Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor i programvaruteknik/Postdoctoral Position in Software Engineering

Ledigkungörelse 10/28/2015

Diarienummer: BTH 3.1.5-0315-2015

Sista ansökningsdag: 12/15/2015

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning 1 år.

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för programvaruteknik (DIPT)

Kontaktperson: Jürgen Börstler

Tjänsten tillsatt med: Panagiota Chatzipetrou

Antal sökande: 11

Beslutsdatum: 03/03/2016


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Postdoktor i programvaruteknik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för programvaruteknik, Karlskrona

 

Diarienr BTH 3.1.5-0315-2015

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår forskning, undervisning, handledning och samarbete med industrin. Anställningen omfattar 80 % forskning och doktorandhandledning och 20 % undervisning, kursutveckling och handledning inom ämnet programvaruteknik. Undervisning, kursutveckling och handledning bedrivs främst på avancerad nivå. Den sökande förväntas i första hand arbeta inom ett eller flera av följande kompetensområden.

 • Agil/Lean produktutveckling
 • Storskalig kravhantering
 • Avvägning mellan flexibilitet och underhållbarhet i utvecklingen av mjukvaruintensiva produkter och tjänster

 

Andra kompetensområden inom programvaruteknik kan vara av intresse om den sökande har särskild goda meriter.

 

Vår tradition med nära industrisamarbete gör att vi speciellt värdesätter kunskaper och erfarenheter från utvärdering och förbättringsarbete, samt erfarenhet från empirisk forskning. Erfarenhet från forskning i eller tillsammans med industrin är en väsentlig del av anställningen. I detta sammanhang är överföring av teknik och kunskap till industrin en integrerad del av arbetet. Undervisningen genomförs på engelska på våra masterprogram, samt på svenska på våra kandidat- och civilingenjörsprogram.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare gör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Andra bedömningsgrunder:

-          Avlagd doktorsexamen inom programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande.

-          Regelbunden publicering inom inriktningen i välrenommerade vetenskapliga konferenser och tidskrifter.

-          Erfarenhet med kursutveckling.

-          Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas i första hand vetenskaplig skicklighet inom programvaruteknik, och i andra hand pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av industrinära forskningssamarbete är meriterande.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %

Tillträde:

Snarast möjligt.

Varaktighet:

Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning 1 år.

Kontaktperson:

Till bemannings- rekryterings- och annonsföretag och till dig som försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryterings- och annonsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Tony Gorschek (projektledare), tel 0455-38 58 17 och Jürgen Börstler, prefekt, tel 0455-38 58 67. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.

Ansökan:

Ansökningshandlingarna skall bestå av fem delar:

 1. Försättsblad
 2. Redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet
 3. Meritförteckning med bilagor
 4. Publikationsförteckning
 5. Skrifter, högst 10 st

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tel 0455-38 50 25.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.5-0315-2015 senast 2015-12-15. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona. Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57. E-post: diarium@bth.se

 

Om institutionen:

Anställningen är förlagd till Institutionen för Programvaruteknik som tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 42 personer från 15 länder varav 18 är disputerade forskare och 15 är doktorander.

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och förstärkts. Institutionen ansvarar för flera utbildningsprogram i programvaruteknik och webbprogrammering på master-, kandidat- och högskolenivå, varav ett är på distans, och är dessutom involverat i de senare årskurserna på två av BTH:s civilingenjörsprogram.

Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med BTH:s övergripande profil (tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt) och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår styrka är fokuseringen på empirisk forskning för att stärka industrins konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter som sker i nära samarbete med företag som t.ex. ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor och Volvo. Forskningen är internationellt top-rankad av tidskriften Journal of Systems and Software baserat på sina starka publikationer i ett antal tidskrifter. Vår verksamhet inom både forskning och utbildning fortsätter expandera och ska förstärkas med totalt ett tiotal personer.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi. BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

 

–––––––––––––––– In English ––––––––––––––––-

 

Postdoctoral Position in Software Engineering

 

The position is placed at the Department of Software Engineering in Karlskrona, Sweden

 

Reference number BTH 3.1.5-0315-2015

Work description:

The position comprises research, teaching, supervision and collaboration with industry. The position encompasses 80% of research and PhD student supervision and 20% teaching, course development and supervision in software engineering. Teaching, course development and supervision are conducted primarily at the advanced level.

 

The applicant is expected to primarily work in one or more of the following areas:

 • Agile/Lean software product development
 • Large scale requirements engineering
 • Trade-off between flexibility and maintainability in the development of software intensive products and services

 

Other areas of expertise in software engineering may be of interest if the applicant has excellent qualifications.

 

Our tradition of close cooperation with industry means that we particularly value knowledge and experience from evaluation and improvement, as well as experience from empirical research. Performing research in or with industry is a significant part of the employment. In this context, the transfer of technology and knowledge to industry, are an integral part of the work. Teaching is conducted in English on our Master’s programs, and in Swedish on our Bachelor and Master of Science of Engineering programs.

Eligibility:

A person is qualified for employment as a postdoc if he or she has obtained a doctoral degree, or a corresponding foreign exam. Applicants with a doctoral degree not older than three years are prioritized, although applicants with older degrees may be ranked higher if there are specific reasons, e.g., leave due to illness, parental leave, clinical service, commissions of trust for unions, or similar circumstances.

Further qualifications:

-          A doctoral degree in software engineering, computer science or a related field.

-          Regular publication and recent papers in renowned scientific conferences and journals.

-          Experience in course development.

-          Ability to work independently as well as in teams.

Basis for assessment:

In the assessment, scientific skills in Software Engineering are considered foremost. Further consideration is given to teaching skills. Experience of research conducted in close collaboration with industry is meriting.

Employment level:

100%

Commencement:

To be agreed.

Duration:

Fixed term employment for 1 year with the possibility of renewal for another year.

Contact person:

Tony Gorschek, Project leader, tel 0455-38 58 17 och Jürgen Börstler, Head of Department, tel 0455-38 58 67. Union representatives: Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 and Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.

Application instructions:

The application shall include the following five parts:

 1. Cover sheet
 2. Account of scientific, educational and other relevant work
 3. CV with annexes
 4. List of publications
 5. Documents, maximum of 10

 

For more detailed information on the expected contents of these parts, please refer to www.bth.se/jobb or contact the human resources department, tel 0455-38 50 25.

 

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are very welcome to apply.

 

Please submit your application, marked with the reference number for the position, BTH 3.1.5-0315-2015, on or before December 15, 2015. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

 

About the department

The position is located at the Department of Software Engineering, which belongs to the Faculty of Computing and currently consists of 42 people out of which 18 are senior researchers and 15 are PhD students.

Our tradition in software engineering originates from 1990 when we launched Sweden’s first education program in software engineering. The department’s research and education environment, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, has steadily expanded in the last years. The department is responsible for several study programs in software engineering and web-programming on Master- and Bachelor level, including a 2-year distance program. We are also involved in two of BTH’s Master of Science of Engineering programs.

Research and education at the Department of Software Engineering are fully aligned with BTH’s overarching profile (applied IT and innovation for sustainable growth), and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Our strength is the focus on empirical research to strengthen industry’s competitiveness in the development of software-intensive systems, services and products in close collaboration with companies such as ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor and Volvo. The department’s research is internationally top-ranked by Journal of Systems and Software, based on its strong publication record in prestigious journals. Our research and education continue to expand and we are now looking for 10 new people in total on several levels.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus. BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has approx. 5100 students and 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

We welcome your application

Redigera
|