Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i programvaruteknik/Senior lecturer (professor-level) in Software Engineering

Ledigkungörelse 11/10/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0310-2015

Sista ansökningsdag: 01/15/2016

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för programvaruteknik (DIPT)

Kontaktperson: Jürgen Börstler


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i programvaruteknik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för programvaruteknik, Karlskrona

Diarienr BTH 3.1.1-0310-2015

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår forskning, undervisning, handledning och samarbete med industrin. Den sökande förväntas också aktivt delta i ansökningar om externa forskningsmedel. Initialt kan vi erbjuda 50% forskningstid i anställningen. Undervisning, kursutveckling och handledning bedrivs främst på avancerad nivå.

Inriktningen för lektoratet är verifiering och validering inom programvarusystem.

Vår tradition med nära industrisamarbete gör att vi speciellt värdesätter kunskaper och erfarenheter från utvärdering och förbättringsarbete, samt erfarenhet från empirisk forskning. Erfarenhet från forskning i eller tillsammans med industrin är en väsentlig del av anställningen.

Undervisningen genomförs på engelska på våra masterprogram, samt på svenska på våra kandidat- och civilingenjörsprogram. Sökande som saknar goda kunskaper i svenska förväntas tillägna sig dessa och skall kunna undervisa på svenska på sikt. Vi ser gärna att sökande är intresserade av att på sikt kunna ta ansvarsuppdrag inom verksamheten som t.ex. programansvar, studierektorsuppdrag eller prefektskap.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder:

-          Erfarenhet av empirisk forskning.

-          Regelbunden och aktuell publicering inom inriktningen i välrenommerade vetenskapliga konferenser och tidskrifter.

-          Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter; kursutveckling och kursgenomförande.

-          Erfarenhet av nationella och internationella forskningsprojekt.

-          Industriell erfarenhet.

-          Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i programvaruteknik i lika mån. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Snarast möjligt.

Varaktighet:

Tillsvidare.

Kontaktperson:

Till bemannings- rekryterings- och annonsföretag och till dig som försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryterings- och annonsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Jürgen Börstler, prefekt, tel 0455-38 58 67. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 58 92.

Ansökan:

Ansökningshandlingarna skall bestå av fem delar:

  1. Försättsblad
  2. Redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet
  3. Meritförteckning med bilagor
  4. Publikationsförteckning
  5. Skrifter, högst 10 st

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tel 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-01-15.

Skicka ansökan till: diarium@bth.se

Institutionen för Programvaruteknik

Anställningen är förlagd till Institutionen för Programvaruteknik som tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 42 personer från 15 länder varav 18 är disputerade forskare och 15 är doktorander.

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och förstärkts. Institutionen ansvarar för flera utbildningsprogram i programvaruteknik och webbprogrammering på master-, kandidat- och högskolenivå, varav ett är på distans, och är dessutom involverat i de senare årskurserna på två av BTH:s civilingenjörsprogram.

Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med BTH:s övergripande profil (tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt) och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår styrka är fokuseringen på empirisk forskning för att stärka industrins konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter som sker i nära samarbete med företag som t.ex. ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor och Volvo. Forskningen är internationellt top-rankad av tidskriften Journal of Systems and Software baserat på sina starka publikationer i ett antal tidskrifter. Vår verksamhet inom både forskning och utbildning fortsätter expandera och ska förstärkas med totalt ett tiotal personer.

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan

 

–––––––––––––––– In English ––––––––––––––––-

Senior lecturer in Software Engineering

The position is on the level "universitetslektor" in the Swedish system, which corresponds to "senior lecturer" in the UK or Australia and "professor-level" in the US or Germany.

The position is placed at the Department of Software Engineering in Karlskrona, Sweden

Reference number BTH 3.1.1-0310-2015

Work description:

The position comprises research, teaching, supervision and collaboration with industry. Applicants are also expected to participate actively in the acquisition of external funding. Initially, we offer 50% research time in the position. Teaching, course development and supervision are conducted primarily at the advanced level.

The focus of the position is in the validation and verification of software systems.

Our tradition of close cooperation with industry means that we particularly value knowledge and experience from evaluation and improvement, as well as experience from empirical research. Performing research in or with industry is a significant part of the employment.

Teaching is conducted in English on our Master’s programs, and in Swedish on our Bachelor and Master of Science of Engineering programs. Applicants without a good command of Swedish are expected to learn Swedish and be able to teach in Swedish in the long term. We welcome applicants who, in the long term, are interested in taking a role in the operations of the department as program coordinator, director of studies or head of department.

Eligibility:

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skill and has obtained a doctoral degree or the equivalent scholarly competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position.

Basis for assessment:

In the assessment, scientific and pedagogical skills are considered foremost and are of equal importance. Further consideration is given to the degree of administrative and other skills that are relevant to the position. Additional consideration is given to the ability to develop and manage activities and staff at the university as well as the ability to interact with and inform the community about research and development.

Meriting qualifications:

-          Experience in empirical research

-          Regular publication and recent papers in the position’s focus area(s) in renowned scientific conferences and journals.

-          Publications on the transfer of results to industry where usefulness and value is measured.

-          Quality and breadth of teaching experience; course development and actual teaching.

-          Experience with national and international research projects.

-          Industrial experience.

-          Ability to work independently as well as in teams.

Employment level:

100%

Commencement:

To be agreed.

Duration:

Permanent position.

Contact person:

Jürgen Börstler, Head of Department, tel 0455-38 58 67. Union representatives: Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 and Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 58 42.

Application instructions:

The application shall include the following five parts:

  1. Cover sheet
  2. Account of scientific, educational and other relevant work
  3. CV with annexes
  4. List of publications
  5. Documents, maximum of 10

For more detailed information on the expected contents of these parts, please refer to www.bth.se/jobb or contact the human resources department, tel 0455-38 50 68.

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are very welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, on or before January 15, 2016. Applications should be sent to: diarium@bth.se.

Department of Software Engineering

The position is located at the Department of Software Engineering, which belongs to the Faculty of Computing and currently consists of 42 people out of which 18 are senior researchers and 15 are PhD students.

Our tradition in software engineering originates from 1990 when we launched Sweden’s first education program in software engineering. The department’s research and education environment, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, has steadily expanded in the last years. The department is responsible for several study programs in software engineering and web-programming on Master- and Bachelor level, including a 2-year distance program. We are also involved in two of BTH’s Master of Science of Engineering programs.

Research and education at the Department of Software Engineering are fully aligned with BTH’s overarching profile (applied IT and innovation for sustainable growth), and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Our strength is the focus on empirical research to strengthen industry’s competitiveness in the development of software-intensive systems, services and products in close collaboration with companies such as ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor and Volvo. The department’s research is internationally top-ranked by Journal of Systems and Software, based on its strong publication record in prestigious journals. Our research and education continue to expand and we are now looking for 10 new people in total on several levels.

Blekinge Institute of Technology, BTH

Blekinge Institute of Technology, BTH

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are in focus. In our education and research, engineering and IT are integrated with other disciplines such as urban planning, industrial economics, design and health sciences to contribute to solving the challenges facing society.Everything we do at BTH has three distinct perspectives: innovation, sustainability and in real life, which means cooperation and exchange with both business and industry as well as society. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society, which permeates both education and research at the regional, national and international level. We conduct education and research at a high international level. BTH has two faculties – the Faculty of Computing and the Faculty of Engineering.

We welcome your application

Redigera
|