff consisting of professors, senior lecturers/researchers, lecturers, and administrative staff.

http://www.bth.se/dikr

 

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are in focus.

In our education and research, engineering and IT are integrated with other disciplines such as urban planning, industrial economics, design and health sciences to contribute to solving the challenges facing society.

Everything we do at BTH has three distinct perspectives: innovation, sustainability and in real life, which means cooperation and exchange with both business and industry as well as society.


A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society, which permeates both education and research at the regional, national and international level.

 

We conduct education and research at a high international level. BTH has two faculties – the Faculty of Computing and the Faculty of Engineering.

 

We welcome your application

Redigera
|