Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två postdoktorer i programvaruteknik/Two post doc positions in software engineering

Ledigkungörelse 09/22/2014

Diarienummer: BTH-3-1.5-0222-2014,BTH-3.1.5-0223-2014

Sista ansökningsdag: 11/09/2014

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning 1 år

Omfattning: Heltid

Antal platser: 2

Sektion/enhet: Institutionen för programvaruteknik (DIPT)

Kontaktperson: Michael Mattsson

Tjänsten tillsatt med: Nauman bin Ali: Michael Unterkalmsteiner

Antal sökande:

Beslutsdatum: 04/22/2015


Två postdoktorer i Programvaruteknik till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering Institutionen för Programvaruteknik i Karlskrona.

(Anställning nr 1) Diarienr BTH 3.1.5-0222-2014

(Anställning nr 2) Diarienr BTH 3.1.5-0223-2014

 

For an English version of this advertisement, see below.

 

Arbetsuppgifter

Innehavaren förväntas utföra forskning, undervisa, handleda studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer, och samarbeta med industrin. Anställningen omfattar 80 % forskning och doktorandhandledning och 20 % undervisning inom ämnet programvaruteknik. Undervisningen kommer främst att bedrivas på avancerad nivå men även undervisning på grundläggande nivå kan förekomma. Den sökande förväntas i första hand utföra forskning och undervisning inom ett eller flera av följande tre kompetensområden.

 • Komponentbaserad utveckling (component-based software engineering)
 • Värdeskapande programvaruutveckling (value-based software engineering) inkluderande estimeringsansatser
 • Verifiering och validering

Andra kompetensområden inom programvaruteknik kan vara av intresse om den sökande har goda meriter.

Vår tradition med nära industrisamarbete gör att vi speciellt värdesätter kunskaper och erfarenheter från utvärdering och förbättringsarbete, samt erfarenhet från empirisk forskning. Erfarenhet från forskning i eller tillsammans med industrin är en väsentlig del av anställningen. I detta sammanhang är överföring av teknik och kunskap till industrin en integrerad del av arbetet. Undervisningen genomförs på engelska på våra masterprogram, samt på svenska på våra kandidat- och civilingenjörsprogram.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare gör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

 

För denna anställning krävs:

 

·         Avlagd doktorsexamen inom datavetenskap eller motsvarande.

 

·         Regelbunden publicering inom området i välrenommerade vetenskapliga konferenser och tidskrifter.

 

·         Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas i första hand vetenskaplig skicklighet inom programvaruteknik, och i andra hand pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av industrinära forskningssamarbete är meriterande.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning 1 år.

Kontaktperson:

Du är välkommen att kontakta prefekt Michael Mattsson, tfn 0455/38 58 10, michael.mattsson@bth.se, eller proprefekt Jürgen Börstler, tfn 0455/38 58 67, jurgen.borstler@bth.se.

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och

Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 9 november 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Ansökan ska bestå av fem delar:

 1. Ett försättsblad
 2. En redogörelse för vetenskapliga meriter och undervisningsmeriter
 3. CV med bilagor
 4. Publikationslista
 5. Upp till 10 publikationer/dokument

Om institutionen:

Anställningen är förlagd till Institutionen för Programvaruteknik som bildades den 1 januari 2014. Institutionen tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 35 anställda varav 16 är disputerade forskare och 12 är doktorander. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom programvaruteknik (software engineering) och till viss del inom datavetenskap (webb och mobila system). BTH:s övergripande profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med denna profil och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forskningsmiljö, SERL Sweden - Software Engineering Research Laboratory Sweden, har med åren expanderat och förstärkts. Forskningen är internationellt rankad av tidskriften Journal of Systems and Software baserat på sina starka publikationer i ett antal tidskrifter. Vår verksamet inom både forskning och utbildning fortsätter expandera och vi söker nu två nya postdoktorer.

För mer information: http://www.bth.se/dipt

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

Two Post Doc positions in Software Engineering

The position is placed at the Department of Software Engineering in Karlskrona.

Reference number 1 BTH 3.1.5-0222-2014

Reference number 2 BTH 3.1.5-0223-2014

Work description:

The holder of the position is expected to perform research, teach, supervise students and PhD students at all education levels, and cooperate with industry. The position includes primarily research and PhD supervision (80%) and teaching (20%)) in software engineering. The teaching will mainly be at master level but teaching at bachelor level may occur. The holder of the position is expected, primarily, to perform research and teaching within one or more of the following competence areas.

 • Component-based software engineering
 • Value-based software engineering (including estimation approaches)
 • Verification and validation

Other competence areas within software engineering may be of interest if the applicant has excellent merits.

Experience in conducting empirical research with industry, including evaluation and improvement work, is highly valued given our tradition and aim of close industrial collaboration. In this context the transfer of technology and knowledge to industry is an integral part of the work. Experience from working with research in software industry is a merit. Teaching is conducted in English at the master level and in Swedish (mostly) at the bachelor level.

Information about the department:

The Department of Software Engineering (DIPT) was established on January 1, 2014. The department belongs to the Faculty of Computing and currently includes 35 members of staff out of which 16 are senior researchers and 12 are PhD students. The department offers education and conducts research in software engineering and partly in the areas of web and mobile systems. The university profile is applied IT and innovation for sustainable growth. The research and education at the Department of Software Engineering are completely aligned with the university profile, and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Our tradition in software engineering originates from 1990 when we launched Sweden’s first education program in software engineering. The research environment, SERL Sweden - Software Engineering Research Laboratory Sweden, has been growing the last years. The research is internationally top-ranked by Journal of Systems and Software based on the strong publication record in prestigious journals. The department research and education continues to expand and we are now looking for new post docs.

Eligibility:

A person is qualified for employment as a post doc if he or she has obtained a doctoral degree, or a corresponding foreign exam. Applicants with a doctoral degree not older than three years ought to be prioritized, although applicants with older degrees may be ranked higher if there are special reasons, e.g., leave due to illness, parental leave, clinical service, commissions of trust for unions, or similar circumstances.

The following is required for this position:

-          A doctoral degree in software engineering or a related area.

-          Periodic publication in high-quality scientific conferences and journals.

-          Ability to work in independently as well as in teams.

Basis for assessment:

Basis of assessment that apply for the position is primarily scientific skills
and secondly pedagogical skills.

Meriting qualifications:

Experience of research conducted in close collaboration with industry is meriting.

Employment:

Fixed term employment 1 year with possibility of renewal 1 year. Scope: Full-time

Commencement:

To be agreed.

For more information:

About the department: http://www.bth.se/dipt

Contact persons for more information about the position:

Head of department Professor Michael Mattsson, phone +46-455-385810, Michael.Mattsson@bth.se or Deputy head of department Professor Jürgen Börstler, phone +46-455-385867, Jurgen.Borstler@bth.se

Union representatives are Mikael Åsman (SACO), phone +46-455-385720 and Monika Nilsson (TCO), phone +46-455-385440.

Application:

The application documents shall comprise five parts:

 1. Cover sheet
 2. Account of scientific and educational work
 3. CV with annexes
 4. List of publications
 5. Documents, maximum of 10

For more information, please refer to www.bth.se/jobb.

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by 9 November 2014 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.
BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app.  5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
|