Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Ledigkungörelse 05/21/2013

Diarienummer: BTH-3.1.1-0081-2013

Sista ansökningsdag: 06/11/2013

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontaktperson: Sophie Hallstedt

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 11/10/2014


Universitetsadjunkt i Strategiskt ledarskap för hållbarhet till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med tillsvidareplacering vid Sektionen för Ingenjörsvetenskap i Karlskrona.

For an English version of this advertisement, see below

Diarienummer BTH-3.1.1-0081-2013

Bakgrund:

Blekinge Tekniska Högskola ger för närvarande ett magisterprogram i "Strategiskt ledarskap för hållbarhet." Programmet är tvärvetenskapligt och omfattar ett brett spektrum av ämnen med relevans för "strategisk hållbar utveckling”. Centralt i läroplanen är metoden "backcasting från principer för hållbarhet". Detta möjliggör planering och beslutsfattande med det långsiktiga målet om ett hållbart samhälle i åtanke. Kurser inom programmet omfattar till exempel strategisk planering för företag, organisatoriska förändringsprocesser, ledarskapsutbildning, hållbar produktutveckling, energisystem och lokal infrastruktur.

Arbetsuppgifter:

Adjunkten ska i rollen som lärare och programansvarig ansvara för fortsatt framgång för magisterprogrammet i ”Strategiskt ledarskap för hållbarhet” (MSLS). Detta inkluderar, förutom deltagande i undervisning, att samordna utbildningsinsatser och löpande anpassningar av MSLS inklusive utveckling av läroplaner, kursschemaläggning studentutvärderingar, och förvaltningen av programmets budget tillsammans med ekonomisk administratör. Adjunkten leder ett programteam bestående av flera kollegor. Uppgifter som också ingår är att tex driva workshops, coachning av studenter, svara på olika interna och externa förfrågningar, presentationer för externa målgrupper, uppdragsutbildning, kontakt med alumner, marknadsföring och medverkan i antagningsprocesser.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som adjunkt är den som:

 1. har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning inom för anställningen relevant ämne eller har motsvarande kompetens
 2. har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 3. har visat pedagogisk skicklighet

 

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna

Speciell vikt kommer att läggas vid (utöver kraven):

 • Minst magisterexamen inom ett för anställningen relevant ämne.
 • Erfarenhet av att tillämpa verktyg/metoder för strategisk hållbar utveckling i en professionell miljö.
 • Erfarenhet av marknadsföring, rekrytering, fundraising och kommunikation via sociala medier (ex. Facebook, Twitter, Linkedin och Google+).
 • God kommunikationsförmåga på engelska.
 • Entreprenörsegenskaper, attityd att självmant starta nya projekt och förmågan att vara kreativ inom givna budgetramar.

Omfattning:

100%

Varaktighet:

Tillsvidareanställning

Tillträde:

Snarast

Ansökan senast

2013-06-11

Ange Diarienummer

BTH-3.1.1-0081-2013

För mer information

Sektionschef Eva Pettersson, 0455-385425, eva.pettersson@bth.se, Avdelningschef Sophie Hallstedt, 0455-385511, sophie.hallstedt@bth.se, Forskningsledare professor Göran Broman, 0455-385504,  goran.broman@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

 

Blekinge Institute of Technology is seeking:

Lecturer in strategic leaderchip towards sustainability

With placement within the School of Engineering in Karlskrona.

Background:

Blekinge Institute of Technology currently offers a Master’s Programme in “Strategic Leadership towards Sustainability.” The programme is multidisciplinary and covers a wide range of topics with relevance to ”strategic sustainable development”.  Central to the curriculum is a method for “backcasting from principles for sustainability”. This allows planning and decision-making with the long term goal of a sustainable society in mind.  Courses within the programme cover topics such as strategic planning for businesses, organisational change processes, leadership training, sustainable product development, energy systems and community infrastructure.

Position Description:

The lecturer is in the role as teacher and programme director responsible for continuing the success of the Strategic Leadership towards Sustainability Master’s programme (MSLS). This includes coordinating delivery and on-going adaptations of MSLS including curriculum development, course scheduling, student evaluations, and management of the programme budget together with economy administrators. The Lecturer manages a core programme team of several colleagues. Tasks also involve teaching, facilitating workshops, coaching students, answering various internal and external inquiries, presenting to external audiences, contract training, quality control activities and documentation, on-going inter-departmental cooperation at BTH, on-going connection to the alumni, marketing and admissions processes.

Required Qualifications:

For employment as a Lecturer, the appointed person must have:

 1. i.     Have completed a higher education qualification in relevant discipline or equivalent competency
 2. ii.     Completed a university teacher training programme or has in some other way acquired the equivalent teaching knowledge.
 3. iii.     Has demonstrated teaching skills

The balance between the assessment criteria

Special attention will be considered (in addition to requirements):

 1. At least a completed Master’s degree within a subject relevant to the position
 2. Experience in applying tools/methods for Strategic Sustainable Development in a professional setting.
 3. Experience with marketing, recruitment, fundraising, and social media (e.g. Facebook, Twitter, Linedin and Google+).
 4. Communication abilities in English.
 5. Entrepreneurialism, attitude to self-start new projects, and ability to be resourceful within budgetary limits.

Commencement

Soon

Duration

Permanent position

Apply at the latest

2013-06-11

Reference number

BTH-3.1.1-0081-2013

For more information

For more information about the employment, you are welcome to contact Head of Department, Sophie Hallstedt, tel. 0455-385511, Professor Göran Broman, tel. +46 (0)455 385504 or Dean of School of Engineering Eva Pettersson, tel 0455-385425.

Application procedures is available at www.bth.se/jobb or contact the Human Resources Department, +46(0)455 38 50 68.

The Blekinge Institute of Technology values both men's and women's experiences. Therefore, BTH welcomes applications from both men and women for all kinds of employment.

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Redigera
|