Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor i Datavetenskap/Post Doc position in Computer Science

Ledigkungörelse 02/02/2016

Diarienummer: BTH 3.1.5-0058

Sista ansökningsdag: 04/15/2016

Varaktighet: 2 år

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD)

Kontaktperson: Lars Lundberg


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Postdoktor i Datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för Datalogi och datorsystemteknik, Karlskrona

Diarienr BTH  3.1.5-0058-2016

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten är i första hand inriktad mot forskning (80%) inom huvudområdet med fokus på beräkningsmetoder för komplexa planerings- och resursallokeringsproblem. Tjänsten innehåller dessutom undervisning (20%) inom huvudområdet. Undervisningen kommer främst att bedrivas på avancerad nivå men även undervisning på grundläggande nivå kan förekomma. Tjänsten innehåller även viss handledning av forskarstuderande och studenter på avancerad nivå.

Innehavaren av tjänsten kommer att delta i ett större europeiskt forskningsprojekt TRANSFORM (www.bth.se/transform) samt vara associerad till forskningssamarbeten inom KAJT (www.kajt.org) och BTHs forskningsprofil inom Big Data (www.bth.se/bigdata). I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och publicera forskning av hög internationell kvalitet samt att ansöka om externa forskningsmedel.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Andra bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet och kunskap inom ett eller flera av områdena:

 • Utveckling och tillämpning av effektiva sökalgoritmer.
 • Matematisk modellering och kombinatorisk optimering.

Viss erfarenhet av forskningsarbete kopplat till resursallokering och resursutnyttjande i t ex tillverkningsindustrin eller transportindustrin är nödvändig.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas i första hand vetenskaplig skicklighet inom datavetenskap med inriktning mot utveckling och tillämpning av effektiva sökalgoritmer eller matematisk modellering och kombinatorisk optimering, och i andra hand pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av industrinära forskningssamarbete är meriterande. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

2 år

Kontaktpersoner:

Prefekt Lars Lundberg, 0455-385833, Lars.Lundberg@bth.se, eller

Docent Johanna Törnquist Krasemann, 0455-385881, Johanna.Tornquist@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92.

Ansökan:

Ansökan ska bestå av fem delar:

 1. Ett försättsblad
 2. En redogörelse för vetenskapliga meriter och undervisningsmeriter
 3. CV med bilagor
 4. Publikationslista
 5. Upp till 10 publikationer/dokument

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen senast den 15 april 2016 med din ansökan märkt med diarienummer. Skicka ansökan till diarium@bth.se

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik

Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik (DIDD) bildades den 1 januari 2014. DIDD tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 36 anställda varav 17 är disputerade forskare och 12 är doktorander. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena datavetenskap och datorsystemteknik samt närliggande områden. BTH:s övergripande profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med denna profil och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig förvaltning.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper

Välkommen med din ansökan

 

Post Doc position in Computer Science

The position is placed at the Department of Computer Science and Engineering in Karlskrona.

Reference number BTH BTH  3.1.5-0058-2016

Work description

The position includes primarily research (80%) in computer science with a focus on computational decision support for scheduling and resource allocation. The research will be conducted mainly within the European project TRANSFORM (www.bth.se/transform) and associated collaborations within KAJT (www.kajt.org). The researcher will also be associated with the research profile in Big Data at BTH.

 

The position also includes teaching (20%) within the area, mainly at advanced level but also at basic level. The position also includes supervision of doctoral students and students at advanced level. The duties also include performing and publishing research of high international quality as well as applying for external research grants.

About the department:

The Department of Computer Science and Engineering (DIDD) was established on January 1, 2014. DIDD belongs to the Faculty of Computing and currently includes 36 staff members out of which 17 are senior researchers and 12 are PhD students. The department offers education and conducts research in computer science and computer engineering as well as related areas. The University profile is applied IT and innovation for sustainable development. The research and education at DIDD are completely aligned to this profile, and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Eligibility:

A person is qualified for employment as a post doc if he or she has obtained a doctoral degree, or a corresponding foreign exam. Applicants with a doctoral degree not older than three years ought to be prioritized, although applicants with older degrees may be ranked higher if there are special reasons, e.g., leave due to illness, parental leave, clinical service, commissions of trust for unions, or similar circumstances.

Meriting qualifications:

Documented experience and knowledge within one or several of the following areas:

 • Development, application and evaluation of effective search algorithms.
 • Mathematical modeling and combinatorial optimization.

Some previous research experience of scheduling, or resource allocation, in e.g. the process industry, transport domain or similar context is required.

Basis for assessment:

Research skills in computer science with a focus on development of effective search algorithms, or combinatorial optimization in a scheduling context are given particular weight, and after that are pedagogical skills are considered. Experience of industrial collaboration is considered as a merit. Thereafter are administrative and other skills related to the position weighted, and the ability to interact with the society and inform about research and development work.

Commencement:

To be agreed.

Employment:

100%

Contact information:

Contact persons for more information about the position:

Associate Professor Johanna Törnquist Krasemann, phone +46-455-385881, Johanna.Tornquist@bth.se or,

Head of department Professor Lars Lundberg, phone +46-455-385833, Lars.Lundberg @bth.seUnion representatives are Mikael Åsman (SACO), phone +46-455-385720 and och Stina Valdenäs (TCO), tel 0455-38  54 92.

Application:

The application documents shall comprise five parts:

 1. Cover sheet
 2. Account of scientific and educational work
 3. CV with annexes
 4. List of publications
 5. Documents, maximum of 10

For more information, please refer to www.bth.se/jobb.

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by April 15, 2016 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by

email to diarium@bth.se.

Blekinge Institute of Technology, BTH,

Blekinge Institute of Technology, BTH, is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are in focus.In our education and research, engineering and IT are integrated with other disciplines such as urban planning, industrial economics, design and health sciences to contribute to solving the challenges facing society.

Everything we do at BTH has three distinct perspectives: innovation, sustainability and in real life, which means cooperation and exchange with both business and industry as well as society

.A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society, which permeates both education and research at the regional, national and international level.

We conduct education and research at a high international level. BTH has two faculties – the Faculty of Computing and the Faculty of Engineering.

Welcome with your application

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
|