Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor i Datavetenskap

Ledigkungörelse 06/19/2014

Diarienummer: BTH 3.1.5-0147-2014

Sista ansökningsdag: 09/01/2014

Varaktighet:

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD)

Kontaktperson: Håkan Grahn

Tjänsten tillsatt med: Yulia Sidorova

Antal sökande: 32

Beslutsdatum: 02/05/2015


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Postdoktor i datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

 

med för närvarande placering Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik i Karlskrona.

Diarienr BTH 3.1.5-0147-2014

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är i första hand inriktad mot forskning (80%) inom huvudområdet med fokus på maskininlärning, informationsutvinning och närliggande områden. Tjänsten innehåller dessutom undervisning (20%) inom huvudområdet. Undervisningen kommer främst att bedrivas på avancerad nivå men även undervisning på grundläggande nivå kan förekomma. Tjänsten innehåller även handledning av forskarstuderande och studenter på avancerad nivå. Innehavaren av tjänsten kommer att delta i ett större forskningsprojekt, “Skalbara resurseffektiva system för analys av stora datamängder”, där industrinära forskningssamarbete är en förutsättning för projektets genomförande. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och publicera forskning av hög internationell kvalitet samt att ansöka om externa forskningsmedel.

Om forskningsprofilen

Data kommer att fortsätta produceras i en ökande takt inom en överskådlig framtid. Analys av dessa data kan leda till värdeskapande och minskade kostnader för många företag och myndigheter. Storskalig dataanalys kräver skalbara, högpresterande, och resurssnåla datorsystem och metoder. Vår forskningsprofil, Skalbara och resurseffektiva system för analys av stora datamängder, kombinerar expertis från maskininlärning, informationsutvinning, och datorsystemteknik för att utveckla ny kunskap inom detta område. Värdet av den nya kunskapen kommer att demonstreras och utvärderas inom ramen för två tillämpningsområden (beslutsstödsystem och bildbehandling).

 

Våra 11 industripartners behov och intressen grupperas och definieras som industriutmaningar. Vi har definierat initiala delprojekt baserat på dessa utmaningar och ett nära samarbete med våra industripartners. Delprojekten sker inom ramen för en eller flera av våra forskningsteman:

 

Forskningstema A: Informationsutvinning för beslutstöd

Forskningstema B: Informationsutvinning för bildbehandling

Forskningstema C: Kärntekniker (maskininlärning)

Forskningstema D: Grundläggande och möjliggörande tekniker

 

Forskningsprofilen ligger helt i linje med högskolans vision om att vara en globalt attraktiv kunskapsmiljö inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Forskargruppen innehåller för närvarande fyra professorer, två docenter, fyra lektorer, och ett antal doktorander. Blandningen av kompetenser ger unika möjligheter att utveckla ny kunskap inom profilsatsningen. Profilen innehåller också ett meriteringsprogram och ett gästforskarprogram.

Om institutionen:

Institutionen för Datalogi och Datorsystemteknik (DIDD) bildades den 1 januari 2014. DIDD tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 36 anställda varav 17 är disputerade forskare och 12 är doktorander. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena datavetenskap och datorsystemteknik samt närliggande områden. BTH:s övergripande profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med denna profil och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig förvaltning.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare gör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

 

För denna anställning krävs:

· Avlagd doktorsexamen inom datavetenskap eller motsvarande.

 

· Regelbunden publicering inom området i välrenommerade vetenskapliga konferenser och tidskrifter.

 

· Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas i första hand vetenskaplig skicklighet inom datavetenskap med inriktning mot maskininlärning och informationsutvinning, och i andra hand pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av industrinära forskningssamarbete är meriterande. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Särskilt meriterande är:

Dokumenterad erfarenhet och kunskap inom ett eller flera av områdena:

 • utveckling av intelligenta beslutstödssystem,
 • tekniker för ensemblebaserad inlärning,
 • tekniker för metainlärning,
 • tekniker för aktiv inlärning och klustring, samt
 • experimentdesign och statistisk analys.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Ansökan senast: 2014-09-01

Ange diarienummer: BTH 3.1.5-0147-2014

För mer information:

Om forskningsprofilen: http://bth.se/bigdata

Om institutionen: http://www.bth.se/didd

 

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta:

Professor Håkan Grahn, tel 0455-385804, Hakan.Grahn @bth.se eller Prefekt Lars Lundberg, tel. 0455-385833, Lars.Lundberg @bth.se

 

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO),

tel. 0455-385440.

Ansökan:

Ansökan ska bestå av fem delar:

 1. Ett försättsblad
 2. En redogörelse för vetenskapliga meriter och undervisningsmeriter
 3. CV med bilagor
 4. Publikationslista
 5. Upp till 10 publikationer/dokument

 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385087.

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer senast 2014-09-01.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via epost till diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

Post Doc position in Computer Science

The position is placed at the Department of Computer Science and Engineering in Karlskrona.

