Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i programvaruteknik/Lecturer in Software Engineering

Ledigkungörelse 10/28/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0312-2015

Sista ansökningsdag: 12/15/2015

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för programvaruteknik (DIPT)

Kontaktperson: Jürgen Börstler


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i programvaruteknik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för programvaruteknik, Karlskrona

 

Diarienr BTH 3.1.1-0312-2015

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling på grund- och avancerad nivå inom programvaruteknik inom följande områden:

-          Verifiering och validering/ testning

-          Programvarukvalitet och mätning av programvara

-          Programvaru- och systemarkitekturer

-          Programvarudesign och -modellering

-          Utveckling av mobila applikationer/ app-utveckling

-          Utveckling av webb-applikationer (tekniksidan)

 

Kontakt med företag och studieadministrativt arbete ingår också i arbetsuppgifterna samt deltagande i institutionens inre arbete och pedagogiska utveckling.

Vi värdesätter lärarnas engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering, genomförande och utveckling

Undervisning sker på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå (motsvarande 4 års heltidsstudier) eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng. Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt.

 

Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

Andra bedömningsgrunder:

-          Kvalitet och bredd på undervisning och kursutveckling.

-          Erfarenhet av handledning av examensarbeten.

-          Erfarenhet som kursansvarig.

-          Industrierfarenhet.

-          God kommunikations- och samarbetsförmåga med både kollegor och studenter.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %

Tillträde:

Snarast möjligt.

Varaktighet:

Tillsvidare.

Kontaktperson:

Till bemannings- rekryterings- och annonsföretag och till dig som försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryterings- och annonsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Jürgen Börstler, prefekt, tel 0455-38 58 67. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.

Ansökan:

Ansökningshandlingarna ska bestå av fem delar:

  1. Försättsblad
  2. Redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet
  3. Meritförteckning med bilagor
  4. Publikationsförteckning (ej obligatoriskt)
  5. Skrifter, högst 10 st (ej obligatoriskt)

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tel 0455-38 50 25.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.1-0312-2015 senast 2015-12-15. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57. E-post: diarium@bth.se.

 

Om institutionen:

Anställningen är förlagd till Institutionen för Programvaruteknik som tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 42 personer från 15 länder varav 18 är disputerade forskare och 15 är doktorander.

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och förstärkts. Institutionen ansvarar för flera utbildningsprogram i programvaruteknik och webbprogrammering på master-, kandidat- och högskolenivå, varav ett är på distans, och är dessutom involverat i de senare årskurserna på två av BTH:s civilingenjörsprogram.

Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med BTH:s övergripande profil (tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt) och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår styrka är fokuseringen på empirisk forskning för att stärka industrins konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter som sker i nära samarbete med företag som t.ex. ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor och Volvo. Forskningen är internationellt top-rankad av tidskriften Journal of Systems and Software baserat på sina starka publikationer i ett antal tidskrifter. Vår verksamhet inom både forskning och utbildning fortsätter expandera och ska förstärkas med totalt ett tiotal personer.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi. BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

 

–––––––––––––––– In English ––––––––––––––––-

Lecturer in Software Engineering

 

The position is placed at the Department of Software Engineering in Karlskrona, Sweden

 

Reference number BTH 3.1.1-0312-2015

Work description:

The position comprises teaching, supervision and course development at undergraduate and advanced levels in software engineering in the following areas:

-          Verification and validation / testing

-          Software quality and software measurement

-          Software- and system architectures

-          Software design and modeling

-          Development of mobile applications / app development

-          Development of web applications (technology-wise)

 

Contact with companies and education administration is also included in the duties as well as participation in the department’s internal work and educational development.

We value a teachers’ dedication, participation and taking responsibility in education planning, implementation and development

Teaching is in Swedish and English.

Eligibility:

To be employed as a lecturer, a person must have completed a university degree at advanced level (equivalent to 4 years of study) or have the equivalent skills, or have some other skills that are of significance with respect to the subject matter and the duties that the position will involve, and has pedagogical training of at least 15 credits. If such pedagogical training is missing, an assessment shall be made whether corresponding knowledge and skills have been acquired in a different way.

 

If formal pedagogical training is missing, employment may still occur. The employee shall then undergo university teacher training during the first two years of employment, so that the requirements can be achieved.

Meriting qualifications:

-          Quality and breadth of teaching and course development.

-          Experience in supervising thesis projects.

-          Experience as a course responsible.

-          Industry Experience.

-          Good communication and interpersonal skills in the collaboration with both colleagues and students.

Employment level:

100%

Commencement:

To be agreed.

Duration:

Permanent position.

Contact person:

Jürgen Börstler, Head of Department, tel 0455-38 58 67. Union representatives: Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 and Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.

Application instructions:

The application shall include the following parts:

  1. Cover sheet
  2. Account of scientific, educational and other relevant work
  3. CV with annexes
  4. List of publications (not compulsory)
  5. Documents, maximum of 10 (not compulsory)

 

For more detailed information on the expected contents of these parts, please refer to www.bth.se/jobb or contact the human resources department, tel 0455-38 50 25.

 

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are very welcome to apply.

 

Please submit your application, marked with the reference number for the position, BTH 3.1.1-0312-2015, on or before December 15, 2015. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

 

About the department:

The position is located at the Department of Software Engineering, which belongs to the Faculty of Computing and currently consists of 42 people out of which 18 are senior researchers and 15 are PhD students.

Our tradition in software engineering originates from 1990 when we launched Sweden’s first education program in software engineering. The department’s research and education environment, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, has steadily expanded in the last years. The department is responsible for several study programs in software engineering and web-programming on Master- and Bachelor level, including a 2-year distance program. We are also involved in two of BTH’s Master of Science of Engineering programs.

Research and education at the Department of Software Engineering are fully aligned with BTH’s overarching profile (applied IT and innovation for sustainable growth), and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Our strength is the focus on empirical research to strengthen industry’s competitiveness in the development of software-intensive systems, services and products in close collaboration with companies such as ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor and Volvo. The department’s research is internationally top-ranked by Journal of Systems and Software, based on its strong publication record in prestigious journals. Our research and education continue to expand and we are now looking for 10 new people in total on several levels.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus. BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has approx. 5100 students and 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

We welcome your application

Redigera
|