Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i Datavetenskap/Senior lecturer in Computer Science

Ledigkungörelse 04/03/2014

Diarienummer: BTH3.1.1-0068-2014

Sista ansökningsdag: 04/28/2014

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för kreativa teknologier (DIKR)

Kontaktperson: Veronica Sundstedt

Tjänsten tillsatt med: Prashant Goswami

Antal sökande:

Beslutsdatum: 11/04/2014


Universitetslektor i datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

 

med för närvarande placering vid Institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona.

Diarienr BTH 3.1.1-68-2014

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår forskning och undervisning på kandidat-, magister -och doktorandnivå, främst inom området för Datavetenskap (föreläsningar och praktiska moment såsom laborationer och projekt). Dessutom ingår handledning av doktorander inom ämnesområdet, samt examensarbeten på grund- och avancerad nivå - främst i utbildningsprogram inom spelteknikområdet. I arbetet ingår även att skriva ansökningar om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå. Den sökande förväntas ha en doktorsexamen i datavetenskap eller närliggande tekniskt område med beprövad expertis inom 3D-programmering. Meriterande är erfarenhet av forskning inom datorgrafik och forskningssamarbete med industrin.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Särskild meriterande är:

- Doktorsexamen i ett ämne relaterat till datorgrafik, 3D-programmering, realtidsanimation, visualisering eller datorgrafik

- Erfarenhet från grafikprogrammering (C++, OpenGL 4+, realtidsgrafik)

- Kunskaper i spelmotorutformning och genomförande

- Kompetens inom parallelalgoritmer, hårdvara och matematik relevanta för ämnesområdet

- Dokumenterad undervisningserfarenhet inom datavetenskap och särskilt datorgrafik

- Publikationer i högt rankade tidskrifter och konferenser

- Internationella erfarenheter inom expertområdet

- Erfarenhet av empirisk forskning

- Kvalitet och bredd av pedagogiska meriter, kursutveckling och kursgenomförande

- Erfarenhet av handledning av studenter

- God kommunikations-och samarbetsförmåga

- Goda kunskaper i engelska och svenska

Önskvärda kvalifikationer :

- Erfarenhet från spelindustrin eller industriellt forskningssamarbete

- Erfarenheter från MEL, C#, Python, Lua, GLSL

- Erfarenhet av Maya, 3dsmax

- Erfarenhet av animation och riggning

- Erfarenhet av tvärvetenskapliga projekt

Initialt ska den sökande ska kunna undervisa på engelska eller svenska. Det förväntas att den sökande är villig att förvärva kunskaper i svenska för att senare kunna undervisa på svenska (inom tre år).

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid Institutionen för kreativa teknologier Veronica Sundstedt, tel 0455-385850, veronica,sundstedt@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385078.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 28 april 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

Senior lecturer in Computer Science

Work Description

cludes research and teaching at bachelor, master and doctoral level, primarily in the area of Computer Science (lectures and practical parts such as labs and projects). Also included supervision of graduate students in the subject area, and master's theses at undergraduate and postgraduate level - primarily in education programs within the computer games area. The position also includes writing applications for external research funding at both national and international level. The applicant is expected to have a doctoral degree in Computer Science or related technical area with proven expertise in 3D programming. Meriting is experience of research in computer graphics and research cooperation with industry.

Eligibility

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skill and has obtained a doctoral degree or the equivalent scholarly competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position.

Basis for assessment:

As much attention shall be given to the assessment of teaching proficiency as to the assessment of research proficiency.

Meriting qualifications:

- Doctoral degree in a topic related to computer graphics, 3D programming, real-time animation, visualisation or computer graphics

- Experience from graphical programming (C++, OpenGL 4+, real-time graphics)

- Knowledge in game engine design and implementation

- Competence in concurrent algorithms, hardware and mathematics relevant to the subject area

- Teaching experience in computer science and in particular computer graphics

- Publication track record in highly ranked journals and conferences

- International experience within the area of expertise

- Experience in empirical research

- The quality and breadth of teaching qualifications, course and programme development and course implementation

- Experience of student supervision

- Good communication and cooperation skills

- Good knowledge of English and Swedish

Commencement

To be agreed.

Duration

Until further notice

Employment

100%

Application deadline

2014-04-28

Reference number:

BTH 4.1.1-0067-2014

Desired qualifications:

• Experience from the game industry or industrial research cooperation

• Experience from MEL, C#, Python, Lua, GLSL

• Experience of Maya, 3DSMax

• Experience of animation and rigging

• Experience of interdisciplinary projects

Initially the successful candidates should be able to teach in English or Swedish. It is expected that the successful candidate is willing to become proficient in Swedish to later be able to teach in Swedish (within three years).

Commencement:

Start date according to agreement, requested as soon as possible.

For further information about the position please contact:

Veronica Sundstedt, tel. 0455-385850, veronica.sundstedt@bth.se

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)455 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Monika Nilsson (TCO) +46 (0)455 385440, e-mail: monika.nilsson@bth.se.

Application procedures is available at www.bth.se/jobb or contact the Human Resources Department, +46(0)455 38 50 68.

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of Sweden's most distinct universities with the vision to be a globally attractive knowledge community in applied IT and in innovation for sustainable growth. Here come together technology with economics, social sciences, health care, culture and communication. BTH conducts education and research at a high international level where learning at the heart of all students, teachers, and researchers.

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and currently has more than 8 000 registered students and about 550 employees. BTH received 1999 university status in technology and conducts researcher education in the areas of “Applied IT” and “Planning and Management”.

BTH is ranked number 6 in the world in systems and software engineering (ranking by the "Journal of Systems and Software") and number 1 in the European Union.

Our main campus is located in Karlskrona in new offices on the coast to the sea.

BTH closely cooperates with industry and the public sector, both in research and education at the regional, national and international levels. Research is one third of our business.

BTH is a climate-neutral university since September 1, 2008.

Please visit us at www.bth.se

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

Redigera
|