Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot spelteknik

Ledigkungörelse 04/28/2015

Diarienummer: BTH-3.1.2-0157-2015

Sista ansökningsdag: 05/12/2015

Varaktighet:

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för kreativa teknologier (DIKR)

Kontaktperson: Veronica Sundstedt

Tjänsten tillsatt med: Diego Navarro

Antal sökande: 3

Beslutsdatum: 09/04/2015


Blekinge Tekniska Högskola söker

DOKTORAND I DATAVETENSKAP MED INRIKTNING MOT SPELTEKNIK

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för kreativa teknologier, Karlskrona

Diarienr BTH-3.1.2-0157-2015

For an English version of this advertisement, see below.

Om institutionen:

Institutionen för kreativa teknologier (DIKR) är en av fem institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. DIKR är specialiserat på datorgrafik (modellering, rendering, animation), spelteknik och utveckling av digitala spel, simulering, visualisering, samt människa-dator interaktion (interaktionsdesign och nya interaktionstekniker). DIKR är också involverade inom utbildning på civilingenjörs-, master-, och kandidatprogram. I huvudsak bedrivs utbildning hos DIKR inom datavetenskap och utveckling av digitala spel. DIKR har idag ca 20 anställda som består av professorer, lärare/forskare, doktorander och administrativ personal.

Om institutionen: http://www.bth.se/dikr

Arbetsbeskrivning:

Digital spelteknik handlar om mycket mer än datorspel. Forskningsområdet är en del av datavetenskapen men vid DIKR har forskarna skapat en egen nisch där de specialiserat sig på bland annat spelteknik. Forskningsspetsen finns inom datorgrafik och hur man effektivt genererar bilder och animationer från 3D-modeller eller annan data. Tekniken kan tillämpas på olika sätt, självfallet inom datorspelsindustrin där olika förlopp visualiseras antingen i realtid eller som stillbilder, fotorealistiska eller hämtade ur fantasin. Tekniken kan även användas inom områden som inte har ett primärt underhållningssyfte, till exempel vid simuleringar inom arkitektur om man vill se hur ett rum upplevs eller inom fysiken för att kunna visualisera avancerade flöden. Forskarna tittar även på nya interaktionsteknologier som att styra spel med kroppsrörelser eller med blicken.

Anställningen innebär att bidra till forskningsprojekt samt att medverka i utvecklingen av forskningsområdet inom DIKR. Detta innebär att i tät samverkan med forskare på BTH och andra partners bidra till en utveckling av området. Målet med forskningsarbetet är att bidra specifikt till utveckling inom spelteknikområdet. Relevanta problem finns bland annat inom utvärdering av nya interaktionstekniker och spel- och interaktionsdesign.

I anställningen ingår att lära sig att arbeta vetenskapligt och publicera resultat i vetenskapliga forum samt utveckla experimentprototyper inom spelteknikområdet. I en doktorandanställning ingår vanligtvis också att stödja utbildning. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

 • Stöd till utveckling och genomförande av kurser inom datavetenskap/utveckling av digitala spel
 • Administrativt arbete inom projekt, marknadsföring, kursgenomförande, m.m.

Kvalifikationer:

 • Akademisk utbildning på master of science-nivå (Magister eller civilingenjör), med inriktning mot datavetenskap och/eller utveckling av digitala spel (eller liknande)
 • Hög kommunikativ förmåga och kunna framträda med presentationer och redovisningar inom området
 • Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
 • Pedagogisk förmåga och intresse för undervisning
 • Flytande engelska (i tal och skrift)

Kvalifikationer som utöver ovanstående är meriterande:

 • Forskningserfarenhet
 • Påvisad praktisk erfarenhet av utveckling av spelapplikationer
 • Visa förmåga att leda samt driva projekt
 • Kunskap inom statistik
 • Grundläggande svenska eller målet att behärska grundläggande svenska inom en 3-års period.

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning

Tillträde:

Snarast

Varaktighet:

Doktorandanställning fram till licentiatexamen. Det innebär max 2.5 år om tjänsten är uppdelad i 80% forskning och 20% institutionstid, eller max 2 år om tjänsten är 100% forskning. Om möjligt ges förlängning fram till doktorsexamen med fortsatt inriktning.

