Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i datavetenskap

Ledigkungörelse 01/27/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0015-2015

Sista ansökningsdag: 03/31/2015

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för kreativa teknologier (DIKR)

Kontaktperson: Veronica Sundstedt

Tjänsten tillsatt med: Avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 05/19/2015


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektorer i datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona.

Diarienr BTH 3.1.1-0015-2015

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår forskning och undervisning på kandidat-, magister -och doktorandnivå, främst inom området "Datavetenskap / Utveckling av digitala spel" (föreläsningar och praktiska moment som laborationer och projekt). Dessutom ingår handledning av doktorander inom ämnesområdet, samt examensarbeten på grund- och avancerad nivå - främst i utbildningsprogram inom spelteknikområdet. I arbetet ingår även att skriva ansökningar om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Särskild meriterande är:

- Doktorsexamen i ett ämne med anknytning till digital spelutveckling eller närliggande områden inom datavetenskap

- Dokumenterad undervisningserfarenhet inom digital spelutveckling eller närliggande områden inom datavetenskap

- Erfarenhet av Spel AI och /eller Spel Analytics

- Publikationer i högt rankade tidskrifter och konferenser

- Internationella erfarenheter inom expertområdet

- Erfarenhet av empirisk forskning

- Kvalitet och bredd av pedagogiska meriter, kursutveckling och kursgenomförande

- Erfarenhet av handledning av studenter

- God kommunikations-och samarbetsförmåga

- Goda kunskaper i engelska och svenska

Önskvärda kvalifikationer:

- Erfarenhet av tvärvetenskapliga projekt

- Erfarenhet från industrin eller industriellt forskningssamarbete

Initialt ska den sökande ska kunna undervisa på engelska eller svenska. Det förväntas att den sökande är villig att förvärva kunskaper i svenska för att senare kunna undervisa på svenska (inom tre år).

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Ansökan senast: 2015-02-28

Ange diarienummer: BTH 3.1.1-0015-2015

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid Institutionen för kreativa teknologier Veronica Sundstedt, tel 0455-385850, veronica,sundstedt@bth.se

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385087.

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

 

 

 

Senior lecturer in Computer Science

Work Description:

The position includes research and teaching at bachelor, master and doctoral level, primarily in the area of "Computer Science/Digital Game Development" (lectures and practical parts such as labs and projects). Also included supervision of graduate students in the subject area, and master's theses at undergraduate and postgraduate level - primarily in education programs within the computer games area. The position also includes writing applications for external research funding at both national and international level.

Eligibility:

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skill and has obtained a doctoral degree or the equivalent scholarly competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position.

Basis for assessment:

As much attention shall be given to the assessment of teaching proficiency as to the assessment of research proficiency.

Meriting qualifications:

- Doctoral degree in a topic related to digital game development or related areas in computer science

- Documented teaching experience in digital game development or related areas in computer science

- Experience in Game AI and/or Game Analytics

- Publication track record in highly ranked journals and conferences

- International experience within the area of expertise

- Experience in empirical research

- The quality and breadth of teaching qualifications, course development and course implementation.

- Experience of student supervision

- Good communication and cooperation skills

- Good knowledge of English and Swedish.

Desired qualifications:

  • Experience of interdisciplinary projects
  • Experience in industry or industrial research cooperation

 

Initially the successful candidates should be able to teach in English or Swedish. It is expected that the successful candidate is willing to become proficient in Swedish to later be able to teach in Swedish (within three years).

Duration:

Until further notice

Employment

100%

Application deadline 2015-02-28

Reference number: Diarienr BTH 3.1.1-0015-2015

Contact person who can provide further information about the position:

For further information about the position please contact:

Veronica Sundstedt, tel. 0455-385850, veronica.sundstedt@bth.se

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)455 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Monika Nilsson (TCO) +46 (0)455 385440, e-mail: monika.nilsson@bth.se.

 

Application procedures is available at www.bth.se/jobb or contact the Human Resources Department, +46(0)455 38 50 68.

 

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions.

 

Blekinge Institute of Technology, BTH, is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.
BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app.  5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

 

Please visit us at www.bth.se

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

 

 

Redigera
|