Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i Datavetenskap

Ledigkungörelse 06/25/2013

Diarienummer: BTH 3.1.2-0119-2013

Sista ansökningsdag: 09/30/2013

Varaktighet:

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Niklas Lavesson

Tjänsten tillsatt med: Siva Krishna Dasari

Antal sökande: 36

Beslutsdatum: 02/06/2014


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand i Datavetenskap 

med för närvarande placering vid Sektionen för datavetenskap och kommunikation i Karlskrona. 

Diarienummer BTH 3.1.2-0119-2013. 

For an English version of this advertisement, see below. 

Doktoranden kommer att tillhöra forskargruppen Distribuerade och Intelligenta System (DISL) vid Sektionen för datavetenskap och kommunikation vid Blekinge Tekniska Högskola och bedriva forskning inom forskarutbildningsämnet datavetenskap. Regler och förmåner för doktorander i Sverige gäller för denna tjänst. Doktoranden kommer att ha en individuell studieplan i datavetenskap. 

Den aktuella tjänsten är inriktad mot informationssystem för beslutstöd inom produktutveckling. Ämnet är fokuserat kring teori, implementation och analys av informationsutvinningsalgoritmer (data mining algorithms) för datadrivna beslutstödssystem (data-driven decision support systems). Doktoranden kommer att delta i flertalet projekt inom ramen för profilen Model-driven Development and Decision Support. 

Kvalifikationer:

 • Magister- eller Masterexamen i datavetenskap eller annat relevant område
 • En stark bakgrund inom informationsutvinning (data mining) eller lärande system (machine learning)

 Meriterande är:

 • Erfarenhet inom ett eller flera av områdena: artificiell intelligens, informationsteori, programanalys eller statistik
 • Stark kompetens inom akademiskt skrivande och presentation
 • Förmågan att arbeta självständigt såväl som i grupp 

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. 

Tillträde:

Efter överenskommelse. 

Omfattning:

100%  

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen. 

För mer information:

Om DISL: http://www.bth.se/com/disl

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta:

Docent Niklas Lavesson, tel 0455-385675, niklas.lavesson@bth.se, Professor Tobias C. Larsson 0455-385525, tobias.larsson@bth.se eller Sektionschef Conny Johansson, conny.johansson@bth.se tel. 0455-385824

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.  

Ansökan:

Din ansökan bör innehålla:

 • En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.
 • CV.
 • Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Det tidigaste datum då positionen kan tas upp. 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar. 

Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer senast 2013-09-30.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via
epost till diarium@bth.se

Ange diarienummer:

BTH 3.1.2-0119-2013.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola 

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.  

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.  

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.  

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.  

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.  

Välkommen med din ansökan 

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se  

(in English) 

PhD Student Position in Computer Science 

at BTH, Blekinge Institute of Technology 

The position is currently placed within School of Computing at Blekinge Institute of Technology in Karlskrona, Sweden. 

Reference number (Diarienr) s BTH 3.1.2-0119-2013. 

The position is placed with the Distributed and Intelligent Systems Laboratory (DISL) within the School of Computing at Blekinge Institute of Technology in Sweden. The rules and benefits for PhD students in Sweden apply to this position. The successful candidate will follow an individual study plan in computer science. 

This PhD student position concerns information systems for decision-making in product development. The position is focused on the theory, implementation and analysis of data mining algorithms for data-driven decision-support systems. The PhD student will participate in several project within the KK Foundation Research Profile "Model Driven Development and Decision Support". 

Requirements:

 • Hold a Master's degree in computer science or another relevant area.
 • Have a strong background in data mining or machine learning. 

Desired Qualifications:

 • Have experience in one or more of: artificial intelligence, Information theory, program analysis, or statistics.
 • Have high proficiency in academic writing and presentation.
 • Be able to work independently as well as in teams. 

Appointment:

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position. 

Commencement:  

To be agreed 

Employment:

100 %. 

Salary:

The university applies a uniform salary scale for PhD students. The salary is adjusted based on the progress made in the education. 

For more information:

About DISL: http://www.bth.se/com/disl

Contact persons for more information about the position:

Associate professor Niklas Lavesson, phone +46 455 385675, niklas.lavesson@bth.se, Professor Tobias C. Larsson +46 455 385525, tobias.larsson@bth.se or dean Conny Johansson, phone +46 455385824, conny.johansson@bth.se.

Union representatives are Michael Åsman (SACO), phone +46 455 385720 and Monika Nilsson (TCO), phone +46 455 385440. 

Application:

Your application should include the following:

 • A letter of interest, including a statement of the applicant’s background and experience in the targeted areas.
 • CV
 • Certified copies of certificates and diplomas
 • Contact information for 2 reference persons
 • The earliest date on which the position can be taken up 

BTH needs the experience of both women and men. Applications are welcomed from both genders. 

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by September 30 2013 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se

Reference number:

BTH 3.1.2-0119-2013. 

Please do not send ANY application or documents to the contact persons above - they will not be read. Send your full application to the registrar, diarium@bth.se. BTH accept only pdf or doc-files Don´t zip. 

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of Sweden's most distinct universities with the vision to be a globally attractive knowledge community in applied IT and in innovation for sustainable growth. Here come together technology with economics, social sciences, health care, culture and communication. BTH conducts education and research at a high international level where learning at the heart of all students, teachers, and researchers. 

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and currently has more than 8 000 registered students and about 550 employees. BTH received 1999 university status in technology and conducts researcher education in the areas of "Applied IT" and "Planning and Management". 

Our main campus is located in Karlskrona in new offices on the coast to the sea.                                          

BTH closely cooperates with industry and the public sector, both in research and education at the regional, national and international levels. Research is one third of our business. 

BTH is a climate-neutral university since September 1, 2008.

Please visit us at http://www.bth.se/eng

We welcome your application 

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00 

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

Redigera
|