Omfattning

100%

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta:

Prefekt Veronica Sundstedt, tel 0455-385850, veronica.sundstedt @bth.se, Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Ansökan:

Din ansökan bör innehålla:

 • En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena (max 2 sidor).
 • CV (max 5 sidor).
 • Bevittnade kopior av betyg och examensbevis (som bilaga).
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Det tidigaste datum då tjänsten kan påbörjas.
 • Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
 • Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande).

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer senast 2015-05-12.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via epost till diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn

Besök oss gärna på www.bth.se

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

Besök oss gärna på www.bth.se.

PhD student position in computer science with emphasis on game technology

The position is currently placed within the Department of Creative Technologies (DIKR)

Registration number:

BTH 3.1.2-0157-2015

About  the department:

The Department of Creative Technologies (DIKR) is one out of five departments in the faculty of computing. DIKR is specialised in computer graphics (modelling, rendering, animation), game technology and digital game development, simulation, visualisation, as well as human-computer interaction (interaction design and novel interaction techniques). DIKR is also involved in education within engineering, master's and bachelor's programs. The main subject areas of teaching in DIKR are in computer science and digital game development. DIKR has about 20 employees consisting of professors, lecturers / researchers, PhD students and administrative staff.

About the department: http://www.bth.se/dikr

Assignments:

Digital game technology is about much more than computer games. The research area is part of computer science but at DIKR researchers have created their own niche in which they specialize in which amongst other things is game technology. The research edge is within computer graphics and how to effectively generate images and animations from 3D models or other data. The technology can be applied in different ways, of course in the computer games industry, where various processes are visualized either in real time or as stills, photo-realistic or taken from the imagination. Game techniques can also be used in areas that do not have a primary entertainment purposes, such as in simulations in architecture if you want to see how a room is perceived or in physics in order to visualize advanced flows. The researchers are also looking at new interaction technologies to control games with body movements or with the eyes.

The appointment means to contribute to research projects and to participate in the development of the research in DIKR. This means that in close collaboration with researchers at the university and other partners contribute to the development of the research area. The goal of the research is to contribute specifically to the development of the game technology area. Relevant issues include the evaluation of novel interaction techniques and game- and interaction design.

The position includes learning how to work scientifically and publish results in scientific forums and to develop experimental prototypes in the game technology area. The PhD position also includes supporting education. Typical tasks may include:

• Support the development and implementation of courses in computer science / development of digital games

• Administrative work in projects, marketing, course implementation, etc.

Qualifications:

• Academic degree at a Master of Science level (Master's or engineer), with specialization in Computer Science and / or Digital Game Development (or similar)

• High level of communication skills and ability to make presentations and demonstrations in the field

• Ability to work both independently and in a team

• Pedagogical ability and interest in teaching

• Fluent in English (written and spoken)

Qualifications in addition to the above is an advantage:

• Research experience

• Demonstrated practical experience in the development of gaming applications

• Demonstrate the ability to lead and manage projects

• Knowledge of statistics

• Basic Swedish or aim to master basic Swedish within a 3-year period.

Eligibility:

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Access:

As soon as possible

Duration:

PhD position until the licentiate. This means a maximum of 2.5 years if the service is divided into 80% research and 20% department time, or a maximum of two years if the service is 100% research. If possible, an extension to a doctorate with a continued research focus will be given.

Employment:

100%

Salary:

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the program.

Want to know more about the position, please contact:

Head of Department Veronica Sundstedt, phone 0455-385850, veronica.sundstedt @ bth.se, union representatives are Michael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 and Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Application:

Your application should include:

• A description of your background and experience in the relevant areas (maximum 2 pages).

• CV (maximum 5 pages).

• certified copies of certificates and diplomas (as appendix).

• Contact information for two references.

• The earliest date the candidate can start work

• Appendix with current publications (if relevant).

• Link to your thesis (latest/highest degree).

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are very welcome.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by May 12, 2015 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.

BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app. 5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

Please visit us at www.bth.se

Please submit your application

Blekinge Institute of Technology, Registrar, 371 79 Karlskrona

Phone: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

Please visit us at www.bth.se.

 

Redigera
|