Reference number BTH 3.1.5-0147-2014.

Work description:

The position includes primarily research (80%) in computer science with a focus on machine learning, data mining & knowledge discovery, and related areas. The position also includes teaching (20%) within the area, mainly at advanced level but also at basic level. The position also includes supervision of doctoral students and students at advanced level. The position is financed by a large research project, “Scalable resource-efficient systems for big data analytics”, where close collaboration with industry is key for the project execution. The duties also include performing and publishing research of high international quality as well as applying for external research grants.

About the research profile:

Data will be generated at an ever-increasing rate for the foreseeable future. Added value and cost savings can be obtained by analyzing big data streams. The analysis of large data sets requires scalable and high-performance computer systems. In order to stay competitive and to reduce consumption of energy and other resources, the next generation systems for scalable big data analytics need to be more resource-efficient. The research profile, Scalable resource-efficient systems for big data analytics, combines existing expertise in machine learning, data mining, and computer engineering to create new knowledge in the area of scalable resource-efficient systems for big data analytics. The value of the new knowledge will be demonstrated and evaluated in two application areas (decision support systems and image processing).

The needs and interests of our 11 industrial partners are grouped into industrial challenges. Based on these challenges and in cooperation with our partners we have defined initial sub-projects grouped into four research themes:

 

Research theme A: Big data analytics for decision support

Research theme B: Big data analytics for image processing

Research theme C: Core technologies (machine learning)

Research theme D: Foundations and enabling technologies

 

This research profile is in the center of the university's vision to be a globally attractive knowledge community within applied information technology and innovation for sustainable growth. The research group currently includes four full professors, two associate professors, four assistant professors, and a number of Ph.D. students. The mix of competences gives unique possibilities to develop new knowledge in the profile area. The profile includes a well-defined career advancement program and a visiting researcher program.

About the department:

The Department of Computer Science and Engineering (DIDD) was established on January 1, 2014. DIDD belongs to the Faculty of Computing and currently includes 36 staff members out of which 17 are senior researchers and 12 are PhD students. The department offers education and conducts research in computer science and computer engineering as well as related areas. The University profile is applied IT and innovation for sustainable development. The research and education at DIDD are completely aligned to this profile, and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Eligibility:

A person is qualified for employment as a post doc if he or she has obtained a doctoral degree, or a corresponding foreign exam. Applicants with a doctoral degree not older than three years ought to be prioritized, although applicants with older degrees may be ranked higher if there are special reasons, e.g., leave due to illness, parental leave, clinical service, commissions of trust for unions, or similar circumstances.

 

The following is required for this position:

 

o A doctoral degree in computer science or a related area.

 

o Periodic publication in high-quality scientific conferences and journals.

 

o Ability to work in independently as well as in teams.

Basis for assessment:

Research skills in computer science with a focus on machine learning, data mining and information discovery are given particular weight, and after that are pedagogical skills. Experience of industrial collaboration is considered as a merit. Thereafter are administrative and other skills related to the position weighted, and the ability to interact with the society and inform about research and development work.

Meriting qualifications:

Documented experience and knowledge within one or several of the following areas:

 • development of intelligent decision support systems,
 • techniques for ensemble-based learning,
 • techniques for meta learning,
 • techniques for active learning and clustering, and
 • experimental design and statistical analysis

Commencement:

To be agreed.

Employment:

100%

For more information:

About the research profile: http://www.bth.se/bigdata

About the department: http://www.bth.se/didd

Contact persons for more information about the position:

Professor Håkan Grahn, phone +46-455-385804, Hakan.Grahn @bth.se or Head of department Professor Lars Lundberg, phone +46-455-385833, Lars.Lundberg @bth.se

Union representatives are Mikael Åsman (SACO), phone +46-455-385720 and Monika Nilsson (TCO), phone +46-455-385440.

Application:

The application documents shall comprise five parts:

 1. Cover sheet
 2. Account of scientific and educational work
 3. CV with annexes
 4. List of publications
 5. Documents, maximum of 10

For more information, please refer to www.bth.se/jobb.

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by September 1, 2014 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of Sweden's most distinct universities with the vision to be a globally attractive knowledge community in applied IT and in innovation for sustainable growth. Here come together technology with economics, social sciences, health care, culture and communication. BTH conducts education and research at a high international level where learning at the heart of all students, teachers, and researchers.

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and currently has more than 8 000 registered students and about 550 employees. BTH received 1999 university status in technology and conducts researcher education in the areas of “Applied IT” and “Planning and Management”.

BTH is ranked number 6 in the world in systems and software engineering (ranking by the "Journal of Systems and Software") and number 1 in the European Union.

Our main campus is located in Karlskrona in new offices on the coast to the sea.

BTH closely cooperates with industry and the public sector, both in research and education at the regional, national and international levels. Research is one third of our business.

BTH is a climate-neutral university since September 1, 2008.

Please visit us at www.bth.se

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

 

Redigera
|